3201פרשת ויקרא הפרשה הפותחת את ספר תורת כוהנים. "ויקרא אל משה" לשם מה קרא הקב"ה למשה? ומדוע נכתבה האות אלף קטנה מחברותיה למילה? משל ונמשל המבארים מדוע הקריאה למשה היתה הכרחית... ומה הקשר בין הענווה לחומש שלנו... השמע לחץ להורדה
3202פרשת ויקרא "ויקרא אל משה" שאלתו של רבי בונים מפשיסחא: מדוע נכתבה האות אלף זעירא? ותירוצו בעזרת משל ונמשל להסבר על מעלת ענוותנותו של משה רבנו גדול הנביאים.. השמע לחץ להורדה
3203פרשת ויקרא דבר תורה קצר לפרשת ויקרא. "אדם כי יקריב מכם קורבן להשם" שאלתו של האלשייך הקדוש: מדוע נכתבה המילה מכם בפסוק? ניתן היה לכתוב אדם כי יקריב קורבן להשם?ותירוצו היקר מפנינים. סיפור על כהן שזילזל בקורבן של אשה ענייה והמוסר השכל לנו... השמע לחץ להורדה
3204פרשת ויקרא התורה מצווה את הכהן בקורבן העני: "ושיסע אותו בכנפיו - לא יבדיל" מדרש המבאר את הציווי. סיפור על המלך אגריפס שרצה להקריב 1000 עולות לבדו. ואיך הקורבן של עני אחד קדם אותו... הקשר בין הקורבן לפרנסה. השמע לחץ להורדה
3205פרשת ויקרא התורה מצווה את הגזלן: "והשיב את הגזלה אשר גזל" "לאו הניתק לעשה" חששם של גדולי ישראל לגזלה. סיפור על רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל וחששו לגזל במקווה הטהרה. לא מספיק להשיב את הגזילה אלא יש לפייס את הנגזל בדברים... השמע לחץ להורדה
3206פרשת ויקרא "אדם כי יקריב מכם קורבן להשם" שאלתו של רש"י: מדוע נכתבה המילה אדם בפסוק? ותירוצו על הקשר בין אדם הראשון להבאת הקורבן. סיפור על החפץ חיים וזהירותו בגזילה של שתי פרוטות אף שהבעלים מחלו לו... השמע לחץ להורדה
3207פרשת ויקרא התורה מצווה לקחת קורבנות דווקא מהבהמות ולא מן החיות מדוע? שלשת הטעמים לציווי זה. ומי מן הטעמים יתקיים אף לעתיד לבוא... "לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה" ביאורו של רבי שלמה מרדומסק על הפסוק "מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן - תקריבו את קורבנכם" השמע לחץ להורדה
3208פרשת ויקרא התורה מצווה "ושחט הבקר לפני השם" ביאורו של המגיד מדובנא בדרך משל ונמשל מדוע דווקא בקורבן העשיר - בן בקר נקטה התורה במילה "ושחט" דווקא... הקרבה מלשון התקרבות. אין הקב"ה חפץ בקורבן אלא בלב נשבר של החוטא... השמע לחץ להורדה
3209פרשת ויקרא פירושו של בעל הטורים בעניין הסמיכות "חטאת הקהל הוא: אשר נשיא יחטא" וההוראה לגדולי הדור מהסמיכות הזו. סיפור ניסי על רבי שמואל מאוזידא - גדול רבני טורקיה והמאמץ שעשה כדי להוכיח ולזרז את בני עירו בשמירת השבת השמע לחץ להורדה
3210פרשת ויקרא התורה מצווה "נפש כי תחטא ומעלה מעל..או בגזל.." שאלתו של החפץ חיים על המדרש: "סאה מלאה עוונות מי מקטרג?! עוון גזל מקטרג בראש" משל ונמשל של החפץ חיים המבארים מדוע הגזל מקטרג בראש וההשלכות שבעקבותיו... השמע לחץ להורדה
3211פרשת ויקרא התורה מצווה "נפש כי תחטא בשגגה.." מדוע על שגגה נדרש קורבן? הרי זה היה ללא כוונה?! תירוצו של האלשייך הקדוש. סיפור על אחד שנכשל וששאל את הרב לסיבה התברר שזו לא הפעם הראשונה שלו... אין תקלה באה אצל הזהירים במצוות... השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏