3251פרשת צו הפרשה פותחת בציווי: "צו את אהרון" רש"י מבאר שהמילה צו היא מלשון זירוז כיוון שבמקום שיש בו חסרון כיס נדרש זירוז. סיפור על רבי ישראל מסלנטר שהעמיד בעל פונדק על הדרך שנוהג בה לגביי אמון בבני אדם... השמע לחץ להורדה
3252פרשת צו הפרשה פותחת בציווי: "צו את אהרון" רש"י מבאר שהמילה צו היא מלשון זירוז כיוון שבמקום שיש בו חסרון כיס נדרש זירוז. ביאורו של הרבי מגור על חסרון-כיס והחיזוק = הזירוז הנידרש במקום שאין לו כיס... השמע לחץ להורדה
3253פרשת צו הפרשה פותחת בציווי: "צו את אהרון" רש"י מבאר שהמילה צו היא מלשון זירוז מיד ולדורות. החשיבה על הדור הבא... סיפור על החפץ חיים ומסירותו למען הדור הבא. משל ונמשל שהביא לתלמידיו על מנת שיבינו את הצורך בדאגה אמיתית לדורות הבאים... השמע לחץ להורדה
3254פרשת צו הקב"ה מצווה: "ואש המזבח תוקד בו" חידושו של ה"שפת-אמת" בהיותו ילד על הפסוק הזה בפני סבו בעל "החידושי הרים" ההשלכה לגבינו בעניין הדרך בעבודת השם ותגובתו של הסבא שנתקיימה לבסוף... השמע לחץ להורדה
3255פרשת צו הקב"ה מצווה: "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" חז"ל המשילו את התורה לאש התמיד ואלו המתמידים בה שומרים עליה שלא תיכבה... סיפור על גודל ההתמדה של רבי אליעזר מדינוב למרות ניסיונותיו של אביו לשמור על בריאותו... השמע לחץ להורדה
3256פרשת צו "זאת התורה לעולה למנחה לחטאת ולאשם" מדרש בשם רב אחא המביא משל ונמשל על הפחד של בני ישראל מטעות בפרטי הקרבת הקורבנות והדרך שמשה רבינו הרגיע אותם... השמע לחץ להורדה
3257פרשת צו משה רבינו בהוראת השם משמש את אהרון ובניו "ויקרב משה את אהרון ואת בניו וירחץ אותם במים" סיפור על האחים רבי זושא מאניפולי ורבי אלימלך מליזנסק על הדרך של כבוד הדדי והרצון של האחד לשרת את אחיו... השמע לחץ להורדה
3258פרשת צו "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" חז"ל המשילו את התורה לאש התמיד ואלו המתמידים בה שומרים עליה שלא תיכבה... סיפור על דרך ההנהגה של הגאון רבי אליהו לופיאן והשמירה על כל סעיף בשולחן ערוך... השמע לחץ להורדה
3259פרשת צו "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" אחד הניסים שנעשו בבית המקדש: "לא כיבו הגשמים אש של עצי המערכה" לשם מה נדרש נס שכזה?! שהקב"ה לא יוריד גשם במקום המזבח?! הלימוד של רבי חיים קנייבסקי הלכה למעשה... השמע לחץ להורדה
3260פרשת צו מדרש תנחומא: שאלו אומות העולם את בלעם: "מדוע הקב"ה מצווה רק את בני ישראל להביא קורבן ולנו אינו מצווה? אמר להם בלעם: הקורבנות אינן אלא שלום. ומי שקבל את התורה שכתובין בה, צריך שיקריב קורבנות. אתם מתחלה פסלתם אותה, ועכשיו אתם מבקשים להקריב קורבנות?! משל ונמשל של המגיד מדובנא על תשובתו של בלעם "שלום"... השמע לחץ להורדה
3261פרשת צו צריך הכהן שתהא מחשבתו נקייה. כהן החושב שלא כהוגן "מפגל" בקורבן ופוסל אותו. מכיוון והיום אין לנו קורבן אנו משלימים אותו באמצעות התפילה. וכבר הורונו חז"ל: תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה" משל ונמשל על הדרך בה עלינו להתפלל... השמע לחץ להורדה
3262פרשת צו התורה מדגישה: "זאת התורה לעולה למנחה לחטאת ולמילואים ולזבח השלמים" לכל חטא יש תיקון - אין להתייאש כלל. הדרך בה הוכיח החפץ-חיים ע"י משל ונמשל את האפשרות שנתן לנו הקב"ה ברוב חסדו לתקן את פגמי הנפש גם כשאין בית מקדש השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏