4201פרשת פינחס "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום" שאלתו של הגאון רבי יצחק מוולוזין: לשם מה מבקש הקב"ה ממשה לומר לפינחס מהו שכרו?! למה הקב"ה לא אומר לפינחס ישירות את השכר הראוי לו? משל ונמשל המבארים את התשובה בדרך מיוחדת... השמע לחץ להורדה
4202פרשת פינחס "פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל..." רעיון יפה הביא רבי מנחם מנדל מקוסוב: בשתי מעלות שעשה פינחס במעשהו הנועז בדרך משל ונמשל מאלפים השמע לחץ להורדה
4203פרשת פינחס "פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קינאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי - לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום" כוחה של קנאת אמת הביאה לשלום. סיפור של קנאה שהביא מזור לבת הנפח... השמע לחץ להורדה
4204פרשת פינחס "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום" מדרש: בדין הוא שיטול שכרו... משל ונמשל של המגיד מדובנא המבהיר מדוע בעצם המעשה שפינחס עשה הוכיח שמגיע לו שכרו עד שהשתמש המדרש במילים: "בדין הוא שיטול שכרו... " השמע לחץ להורדה
4205פרשת פינחס "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום" רעיון שהביא רבי מאיר שמחה מדווינסק בעל ה"משך חכמה" מדוע הקב"ה נתן לפינחס דווקא ברית שלום?! התירוץ וההקבלה לעיר הנידחת ששם הקב"ה מבטיח: "ונתן לך רחמים..." השמע לחץ להורדה
4206פרשת פינחס "ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית זימרי בן סלוא - נשיא בית אב לשימעוני" מדרש: כשם שהקב"ה מפרסם את מעשיהם של צדיקים כך מפרסם שמם של רשעים משל ונמשל בהקשר לדברי שלמה המלך: "זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב" השמע לחץ להורדה
4207פרשת פינחס בנות צלופחד אומרות למשה: "אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם בעדת קורח... ויקרב משה את משפטן לפני השם" היתכן שלא ידע משה משפט כל כך פשוט?! מה למד הרב בעל "המנחת חינוך" מהמקרה הזה לגביי פסיקה בין שני ידידיו הקרובים... השמע לחץ להורדה
4208פרשת פינחס משה מבקש מהקב"ה: "יפקוד אלוקים איש על העדה ולא תהיה עדת ישראל כצאן אשר אין להם רועה" שני סיפורים המתארים מהו או מיהו המנהיג הראוי לעמוד על העדה... השמע לחץ להורדה
4209פרשת פינחס הקב"ה מבקש ממשה להעביר את שרביט המנהיגות ליהושוע ומצוהו: "ונתת מהודך עליו" חז"ל מדייקים: מהודך ולא כל הודך זקנים שבאותו הדור אמרו: "פני משה כחמה פני יהושוע כלבנה אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה" מהי הבושה שיש כאן לזקנים?! משל ונמשל של החפץ חיים השמע לחץ להורדה
4210פרשת פינחס "יום תרועה יהיה לכם" סיפור על הבעל שם טוב והדרך בה בחר להסביר לבעל התוקע שלו שעדיף לב נשבר מכל הכוונות הראויות... "לב נשבר ונדכא אלוקים לא תבזה"... השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏