ויצא- בשביל ברכה צריך לתת קצת יותר

"פרשת ויצא משל ונמשל". של מדרש תנחומא המבאר מדוע לאה אימנו לא הודתה לה' ואמרה בראובן ושמעון ולוי ובכולם הודיה, אלא רק ביהודה?! "מהי הסיבה שקנאה רחל באחותה?" ומדוע מיד אחרי לידת יהודה נאמר: "ויזכור אלוקים את רחל..."

בשביל ברכה צריך לתת קצת יותר

"ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את ה'... ויזכור אלוקים את רחל"

שואל המדרש: 
מדוע לאה אימנו לא הודתה לה' ואמרה בראובן ושמעון ולוי ובכולם הודיה, אלא רק ביהודה?!
 

משל למה הדבר דומה:

לכהן אחד, שיצא לגורן ליטול תרומה ומעשר המגיעים לו מדין כהונה. 

בא בעל הגורן נתן לו תרומה ולא החזיק לו טובה, למרות שנתן לו מעשר עדיין - לא החזיק לו טובה... 

לאחר שנתן בעל הגורן לכהן כל מה שהיה ראוי לו ליטול, עמד והוסיף לו מידה אחת של חולין - החזיק לו טובה ונתפלל עליו. 

אמרו לו לכהן: למה כשנתן לך בעל הגורן התרומה והמעשר לא החזקת לו טובה, ועכשיו על מעט מידה אחת שהוסיף לך של חולין החזקת לו טובה?!
 
השיב להם הכהן: הראשונות, התרומה והמעשר שלי הן ושלי לקחתי, אבל אותה המידה שהוסיף לי משלו, לפיכך אני מחזיק לו טובה...


כן הוא הנמשל:
 
וכך אמרה לאה אימנו: 
יודעת אני ששנים עשר שבטים עתידים לעמוד מיעקב, והרי אנו ארבע נשים. 

אם כך יוצא, שאנו ראויות לילד שלוש לכל אחת ואחת, שלוש שילדתי הן כבר חלקי, עכשיו כשהוסיף לי הקב"ה בן רביעי על חלקי בוודאי "הפעם אודה את ה'". 

זוהי הסיבה שקנאה רחל באחותה שקיבלה חלק אחד יותר מהמגיע לכל אחת מהן...
 
אמר הקב"ה: עד מתי תהא הצדקת הזו מצטערת?!, בדין היא שתפקד ולא תהא כאחת מן השפחות!

מיד "ויזכור אלוקים את רחל..." © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏