תולדות- "זה עומת זה עשה אלוקים"

סד וברחמים. הוא יוצר בכל דור איזון בין כוחות הקדושה לכוחות הטומאה. ברגע שאחד מהם נחלש נחלש גם חברו ולהפך ברגע שצד אחד מהם מתחזק הרי ברור שהצד השני מתחזק אף הוא... הדבר בא לידי ביטוי במדרשי חז"ל לפרשת השבוע...

זה לעומת זה עשה האלוקים

 

"ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף"

 

מדרש רבה מתאר לנו את השתלשלות האירועים:

 

אברהם אבינו נפטר בשיבה טובה:

"אמר הקב"ה כך הבטחתי את אברהם ואמרתי לו ואתה תבוא אל אבותיך בשלום זו היא שיבה טובה והוא רואה לבן בנו עובד עבודת כוכבים ומגלה עריות ושופך דמים?!

מוטב לו שיפטר בשלום! זה הוא שכתוב (תהלים סג): "כי טוב חסדך מחיים"

 

שעשיו יצא לצוד ציד ופגש את נמרוד. נמרוד אמר לו "תסתלק מכאן, זה השטח שלי!". 

עשיו חוזר לבית ושואל את יעקב איך אפשר לגבור על נמרוד?.

 

יעקב מגלה לו שנמרוד לובש את בגדי החמודות של אדם הראשון (- אלו שה' תפר לו) וברגע שהוא יוריד אותם - הוא יוכל בקלות לגבור עליו (בדומה לשערותיו של שמשון - כך הכוח בבגדים הללו.

ה' נתן בהם את הכוח להכניע את בעלי החיים בפני אדם. אדם מסר אותם לנח, וחם גנב אותם בשעת היציאה מן התיבה ומסרם לנמרוד). 

 

עשיו חוזר לשדה ואומר לנמרוד "בוא נלך דו קרב" נמרוד מסכים, אבל עשיו מתנה זאת בדו קרב ללא בגדים.

נמרוד מסכים ופושט את בגדיו ובאותו רגע תש כוחו של נמרוד (הוא שכח שכוחו בא מהבגדים והאמין שיש לו כוח משל עצמו כמו שהרבה חושבים שהם מייצרים את הפרנסה ושוכחים מי באמת מכוון את הכל). 

 

עשיו מנצל את ההזדמנות, הורג אותו ולוקח את הבגדים. וזהו "ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף" - רצח את נמרוד

 

הוא חוזר הביתה ושומע שסבו אברהם נפטר וכך מתאר זאת המדרש:

"ויזד יעקב נזיד" -  אמר לו מה טיבו של נזיד זה?! אמר לו שמת אותו זקן (סבא אברהם). אמר באותו הזקן פגעה מידת הדין?!

אמר לו(יעקב לעשיו): כן. אמר עשיו: אם כן לא מתן שכרם (של מצוות) ולא תחיית המתים

.

והמסקנה ברורה:

יום פטירתו של נמרוד ביום פטירתו של אברהם אבינו. מדוע? "זה לעומת זה עשה האלוקים". 

 

באותו יום שמת נמרוד שהוא סמל הכפירה בבורא יתברך בעבודת האלילים שלו, כבר אין צורך באברהם שיוציא את העבודה זרה מהעולם ויכריז את שמו של ה' בעולם.

 

כמו כן הדבר בקבורתם של עשיו ויעקב - שניהם נקברו באותו היום כיוון ש"זה לעומת זה עשה האלוקים".

 

לא פלא אם כן שבמסכת יומא נאמר: באותו היום שביטלו חכמים את היצר לעבודה זרה - באותו היום בטלה הנבואה - ה' נתן כוח לטוב כנגד הרע ולהפך  "זה לעומת זה עשה האלוקים"...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏