תולדות- האם ניתן למכור בכורה?

"רעיונות לפרשת השבוע תולדות". עשיו מוכר את הבכורה בעד נזיד עדשים האם זה אפשרי?!... מגוון מפרשים ומדרשי חז"ל המבארים את הפן ההלכתי ואופן המכירה. האם בכלל אפשר למכור בכורה?! ואם כן, כיצד? ובכלל לשם מה יעקב היה צריך את הבכורה? והאם היו מקרים נוספים של העברת בכורה?

האם אפשר למכור בכורה?

 

הגמרא (במסכת יבמות צג. ובקידושין סב(  דנה בסוגיית קניין על "דבר שלא בא לעולם" - והיא פוסקת: דבר שעדיין לא קיים, אי אפשר להקנותו לאחר (רבי מאיר סובר שניתן להקנותו אך אין הלכה כמותו).

 

אם כןשואלים המפרשים את השאלה הבאה:

 

כיצד ניתן למכור בכורה הרי זה "דבר שלא בא לעולם"?! ואיך מכר עשיו את הבכורה? הרי האבא יצחק לא מת עדיין?!

 

נביא חלק מתשובותיהם:

 

המדרש מביא טיעון: ניתן למכור דבר שלא בא לעולם רק לפני מתן תורה, אבל לאחר מתן תורה כבר לא ניתן, ולכן יעקב מדגיש "מכרה כיום"

 

קצות החושן: אי אפשר למכור בכורה אבל אפשר לסלק את עצמו מהבכורה, וזה מה שעשה עשיו הרשע: "ולמה זה לי בכורה?!"

 

אור החיים: במכירה לא ניתן להעביר בכורה אבל בשבועה אפשר ולכן נשבע לו שנאמר" "וישבע לו על הדבר הזה"

 

גור אריה למהר"ל:

לפני מתן תורה הבכורה הייתה אקט של כבוד ולא גושפנקא הלכתית (וכשם שכהן לא יכול למכור את כהונתו כך הבכור אינו יכול למכור את בכורתו) ומכיוון שלפני מעמד הר סיני זה רק עניין של כבוד (לדבר ראשון, לשבת במקום ראשון) - כבוד אפשר למכור! והראייה לכך: "תלמיד חכם שמחל על כבודו - כבודו מחול!"

 

 

לשם מה יעקב היה צריך את הבכורה?

 

התלמוד ירושלמי במסכת מגילה מבאר את הטעם:

עבודת הקרבנות הייתה בבכורים בלבד ועשיו היה מקריב בבמה. וכאשר רצה יעקב להקריב קרבן לה' היה נדרש להביאו לעשיו וזה הרשע היה מקריב על המזבח... יעקב רצה להקריב בעצמו ולכן מסר נפשו על הבכורה...

 

כדברי מדרש רבה: מה ראה אבינו יעקב שנתן נפשו על הבכורה?

ששנינו: עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורים משהוקם המשכן נאסרו הבמות ועבודה בכוהנים אמר יהיה רשע זה עומד ומקריב?! לפיכך נתן נפשו על הבכורה...

 

העברת הבכורה התבצעה בעוד מקרים בתורה:

 

"וישם את אפרים לפני מנשה" בברכת בניו של יוסף מקדים יעקב את אפרים בן יוסף לפני מנשה. מנשה נדחק מפני שמאפרים יצא יהושע שינחיל את הארץ.

 

מקרה נוסף:

משה אומר לפרעה "בני בכורי ישראל"

ומסביר השל"ה הקדוש: עד עכשיו מצריים הייתה הבכור של אומות העולם. כעת משה בא ואומר לפרעה: זהו. מעכשיו עם ישראל מקבל את הבכורה, הקב"ה מעביר להם את זה.

לכן רש"י מפרש "כאן הודה הקב"ה על המכירה"...

 

המהר"ל מביא שעשרת המכות הן כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם (עשר פעמים בהם ה' אמר "ויאמר". המאמר של בראשית ברא הוא כנגד מכת בכורות). 

הקב"ה ברא את העולם "בראשית" – "בשביל התורה שנקראת ראשית". 


הקב"ה אמר "אף אני בכור יתנהו" (ישעיה ס'). עד היום מבקשים הגויים לכלותינו אבל צריכים לזכור, אומר ישעיה, "הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי גדול"- דווקא אנחנו המעט נהיה לגוי גדול...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏