תולדות- ההבדל בין עשיו הרשע לדוד המלך

"סיפור לשבת תולדות". כשחזר עשיו מן השדה למעשה חמש עבירות עבר אותו רשע באותו היום: 1. בא על נערה מאורסה. 2. הרג את הנפש 3. כפר בעיקר 4. כפר בתחיית המתים 5. שט את הבכורה. במה שונה עשו מדוד המלך שהרג את אוריה ועליו כתוב "כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה"?! ביאור נפלא מתוך מעשה שהיה...

ההבדל בין עשיו הרשע לדוד המלך

 

"ויבא עשיו מן השדה והוא עייף"

 

מביאה הגמרא (בבא בתרא דף טז עמוד ב) קווים לגנותו של עשיו :

"אמר רבי יוחנן, חמש עבירות עבר אותו רשע באותו היום:

בא על נערה מאורסה 

הרג את הנפש

כפר בעיקר 

כפר בתחיית המתים 

שט את הבכורה

 

בא על נערה מאורסה - כתוב כאן:  "ויבא עשו מן השדה" כתוב שם (דברים כ"ב): "כי בשדה מצאה"

הרג את הנפש - כתוב כאן: "עיף", וכתוב שם (ירמיהו ד'): "אוי נא לי כי עיפה נפשי להורגים".

וכפר בעיקר - כתוב כאן: "למה זה לי", וכתוב שם (שמות ט"ו): "זה אלי ואנוהו"

וכפר בתחיית המתים - שכתוב, "הנה אנכי הולך למות".

ושט את הבכורה – שכתוב: "ויבז עשו את הבכורה". 

 

נביא  מעשה שהיה:

 

מסופר על מלך ערב שהיה יושב תדיר עם רב היהודים במדינתו. והנה יום אחד כשהם יושבים לדבר שאל המלך את הרב: נאמר בתורה שלכם: "ויבא עשיו מן השדה והוא עייף"

ואומרים חכמי היהודים "חמש עבירות עבר באותו היום", ואילו אצל דוד שהרג את אוריה כתוב: "כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה" (שבת נו.) האין זה משוא פנים של החכמים?!

 

חיכה הרב לשעת הכושר על מנת להשיב למלך על שאלתו.  הגיע זמן הארוחה, שניהם יצאו ליטול ידיהם, וכשהגיע תורו של מלך ליטול ידיים לסעודה, ניצל הרב את ההזדמנות ו"העלים" למלך את הטבעת.

 

לאחר שראה המלך שטבעתו נגנבה אמר לשומרים להלקות את העבד הכושי שנטל לו ידיים...

הרב חייך. לאחר שהוציאו את כל האנשים אמר הרב למלך "למה חשדת בו ולא בי?!"

 

השיב המלך בפליאה: "האיך אוכל?! והלא אתה רב צדיק - לא תעשה דבר כזה... אבל הוא רשע מרושע!!!"

 

לתשובה זו בדיוק חיכה הרב ואמר למלך: "כן היא התשובה דוד היה צדיק ולכן לא חשדוהו שעשה עוון ואילו עשיו רשע ובוודאי שאם אמר שיהרוג את יעקב כנראה יכול הוא ומסוגל לעוד הרבה עבירות אחרות...

ותוך כדי דיבור הושיט למלך את טבעתו...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏