תולדות- "וורטים לפרשת השבוע תולדות"

"פרשת תולדות וורטים". מדוע התואר שהוצמד ליעקב אבינו: "איש תם". בנוסף חידוש נפלא מהשל"ה הקדוש ומה הוא למד מכך שהתורה בחרה לתת לו דווקא את התואר "איש תם". מהו הגורם לשנאת הגויים אלינו? ומדוע אמרה רבקה: "עלי" קללתך...

 "וורטים לפרשת השבוע תולדות

 

"ויעקב איש תם יושב אהלים"


מבאר רש"י: "מי שאינו חריף לרמות קרוי תם"


ומבאר הרבי מלובלין:

מי שאינו יודע כיצד מרמים קרוי "תם", אך מי שיודע כיצד מרמים ואינו מרמה, קרוי: "איש תם"


יעקב ידע לרמות, שהרי בבית לבן נהג מנהג רמאות בבחינת "אחיו אני ברמאות", אלא שידע ולא רימה, ומשום כך נקרא: "איש תם".


השל"ה הקדוש למד מפסוק זה:

 כי התמימות מידה נעלה ביותר, כי מכל המעלות הטובות שבוודאי היו ביעקב אבינו, ראתה התורה לכתוב בשבחו זה "איש תם", משמע

שאין לך גדולה מן התמימות!

 

 

--------------------------------------------

 

 

"לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד"


אמר החפץ חיים כי כאן מגלה לנו התורה מדוע שונאים אותנו אומות העולם, כי אנו עם רב ועצום ממנו.

קנאה זו היא הגורם לשנאת הגויים אותנו...

 

 

------------------------------------------------------------------

 

 

"ותאמר לו עלי קללתך בני"


הגאון מוילנא הקשה:

מדוע אמרה רבקה "עלי" קללתך והרי היה עליה לומר: "לא יקללך"?

 

והוא מתרץ:

אלא, רימזה לו על שלוש צרות עיקריות שיבואו עליו: עשולבן יוסף.  שהם ראשי תיבות "עלי"...

וקראת לשבת עונג© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏