וירא- בשכר צניעות זוכים לבנים מלכים

"פרשת וירא דבר תורה". "איה שרה אשתך" - להודיע שצנועה הייתה כדי לחבבה על בעלה. בנוסף "מאמרי חז"ל בנושא הצניעות" המגלים לנו ש: "כל כלה שהיא צנועה זוכה ויוצאין ממנה מלכים" ומי הם המלכים שיש היום?... מתוך "שיחה של הרב רוזנבלום לפרשת וירא"

 בשכר צניעות זוכים לבנים מלכים

 

"ויאמרו אליו: איה שרה אשתך? ויאמר הנה באוהל"

 

פירש רש"י: "איה שרה אשתך" - להודיע שצנועה הייתה כדי לחבבה על בעלה.

 

ומקשה הכלי יקר:

וכי עד עכשיו לא ידע אברהם שצנועה היא?

 

מבאר הכלי יקר:

שמכיוון ואמר המלאך: "שוב אשוב אליך" משמע אבל לא אליה... ויש לחוש שמא בעבור זה יטיל שנאה עליה לומר שהיא הייתה הסיבה אשר מנע ה' מהם פרי בטן לכן מיד ראה המלאך את הצורך לתקן את זה ואמר: "איה שרה אשתך?" אף על פי שהמלאך ידע  היכן היא מכל מקום אמר: "אי אתה מודה שהיא באוהל תמיד מחמת שהיא צנועה, ואם כן ודאי לא יקפח לה הקב"ה שכר צניעותה שהרי ארז"ל בגמרא (מגילה י:) מבארים:

 

"כל כלה שהיא צנועה זוכה ויוצאין ממנה מלכים" וראיה מן תמר כו'. והיא גם היא צנועה על כן זכותה גרם ליעוד ומלכים ממך יצאו (בראשית יז.) ומלכי עמים ממנה יהיו (בראשית יז,טז) והתכוון המלאך שעי ידי זה יחבבה בעלה כי זכות צניעותה גרם לה...

 

ונשאלת השאלה:

בכל שכר או עונש הקב"ה מנהיג את עולמו במידה כנגד מידהמהי ה"מידה כנגד מידה" שבשכר צניעות מקבלים בנים שיהיו מלכים?

 

התשובה:

במלך יש את העניין של צניעות כפי שנאמר: "כבוד מלכים הסתר דבר" (משלי כה')

ויש הלכות של צניעות למלכים למשל אסור לראותו בבית המרחץ וכד'...

 

הבן יהוידע כותב במסכת מגילה:

"מאן מלכי? רבנן" - אישה שצנועה זוכה ויוצאת לה תלמידי חכמים החשובים כמלכים

 

מביאה הגמרא ראיה לכך  (מגילה יג.):

"בשכר צניעות שהייתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתר"

 

רחל אימנו -  שלא גילתה לאחותה שאלה סימנים שיעקב נתן לה (והראיה לכך שלאה כלל לא ידעה והיא מתריסה כנגדה: "המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני?!" משמע שלא ידעה על כך שרחל מסרה לה סימנים שאמורים היו לזהות אותה)...

 

שאול המלך- בשכר צניעותו: "ואת דבר המלוכה לא הגיד" זכה ויצאה ממנו אסתר שנאמר: "אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה"

 

"מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה" (בראשית כא, ז).

 

פירש רש"י: מהו לשון בנים רבים?

אלא שביום המשתה הביאו השרות את בניהן עמהן והניקה אותן שהיו אומרות לא ילדה שרה אלא הביאה אסופי מן השוק...

 

אומר המדרש:

הניקה בנים הניקה בנאין (בראשית רבא נג,ז(

כלומר שרה הניקה לאלה שנעשו אחרי כן בוני עולם - או ביראה ובמעשה חסידות או בכוח ובממשלה.

 

והמדרש ממשיך:

שרה אמנו הייתה צנועה יותר מדי. אמר לה אבינו אברהם: אין זו שעת הצניע, אלא גלי את דדייך כדי שידעו הכול שהתחיל הקב"ה עשות נסים. גילתה דדיה והיו נובעים חלב כשתי מעינות, והיו מטרונות (נשים עשירות שילדו אף הן באותה תקופה) באות ומניקות את בניהן, והיו אומרות אין אנו כדאי להניק מחלב הצדקת.

 

 

יפה תואר מגלה דבר נוסף:

שניים נתכסו רבקה ותמר כלת יהודה. רבקה: "ותיקח הצעיף ותתכס" תמר: "כי כיסתה פניה" ובזכות צניעותן זכו להוליד תאומים.

 

סמל הצניעות מופיע במעשה תמר:

 

"ותסר בגדי אלמנותה מעליה, ותכס בצעיף ותתעלף, ותשב בפתח עיניים, אשר על-דרך תמנתה:  כי ראתה, כי-גדל שלה, והיא, לא-ניתנה לו לאישה... כי כיסתה, פניה... כי לא ידע, כי כלתו היא.

 

רש"י מבאר:

"ותתעלף" - כסתה פניה שלא יכיר בה

"ותשב בפתח עיניים" - בפתיחת עיניים בפרשת דרכים שעל דרך תמנתה (סוטה י) ורבותינו דרשו בפתחו של אברהם אבינו שכל עיניים מצפות לראותו

 

מה זה פתח עיניים?

צומת (שאדם פותח את עיניו לתור את הדרך אשר ילך בה).

 

מדרש הגדול:

פתח עיניים - התאוותה שיצא ממנה "יפה עיניים" - דוד המלך שעליו נאמר: "והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי" (שמואל א טז)?

 

רואים לאיזה שכר זוכות אלו הצנועות ומה הפלא שבשכר צניעותן הגיעו להן בנים שהיו מלכים ומי הם המלכים? רבנן!
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏