וירא- זריזות המונעת עצלות

באו בצל קורתם. אברהם אבינו אפה עוגות ואילו לוט אפה מצות מה השוני בין אברהם ללוט?! "סיפור לפרשת וירא" המבאר "מהי זריזות" אצל גדולי ישראל ואיך הם השתמשו בה כדי להרחיק מהם את העצלות...

 זריזות המונעת עצלות

 

"וימהר אברהם האוהלה.. לושי ועשי עוגות"

 

מעניין לראות שאברהם אבינו אפה עוגות ואילו לוט אפה מצות – "ומצות אפה להם ויאכלו".

 

נשאלת השאלה: מדוע בחר אברהם בעוגות ולוט בחר לאפות מצות.

 

מתרץ בספר מעגלי צדק:

מבואר בחז"ל שהמלאכים באו בפסח. וישנה הלכה שאין אופין "פת עבה" בפסח מחשש שמא תחמיץ, ואולם מצינו שבבית המקדש התירו לכוהנים לאפות פת עבה בפסח כיון שהיו זריזים אין חשש שתחמיץ הפת למרות עובייה...

 

ועל פי זה הוא מתרץ את שאלתנו:

 

אברהם אבינו זריז היה, שהרי ממנו למדים אנו את מאמר חז"ל: "זריזים מקדימים למצוות" שנאמר: "וישכם אברהם בבוקר", ולפיכך יכל אברהם לאפות עוגות בפסח - פת עבה, שמחמת זריזותו אין חשש שתחמיץ העיסה. 

אך לעומתו, לוט שלא "הצטיין" בזריזות (שנאמר עליו: "ויתמהמה"), היה ביכולתו לאפות רק מצות ולא עוגות מחשש שמא יחמיצו...

 

כדי לאמוד "מהי זריזות" אצל גדולי ישראל נביא סיפור נפלא:

 

מסופר שעל שולחנו של הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל התגלו המלצות רבות שכתב במשך שנים לאישים שונים ואלו לא נשלחו ליעדם. כששאלו את הרב לפשר הדבר השיב בפשטות:

"דעו! החלטתי ללכת בעקבותיו של הסבא מנובהרדוק -רבי יוסף יוזל הורביץ זצ"ל, מסופר שכאשר הגיע לעיר אדם גדול ונתעורר אצלו ספק אם ללכת לקבל את פניו או להישאר בבית, נהג הוא קודם כל ללבוש את מעיל הפרווה, ולצאת מן הבית אפילו ביום מושלג וקר ולהגיע עד אותו מקום, ושם להחליט אם לקבל את פני אותו נכבד...

 

הדבר נבע מכך, שאם היה שוקל את הדבר בביתו, היה מצטרף צד חזק למערכת השיקולים אודות הקושי והעצלות לצאת ביום זה ובפרט במצבו... ולכן החליט תחילה לצאת לאותו מקום, שמערכת השיקולים תהיה נקייה מכל עצלות"...

 

אף אני - סיים רבי איסר זלמן - כשמבקשים ממני לכתוב המלצה לדבר מה, תחילה אני מזדרז לכתוב את ההמלצה, בכדי שלא תכנס למערכת השיקולים שלי העצלות שלא לכותבו ולטרוח בדבר. לאחר שאני כותב ואני נקי מעצלות זו, אני שוקל אם ראוי לתת את ההמלצה או להשאירה על שולחני...

 

זו היא זריזות המונעת עצלות...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏