לך לך- מי שרצה להתבונן, רואה!

מדוע נגלה ה' אל אברהם אבינו. בנוסף: "סיפור על הבעל שם טוב" - "עלה קטן" כיצד הראה הבעל שם טוב לתלמידיו שמי שרוצה להתבונן בהשגחה העליונה - הקב"ה מסייע לו לראות...

מי שרצה להתבונן, רואה!

"ויאמר ה' אל אברם"

מובא במדרש בראשית רבה (פרשה ל"ט סימן א') על פסוק זה: 

רבי יצחק פירש: שמעי בת וראי והטי אזנך (תהילים מה, יא) וגו'

אמר רבי יצחק משל למה הדבר דומה:

 לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת, אמר: "תאמר שהבירה זו בלא מנהיג?!". 
הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו: "אני הוא בעל הבירה". 

כך הנמשל:

 לפי שהיה אברהם אבינו אומר תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ עליו הקב"ה ואמר לו אני הוא בעל העולם וכו'. 

מביא הרב שלמה מן זצ"ל בספר "אור התורה":

העניין הוא שהעולם מתנהג בהשגחה פרטית כמו שהבעש"ט אמר שאפשר לראות בכל דבר ודבר את ההשגחה, רק אדם צריך לחיות באמונה ולהיכנס בנתיב של אמונה פשוטה. כמו שנאמר אצל אברהם: "והאמין בה' ויחשבה לו צדקה" (טו א).

דרך כוח האמונה הפשוטה - אדם זוכה לראות בהשגחה. והוא מביא "סיפור על הבעל שם טוב"

ששאלו תלמידיו של הבעש"ט בהיותם בשדה: איך אפשר לראות ההשגחה אפילו על תולעים שבשדה?!

אמר הבעש"ט לתלמידיו: "ראו תלמידי איך שהרוח מטלטלת את העלים שנשרו מהעצים..."

כעת הסב הבעש"ט את תשומת  ליבם לאחד מהעלים שריחף באוויר, התלמידים בחרו עלה מסוים ונתנו לעצמם סימנים האיך יזהו אותו לכשיגיע לארץ . העלה עלה וירד למעלה ולמטה כפי שהרוח המנשבת ניתבה את דרכו באוויר. 

כל העת התלמידים ריכזו את מבטם על העלה המיוחד ולא הרפו ממנו עין. בינתיים הרוח שקטה והעלה נח אל האדמה, ביקשם הבעש"ט להרים את העלה וראו שבזמן הזה נולדו תולעים חדשים והעלה היה להם לצל וראו בעיניהם את ההשגחה המיוחדת של העלה הבודד...

וחשו וראו בעיניהם ובאו לידי התבוננות בהשגחת ה' בעולמו, וכך הוא בכל דבר ודבר. התבוננות שכזו הייתה אצל אברהם אבינו, הוא רצה לראות מי בעל הבירה ואז ה' התגלה לו...

מי שרוצה להתבונן בהשגחה העליונה - הקב"ה מסייע לו לראות...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏