נח- המים מהווים דוגמא לבריאה

"משל ונמשל קצרים" פרשת נח. מדוע מביא ה' על דור המבול דווקא מים? ולא מענישם ברוח או באש? "משל ונמשל פרשת נח" המבארים כי דווקא המים צריכים היו להיפרע מהרשעים הללו...

המים מהווים דוגמה לבריאה

מבול - למה דווקא במים?

המים הם סמל לבריאה שמשבחת את ה' כפי הנאמר בתהילים (צ"ג, ד'): "מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום ה'", 
במגילת איכה פרק ב' מקונן הנביא ומבקש: "שפכי כמים לבך נוכח פני ה'"

לדור כזה שלא יודע לשבח את ה' על מה שיש לו ועוד הולך וחומס מהשני נדרש עונש ממי שיודע לקלס...

מבואר ב׳דעת זקנים׳ ובשם הרא"ש  בדרך משל: 

למלך שברא דירה נאה לחבורה של סומים (=עיוורים) וציווה לכלכלם ברווח. 
בכל פעם שהיה המלך עובר שם והיו שומעים את אופן מרכבותיו, היו עומדים ומשתחווים ומשבחים לו בקול גדול. 

פעם אחת שמע המלך את קולם ושאל: מה הקול הזה באוזניי? אמרו לו: הם העיוורים שציווית להתקין להם בית.

אמר המלך: אילו היו רואים אותי על אחת כמה וכמה שהיו משבחין לי, מיד ציווה להחזירם לאחור 
ולשים במקומם בני אדם בריאים ולכלכלם. 
אותם בריאים, כשראו עצמם בהנאה, גבה לבם וכשהיו רואים המלך עובר היו מקללים אותו ואומרים: אוי לו לזה שחבש אותנו. 

וכששמע המלך קולם ושאל: "מה הם אומרים?", וכשהשיבוהו שהם מקללים מיד ציווה להרגם!.

והנמשל ברור מאליו:

כך העולם, מתחילה היה כולו מים שאינן רואים ושומעים והיו מקלסין לפניו יתברך שנאמר: "קול ה' במים.."
אמר הקב״ה: אילו הייתי בורא אדם הרואה ושומע על אחת כמה וכמה שישבחני... מיד ״ויקווי המים״ וברא האדם. 

אך האדם, מרוב טובה, מרד בהקב״ה מיד ציווה הקב״ה למים שהיוו דוגמא למופת שיבואו וישטפום...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏