בראשית- אנחנו אשמים במיעוט הלבנה?

ת המבאר מדוע אנו אשמים בכך שהלבנה נמעטה ועד כדי שהקב"ה מצווה שבכל ראש חודש נביא קורבן חטאת לכפרה על זה שהוא מיעט את הירח הייתכן?! "משל ונמשל לבראשית" המבארים את התשובה...

אנחנו אשמים במיעוט הלבנה?

"ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים... את המאור הגדול... ואת המאור הקטן..."

הגמרא במסכת חולין (דף ס:) מביאה  את הדו-שיח בין הלבנה להקב"ה:

"רבי שמעון בן פזי רמי, כתיב: "ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים" וכתיב: "את המאור הגדול ואת המאור הקטן"

אמרה ירח לפני הקב"ה: רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד?! 

אמר לה: לכי ומעטי את עצמך.

אמרה לפניו רבש"ע הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי? אמר לה לכי ומשול ביום ובלילה 
אמרה ליה מאי רבותיה דשרגא בטיהרא מאי אהני?. אמר לה זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים. 
אמרה ליה: יומא נמי אי אפשר דלא מנו ביה תקופותא, דכתיב "והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים"? 

זיל ליקרו צדיקי בשמיך יעקב הקטן שמואל הקטן דוד הקטן חזייה דלא קא מיתבא דעתה 

אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח והיינו דאמר ר"ש בן לקיש: מה נשתנה שעיר של ראש חדש שנאמר בו לה'? אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח"

שאלתו של החתם סופר זצ"ל: 
מה אנחנו קשורים לזה שהקב"ה המיט את הלבנה?! ולא זו בלבד אלא שאנו צריכים להביא קורבן חטאת (הבא על חטא) מה עשינו?!

הדבר יובן על פי משל:

היה שר אחד שהמלך היה חייב לו סכום כסף גדול. אמר המלך לשר: לשם מה שאקח מיסים מהעיר שלך ואשלם לך - גבה אתה את המיסים לעצמך ונשתווה אני ואתה.

הלך השר וביקש את התשלומים והבטיחוהו בני העיר להביאם למחר, ולא הביאו. וכך דחוהו לחודש הבא ומחודש לחודש עד שנסתיימה לה השנה...

בא השר למלך וביקשו להשיב לו את כספו...

על מי המלך כועס? על השר?! בוודאי שלא!!! אלא על בני העיר! שהרי על סמך ההתחייבות שלהם הבטיח לשר את הכסף...

כן הוא הנמשל:

כשבאה הלבנה להקב"ה ושאלה עד מתי אתה ממעיט אותי? הבטיח לה ה' עד הגאולה שנאמר: "וְהָיָה אוֹר הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה וְאוֹר הַחַמָּה יִהְיֶה שִׁבְעָתַיִם כְּאוֹר שִׁבְעַת הַיָּמִים בְּיוֹם חֲבֹשׁ ה' אֶת שֶׁבֶר עַמּוֹ וּמַחַץ מַכָּתוֹ יִרְפָּא" (ישעיה ל',כו')

שואלת הלבנה: ומתי זה יהיה? 
אומר לה הקב"ה בני ישראל חוזרים בתשובה ואני מביא גאולה...

לכן אמר הקב"ה: "הביאו עלי כפרה" כיוון שאתם אשמים בכך שעדיין לא הגיע המשיח...

זוהי אם כן הסיבה שמביאים קרבן חטאת בכל ראש חודש שבגללנו לא הגיעה הגאולה וההתחייבות של הקב"ה טרם מומשה...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏