ההשקפה היהודית בחג הסוכות

"דבר תורה סוכות". חידוש של, בעל "חידושי הרי"ם" על שאלת הטור הרי סוכות היו למעשה בחודש ניסן למה נצטווינו על כך בתשרי?! החשיבות בהכנסת אורחים לסוכה. הכנסת אורחים של עם ישראל אין לה אח ורע באומות העולם את הראייה לכך מצא ר' משה מקוברין זצ"ל...

ההשקפה היהודית בחג הסוכות 

"למען ידעו..."

 

ה"טור" מקשה:

והלא יציאת מצרים בניסן הייתה והיה ראוי לעשות זכר לכך בתקופת המאורע הראשון – בניסן, ולמה נצטווינו על כך בתשרי?!

 

מתרץ היה הצדיק ר' יצחק מאיר מגור, בעל "חידושי הרי"ם":

שהרי במצוות סוכה נאמר: "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים", הרי שלקיום מצווה זו צריך דעת.


והנה - ממשיך הרבי – חז"ל מלמדים אותנו בגמרא מסכת סוכה (דף ג.) ש"אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות", הרי שהאדם בכל ימות השנה כשהוא מלא בעוונות אין בו כל דעת.

משום כך נצטווו ישראל על קיום מצווה יקרה זו בחודש תשרי דווקא, מיד לאחר ראש השנה ויום הכיפורים בהם נמחלו עוונותיהם של ישראל ויש בהם דעת!.

 

עוד יבואר על פי זה – מסיים הרבי – מה שחז"ל אמרו כי "מצטער פטור מהסוכה", כי כאשר שרוי אדם בצער, אין לו יישוב הדעת, וכשאין דעת, חסר ה"למען תדעו"...

 

 

אורחים בחג 

במסכת שבת (דף קלג.) נאמר: "זה א-לי ואנוהו" - התנאה לפניו במצוות, עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה, ציצית נאה... אבא שאול אומר: "ואנוהו" הוי דומה לו, מה הוא חנון ורחום, אף אתה היה חנון ורחום.

 

מסביר הגאון רבי יהודה אסאד זצ"ל את דברי הגמרא הנ"ל כך: כשאדם מישראל מכין לעצמו סוכה נאה, ומהדר וקונה אתרוג נאה בדמים יקרים, הוא עלול לחשוב שכבר קיים את מצוות "ואנוהו" בשלמות.

 

לכן, בא אבא שאול ומלמד אותנו כי אין די בכך, אלא, עיקר מצוות "ואנוהו" היא להיות דומה לקב"ה, מה הוא חנון ורחום, אף עלינו להיות רחומים וחנונים. ומשום כך, נפסק להלכה בשו"ע שהמנהג להרבות בצדקה והכנסת אורחים בערב חג הסוכות!

 

במסכת עבודה זרה מסופר כי לעתיד לבוא יבואו אומות העולם בטענה כי גם הם רוצים לקיים את מצוות התורה, אומר להם הקב"ה מצווה קלה יש לי וסכה שמה, מיד הולך כל אחד ואחד ועושה סוכה בראש גגו, והקב"ה מוציא את החמה כבתקופת תמוז, מיד כל אחד ואחד בועט בסוכתו ויוצא.

 

מדוע? – שואל ר' משה מקוברין זצ"ל – עושים הגויים את סוכתם דווקא בראש הגג ולא בחצר?!

 

אלא -  תירץ הרב: הגויים רוצים להבטיח שאורחים לא יבואו לסוכותיהם משום כך, בונים הם את הסוכה דווקא על ראש הגג...מי כמוך ישראל?!...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏