סוכות- "גימטריות לחג סוכות"

"רמזים לחג סוכות" קישורים בין סוכות למצוות הצדקה ע"י גימטרייה, ארבעת המינים כנגד תרי"ג מצוות ורמז למי שקונה אתרוג עם לולב נאה זוכה לחיי העולם הזה והבא...

"חג סוכות - גימטריות"

סוכה וצדקה

הזוהר הקדוש בפרשת אמור הרבה לשבח את גודל עניין נתינת צדקה בסוכה. ואכן, נוהג היה המקובל ר' חיים ויטאל בימי חג הסוכות לפזר מעותיו לעניים ביד רחבה.
                                                                                                       

רמז נפלא בעניין זה אמר הצדיק ר' חיים מצאנז: 

לפי הדין, הגודל המינימאלי של סוכה כשרה הוא אם יש בה שתי דפנות כל אחת ברוחב שבעה טפחים ובגובה עשרה טפחים ודופן שלישית הוא ברוחב של טפח אחד ובגובה עשרה טפחים. 

בחשבון השטח נמצא כי כל אחת מהדפנות הגדולות שטחה הוא 70 (7 טפחים כפול 10 טפחים = 70 טפחים מרובעים), ושטח שתי הדפנות גם יחד הוא 140 (70+70= 140 טפחים מרובעים). 

הדופן השלישית שטחה 10 (1 טפח כפול 10 טפחים גובה = 10 טפחים מרובעים), ושטח הסכך הוא 49 (7 טפחים  כפול 7 טפחים = 49 טפחים מרובעים). 

לסיכום:
כל שטח הסוכה המתקבל הוא 199 (140+10+49=199 טפחים מרובעים), כמניין "צדקה".

כאשר שמע ר' אברהם מסוכוטשוב את החשבון הנפלא הוסיף ואמר כי כידוע, אדם נכנס לסוכה ברמ"ח איבריו, ואם נוסיף לסוכה גם את שטח הרצפה שהוא 49 (7 טפחים  כפול 7 טפחים = 49 טפחים מרובעים), נקבל יחד 248 (199+49=248), כמניין רמ"ח.     
             
-------------------------------


ארבעת המינים כנגד תרי"ג מצוות

בספר "ענף יוסף" מובא כי אתרוג  בגימטריא 610 ובצירוף 3 המינים האחרים עולה מניינם לתרי"ג. והרי ארבעת המינים כנגד תרי"ג מצוות.לולב וחיי עולם הבא

רבינו יעקב בן משה המולין אומר:  לולב בגימטריה "חיים", כך, רמז למי שקונה אתרוג עם לולב נאה זוכה לחיי העולם הזה והבא.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏