האושפיזין בחג הסוכות

"האושפיזין בחג סוכות". מתוך חוברת בהלכה ובאגדה המבאר שאלו עבדיו הנאמנים של עם ישראל, שהם: אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, אהרון הכהן, יוסף הצדיק ודוד המלך. כאשר בכל יום יש ללמוד מדרכיהם כפי שפסק המטה אפרים...

האושפיזין בחג הסוכות

אורחים נעלים
זכות מיוחדת במינה נפלה בחלקנו בימי חג הסוכות. בשבתנו בסוכה, בצל השכינה, בצל האמונה, באים אל סוכתנו "האושפיזין" שהם האורחים הנעלים רמי המעלה, אבות האומה - שבעת הרועים הנאמנים של עם ישראל, שהם: אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, אהרון הכהן, יוסף הצדיק ודוד המלך.

ביום הראשון נכנס אברהם אבינו בראש וכל האושפיזין עמו. 
ביום השני נכנס יצחק אבינו בראש וכל האושפיזין עמו. 
ביום השלישי נכנס יעקב אבינו בראש וכל האושפיזין עמו. 
ביום הרביעי נכנס משה רבנו בראש וכל האושפיזין עמו. 
ביום החמישי נכנס אהרון הכהן בראש וכל האושפיזין עמו. 
ביום השישי נכנס יוסף הצדיק בראש וכל האושפיזין עמו. 
ביום השביעי - הושענא רבה נכנס דוד המלך בראש וכל האושפיזין עמו.

לפי סדר זה, ראה דבר פלא: ז' באדר שהוא יום פטירתו של משה רבנו, יחול באותו יום בשבוע שבו חל האושפיזין שלו, דהיינו ביום הרביעי של החג. וכן האושפיזין של אהרון הכהן יחול ביום שבו חל יום פטירתו - ראש חודש אב של השנה הקודמת. (התודעה ח"א פב). וכן חג השבועות שהוא יום פטירתו של דוד המלך, יחול באותו יום של האושפיזין שלו - בהושענא רבה. (זיו המנהגים רכה)

מעלת הלימוד בשעה שישראל יוצאים מבתיהם ונכנסים לסוכה, זוכים ומקבלים שם את פני השכינה, וכל שבעת הרועים הנאמנים יורדים מגן עדן ובאים לסוכה ונעשים להם אושפיזין [אורחים] ליסב עימהם בסוכה. ושבעת האושפיזין הם אבות האומה, שכל אחד מהם ידע את טעם הנדודים ולא הגיעו אל המנוחה והנחלה אלא אחר עמל ותלאה רבה. וכיון שהסוכה היא מעון לשכינה, לכן צריך להזמין גם אושפיזין בשר ודם, כלומר להזמין אורחים עניים שיסבו על השולחן, כדי לעשות נחת רוח לשכינה ולאורחים רמי המעלה ששמחים עם האורחים של מטה".

רב המנונא, כשהיה נכנס לסוכתו, היה שמח, ועומד בפתח הסוכה מבפנים ואומר: "בואו ונזמין את האושפיזין". והיה מסדר שולחנו ועומד ואומר: "בסוכות תשבו שבעת ימים. שבו, אושפיזין עילאין קדישין. 

הרים ידיו בשמחה ואמר: "אשרי חלקנו, ואשרי חלקם של ישראל שזכינו להיות חלקו ועמו של ה' יתברך".

נוהגים בכל יום משבעת ימי החג, לומר דברי תורה מענין האושפיזא של אותו יום, ביום הראשון מענין אברהם אבינו, היאך מסר נפשו על עבודת ה' יתברך, היאך הכניס אורחים במסירות נפש, וכן ביום השני ממידת היראה של יצחק אבינו, שעקד עצמו על גבי המזבח, וכן הלאה בכל יום ויום. (מטה אפרים, פסקי תשובות שפז)

על כן יש ללמוד מעט ממעשיהם הנפלאים בעבודת ה' יתברך של שבעת הרועים הנאמנים שעמדו לעם ישראל, למען נקרא בכל יום מימי החג, ונתחזק ללמוד מדרכיהם ומעבודתם לה' יתברך בתום וביושר.

המאמרים הבאים עוסקים בכל אחד משבעת האושפיזין ודרכי הנהגתם המובאים בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה לעיונכם!
חג שמח!


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏