הלכות יום הכיפורים- חמישה עינויים

פורים המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: איסור אכילה ושתייה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל - נעלי עור, ותשמיש המיטה והחיוב לאנשים ונשים...

יום הכיפורים - חמשה עינויים

יום הכיפורים כולו, אסור באכילה ושתייה, רחיצה, סיכה, נעילת נעלי עור, ותשמיש המיטה. וכל הדינים בו שווים בין לאנשים ובין לנשים. (עדר)


אכילה ושתייה

אסור לאכול ולשתות אפילו כלשהו. ואפילו טועם ופולט אסור. ואפילו המאכל או המשקה מר ואינו אוהבו כלל, אסור. (ערה. ת"ה ריג, רטו)

מסטיק - אסור ללועסו ביום כיפור, אפילו אם אין בו מתיקות כלל. (ח"ע ארבע תעניות כט)

מאכל לקטנים - אין המאכל מוקצה ביום כיפור, ולכן מותר להאכיל את הילדים הקטנים, ואין חשש שמא יאכל או ישתה גם הוא. (רפו. ת"ה ריט)

בשמים - מצוה לברך על בשמים, מי בושם, ומיני פירות שיש בהם ריח טוב ביום הכיפורים, כדי להשלים מאה ברכות. ומותר גם לשאוף טבק הרחה. (רפג. ח"ע ברכות שיג)


רחיצה 

אסור להתרחץ ביום הכיפורים בין במים חמים ובין במים צוננים, ואפילו מקצת גופו, ואפילו להושיט אצבעו במים, אסור. ומכל מקום לא אסרו אלא רחיצה של תענוג, אבל אם היו ידיו מלוכלכות בעפר וכיוצא בזה, או שנטף דם מחוטמו, מותר לרחצם, כיון שאין זו רחיצה של תענוג. (שי)

נטילת ידים בבוקר - כשקם משנתו, יטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו, [כיון שאין רוח רעה שולטת בכיפור כל כך], ויטול ג' פעמים לסירוגין כבכל השנה, ויברך "על נטילת ידים". (שיא)

אשר יצר - הנצרך לבית הכסא, יטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו ויברך 'אשר יצר'. ואם היו ידיו מלוכלכות, מותר לרחוץ כל מקום שיש בו לכלוך. ופשוט שאם נצרך לנקביו גדולים, שחייב לקנח במים כבכל השנה ולא יסתפק בנייר לבד. (שיא)

רחיצת פנים בבוקר - כשקם משנתו לא ירחץ פניו במים. ואם יש לו לפלוף על יד עיניו, מותר לרחוץ את המקום המלוכלך בלבד, כי אין זו רחיצה לתענוג. ומי שהוא איסטניס ואין דעתו מיושבת עליו כשאינו רוחץ פניו בבוקר, מותר לו לרחוץ את פניו. ובני אשכנז מחמירים גם לאיסטניס שלא ירחץ את פניו. (תקנד סי"א. תריג ס"ד)

רחיצת פנים לכלה - כלה שנשאת מתאריך י' באלול, כיון שבכיפור היא בתוך שלושים יום מהחתונה, התירו לה חכמים לרחוץ את פניה, מפני שהיא צריכה להתנאות ולהתחבב על בעלה. (שיב)

מקווה - אסור לטבול במקווה טהרה, ואפילו רגיל לטבול כל יום במשך השנה. וכמו כן אשה שהגיע זמנה לטבול בליל כיפור, אסור לה לטבול בשום אופן. (ת"ה רכז)


סיכה 

אסור לסוך בשמן ביום הכיפורים, ואפילו מקצת גופו. (שיג)


נעילת הסנדל  

אסור לנעול סנדל או מנעל של עור ביום כיפור, אבל מנעל העשוי מגומי או מבד ושאר מינים, אע"פ שאין לו צער בהליכתו, מותר לנועלו. (שיג)

נעלי עץ או גומי שיש להם רצועת עור קטנה מלמעלה שמכניסים בה את ראשי האצבעות, מותר לנועלם אבל אם העור חופה את הרגל ומגן עליו, אסור. (ח"ע ארבע תעניות שא)

בזמננו מותר לקטנים לנעול נעלי עור, [שרק בזמנם שהיו רגילים הרבה ללכת יחפים במשך השנה, החמירו עליהם בכיפור שלא ינעלו נעלי עור, שהרי רגילים בכך. אבל היום שאין דרך הילדים ללכת יחפים, לא החמירו עליהם], אך טוב שינעלו נעליים אחרות. (שמ)

חולה - שאין בו סכנה, אע"פ שחייב להתענות, מכל מקום מותר בנעילת נעלי עור. והוא הדין ליולדת בתוך שלושים יום. (שיט)

איש ואשה שזכו - אפילו שהאשה טהורה, אסורים בתשמיש, ואף נגיעה סתם לא יגע בה. ובמקום צורך מותר להושיט לה ביום איזה חפץ מידו לידה. (תרטו ס"א. שכה)


איסור מלאכה
יום כיפור אסור מן התורה בעשיית מלאכה כמו בשבת. והוא הדין לכל הדברים האסורים מדברי חכמים כטלטול מוקצה, אסורים גם בכיפור כמו בשבת. (רפב)
וכאן המקום ליידע את אחינו התועים מדרך האמת, אשר מחד גיסא נזהרים ביום כיפור שלא להדליק אור ושלא לנסוע ברכב וכו', ולעומת זאת אינם נזהרים בזה ביום שבת. ואינם יודעים כי המחלל את השבת, עונשו חמור יותר מהמחלל כיפור. ובאמת שהכל תלוי ברצון האדם, כי כמו שאפשר להתאפק בכיפור שלא לעשן ולא להדליק, ויודעים יפה להדליק קודם את כל האורות שצריך, ולתת חתיכות דבק סלוטייפ על כפתורי החשמל, כדי שלא יטעה משהו מבני הבית להדליק או לכבות את האור, כך יכולים לעשות כן בכל שבת ושבת ולא להתעצל. רק חבל שאינם נותנים צ'אנס לעצמם לשבת ולחשוב אפילו חמש דקות, שבאמת יכולים הם לעשות כן בכל שבת. ואפילו אם נדמה להם שאינם יכולים להיזהר בכל האיסורים, לפחות יצילו את עצמם בחלק מן האיסורים, כמו הדלקת אור שזה קל מאוד, כי לא דומה העובר על דברי המלך עשר פעמים, לעובר על דברי המלך עשרים פעם, שבוודאי עונשו חמור יותר, ואט אט יוסיפו לשמור יותר. ישמע חכם ויוסף לקח.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏