למה אומרים תשליך ליד מים?

"למה עושים תשליך ליד המים" מרעיונות המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: טעם אמירת סדר התשליך על יד המים דווקא על פי המדרש ילקוט שמעוני והקשר לעקידת יצחק...

למה אומרים תשליך ליד מים?

טעם אמירת סדר התשליך על יד המים:

שואל המדרש: וכי מאחר שאין דרך מרובה כל כך מבאר שבע להר המוריה, אם כן למה התעכב אברהם אבינו שלשה ימים עד שהגיע להר המוריה לעקידת יצחק? 

אלא שהיה השטן מעכב אותם בדרך שלא יעשו את מצות הבורא, וכיון שלא שמעו לו, הלך השטן ונעשה לפניהם כנהר גדול שלא יוכלו לעבור בו, אבל הם נכנסו בנהר והתחילו לעבור בו, עד שבאו להם המים עד צוואריהם.

תלה אברהם אבינו את עיניו לשמים ואמר: ריבון העולמים נגלית עלי, ואמרת לי אני יחיד ואתה יחיד, הודע שמי בכל העולם, והעלה בנך לעולה, ולא הרהרתי אחר דבריך, ולא עכבתי מאמריך, אם בני יצחק טובע, היאך יתייחד שמך, הושיעה ה' כי באו מים עד נפש, מיד גער הקב"ה בשטן והלך לו. (ילקוט שמעוני וירא סימן צט) 

ובזוהר הקדוש (ויקרא יח ע"א) כתוב:

שעקידת יצחק הייתה ביום ראש השנה, ולכן קוראים אנו בתורה ביום זה את פרשת העקידה. ע"כ. 

על כן עושים את התשליך על יד הנהר, כדי שהקב"ה יזכור לנו ביום זה, את מסירות נפשם של אברהם ויצחק בנהר© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏