סוכות- "ראשון לחשבון עוונות"

"משל ונמשל לחג סוכות" המסביר את מה שישראל עושים בחג סוכות ואיך בזה שנוטלים לולביהם ביו"ט ראשון של סוכות, ומהללים ומקלסים לפני הקב"ה - הקב"ה מתרצה להם ומוחל להם...

ראשון לחשבון עוונות

מעשה המובא במדרש תנחומא
 (פרשת אמור סימן כב):

במדינה שהצטבר לה חוב גדול של מס למלך, שלח המלך כמה פעמים לגבותו, אך הם לא שלמו, כי היה החוב גדול. 

מה עשה המלך? 

אמר לבני פלטרין שלו: עמדו ונלך אליהם. 

עד שהם הולכים כברת דרך, שמעו זאת בני המדינה. 

מה עשו? 

התחילו גדולי המדינה יוצאים לקראת המלך, אמר להם: "מי אתם?"

אמרו לו: "בני מדינה פלונית אנו".


אמר להם המלך: "ומה אתם מבקשים?".

אמרו לו: "בבקשה ממך עשה עמנו חסד לפנים משורת הדין למחול לנו על החוב, כי אין בידינו מה ליתן לך"... 

אמר להם: "בשבילכם אני מוותר לכם על שליש מהחוב". 

המשיך המלך בדרך, והנה יצאו חיילי המדינה לקדמו, אמר להם: "מי אתם?".

אמרו לו: "בני המדינה פלונית, אנא אין לנו לשלם, בבקשה ממך תרחם עלינו".., אמר להם: "בשבילכם אני מוותר על עוד שליש". 

עד שהוא מהלך עוד, יצאו כל בני המדינה אליו גדולים וקטנים, אמר להם: "מה אתם מבקשים?" 

אמרו לו: "אדוננו המלך, אין לנו כוח ליתן מה שאנו חייבים לך..."

אמר להם: "בשבילכם אני מוותר הכל!" - שמחו כולם ופרצו בריקוד לפני המלך - אז סיים המלך ואמר: "אבל מכאן ואילך חשבון חדש הוא"... 

כך הוא הנמשל:

המלך - זה מלך מלכי המלכים הקב"ה ישתבח שמו, בני המדינה אלו ישראל שעשו עוונות במשך השנה. 

בערב ראש השנה החסידים מתענים, והקב"ה מוחל שליש מעוונותינו.
 
ומראש השנה ועד יום הכפורים, הבינונים מתענים והקב"ה מוחל עוד שליש מעוונותינו. 

וביום הכיפורים כל ישראל מתענים ומבקשים רחמים אנשים ונשים וטף, והקב"ה מוחל לנו הכל, שנאמר "כי ביום הזה יכפר עליכם וגו'"

מה ישראל עושים, נוטלים לולביהם ביו"ט ראשון של סוכות, ומהללים ומקלסים לפני הקב"ה, והקב"ה מתרצה להם ומוחל להם, 

ואומר להם: הרי ויתרתי לכם את כל עונותיכם אבל מעכשיו הוא ראש חשבון, לכן כתוב: "ולקחתם לכם ביום הראשון" - ראשון לחשבון עונות... © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏