מה יתרון לבעל הלשון?

כיצד לכאורה אומר שלמה המלך שאין יתרון לבעל הלשון? והרי יש לו הנאה לבעל הלשון, שהנה נקם בחברו?! סיפור מליצי והדמיון לנחש "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב - נצור לשונך מרע..."

מה יתרון לבעל הלשון?


בגמרא ערכין (טו ע"ב), אמר ריש לקיש: "אִם יִשֹּׁךְ הַנָּחָשׁ בְּלוֹא לָחַשׁ וְאֵין יִתְרוֹן לְבַעַל הַלָּשׁוֹן"(קהלת י יא) - לעתיד לבוא מתקבצות כל החיות ובאות אצל הנחש, ואומרות לו: אריה דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אך אתה - מה הנאה יש לך בכך שאתה מכיש? אומר להם הנחש: וכי מה יתרון לבעל הלשון?! [הלוא גם הוא אינו נהנה מכך שהוא מספר על חברו דברי גנאי!].


ויש להבין, הלוא לכאורה יש לו הנאה לבעל הלשון, שהנה נקם בחברו, וכמו שכתב במסילת ישרים "הנקמה מתוקה מדבש"? 


אלא מספרים, שפעם היו הקנאה והתאווה מהלכים בדרך, והנה ראה אותם המלך, קרא ואמר להם: ברצוני שאחד מכם יבקש ממני משהו, ואתן לו את מבוקשו, ולחברו אתן פי שניים. כמובן, שכל אחד "כיבד" את חברו לבקש ראשון. התאווה כיבד כיון שהוא מתאווה לקבל כפול, וגם הקנאה כיבד, כי הוא אינו מסוגל שלחברו יהיה כפול ממנו. כך עמדו והתווכחו, עד שנאות אדון קנאה להפצרותיו המרובות של אדון תאווה, ושטח את בקשתו לפני המלך: ברצונו שיוציא לו המלך עין אחת!... 


כוונתו כמובן הייתה ברורה - שלחברו בעל התאווה יוציאו שתי עיניים... ועתה נתבונן: מדוע בעל הקנאה לא ביקש מיליון דולר? כי אז התאווה יקבל 2 מיליון. אם כן תבקש אתה, בעל הקנאה, 2 מיליון! לא... עדיין אין זה טוב לו, כי אז יקבל התאווה 4 מיליון. נו, ומה אכפת לך, הרי אתה רצית 2 וקבלת 2! אך לא, הקנאה לא יכולה לסבול זאת! - "למה יהיה לו יותר ממני?". רגע, ומה הרווחת עכשיו בכך שהוציאו לך עין? כלום! רק ניזוקת! אלא הענין הוא שלא אכפת לו שלא להרוויח כלום, ואפילו להינזק, אלא העיקר שלשני לא יהיה. זו לא הנאה, זו רשעות לשם רשעות - מוכן להפסיד העיקר שלשני לא יהיה. 


זהו עניינו של הנחש - מה אתה מרוויח שאתה מכיש את האדם, הרי אתה לא אוכל ולא נהנה מבשרו? אלא הוא הדבר שאמרנו, העיקר שהשני ימות - שהשני יסבול. כך בעל הלשון הרע, אין הוא מרוויח משהו ממשי, אלא כל הנאתו היא רק להזיק לשני, לבזות אותו, להכפיש את שמו. ולהרע לשני אין זה בגדר הנאה. לכן אומר הנחש, וכי מה יתרון לבעל הלשון?


במדרש תנחומא (מצורע סימן ה): אמר הקב"ה, רצונכם להימלט מגיהנם, רחקו עצמכם מלשון הרע, ואתם זוכים בעולם הזה ובעולם הבא, שנאמר: "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב - נצור לשונך מרע..." - החפץ חיים בעולם הזה, אוהב ימים לעולם הבא.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏