עקב- לא ניתן להתגאות בחכמה

אל הכהן בעל ה"חפץ חיים" המדגיש כי על האדם להתבונן תמיד בגנות הגאווה. ומבאר שאין לו לאדם להתגאות בכך שיש לו חכמה יותר מחברו כי הרי החכמה לא שלו היא כי אם נתנה בו לצורך עבודתו והתביעה עליו גדולה יותר כאן...

לא ניתן להתגאות בחכמה

 

"ורם לבבך ושכחת את ה' אלוקיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים"

 

אמר רבי ישראל הכהן בעל ה"חפץ חיים" - על האדם להתבונן תמיד בגנות הגאווה כי איך יתגאה האדם אשר תחילת היותו נוצר מטיפה סרוחה והוא עתיד לילך למקום עפר רמה ותולעה?!

 

והביא ה"חפץ חיים משל שראה בספר "זכרו תורת משה":

 

גביר אחד שלח שני אנשים למדינה רחוקה לקנות לו אבנים טובות. לאחד נתן לעסק זה אלף זהובים ולשני לא נתן כי אם מאה זהובים.

 

מעלו השניים בתפקידם ופיזרו את המעות בדרך בדברי הבל עד שלא נשאר ביד בעל האלף כי אם מאתיים זהובים וביד בעל המאה נותרו ארבעים זהובים בלבד.

 

ויהי היום ויתקוטטו יחד זה עם זה.

 

ויען בעל האלף ויאמר לשני: "התוכל להדמות אלי? הלא אתה איש עני אין לך אפילו רבע ממני".

 

שמע את הדברים איש עובר אורח ואמר לבעל האלף: "הוי סכל וגאה! במה תתגאה? האם אינך יודע כי המעות אינם שלך? רק שליח אתה להביא סחורה למשלחך! ובאמת אתה עני יותר מחברך שהתגאית עליו כי הוא איננו חייב למשלחו אלא שישים זהובים על דברי הבל ומה תשיב לשולחך על סך הגדול הזה שלקחת?!"

 

 

 כן הדבר ממש בעניין הגאווה אמר ה"חפץ חיים":

 

כולנו נשלחנו מעולם העליון לכאן - כל אחד לתקן את מעשיו ככל יכולתו על כן אין לו לאדם להתגאות בכך שיש לו חכמה יותר מחברו כי הרי החכמה לא שלו היא כי אם נתנה בו לצורך עבודתו כאן.

 

ולהיפך עליו לחשוב לעצמו כמה ימים וכמה שנים ביטל מתורה ועליו יהיה מוטל לתת דין וחשבון על כל יום מימי חייו במה עסק בו... והתביעה תהיה גדולה יותר מאשר על חברו!...

 

יוצא איפה, כי לא ניתן להתגאות בחכמה!...

(וקראת לשבת עונג)
הפחד מהמצוות שב"עקב">>>לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏