ט' באב- "עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו"

"אגדות החורבן לתשעה באב". מדוע כשעמדו חכמים אל נוכח המקדש החרב אמרו לו "עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו". סיפור המובא בתלמוד בבלי, סיום מסכת מכות דף כד. המבאר מדוע בזמן שחבריו בכו רבי עקיבא צחק...

"עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו" 

 

בסיום מסכת מכות הגמרא מספרת:
וכבר היה ר"ג, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי יהושע, ורבי עקיבא מהלכין בדרך. ושמעו קול המונה של רומי מפלטה [ברחוק] מאה ועשרים מיל .והתחילו בוכין ורבי עקיבא משחק.

אמרו לו: "מפני מה אתה משחק?"

אמר להם: "ואתם מפני מה אתם בוכים?"

אמרו לו: "הללו כושיים שמשתחווים לעצבים, ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבין בטח והשקט, ואנו בית הדום רגלי אלוקינו שרוף באש ולא נבכה?"!

 

אמר להן: "לכך אני מצחק. ומה לעוברי רצונו, כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה"...

 

שוב פעם אחת היו עולים לירושלים. כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים. התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק.

אמרו לו: "מפני מה אתה מצחק?"

אמר להם: "מפני מה אתם בוכים?"

אמרו לו: "מקום שכתוב בו: "והזר הקרב יומת", ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה?!"

 

אמר להם: לכך אני מצחק, דכתיב: "ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו" וכי מה ענין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון, וזכריה במקדש שני, אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה.

 

באוריה כתיב: "לכן בגללכם ציון שדה תחרש..."  בזכריה כתיב: "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים" עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת"...

 

בלשון הזה אמרו לו: "עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו"...כוחה של עין טובה-מדרש נוסף לט' באב>>>לחץ כאן 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏