הלכות בין המצרים- ברכת "שהחיינו"

"הלכות בין המצרים". "הלכות ברכת שהחיינו בימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. בגד חדש, פרי חדש בימי בין המצרים. הדין לגביי חולה ומעוברת, דין קטנים, מילה ופדיון הבן ושמחת הראיה.

ברכת "שהחיינו"


בגד חדש, פרי חדש
נוהגים להימנע מללבוש בגד חדש ומלאכול פרי חדש בימי בין המצרים, כי היאך יאמרו "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", כשהוא זמן פורענות וימי צרה ותוכחה לעם ישראל. ואולם בשבתות שבינתיים, מברכים "שהחיינו" על פרי חדש או על בגד חדש. ובפרט שנהנה מהפרי ומקיים מצות עונג שבת שהיא מהתורה, ולא יבטל המצוה עבור זה. וכן עשה מעשה רבנו חיים ויטאל תלמיד רבנו האר"י ז"ל לברך בשבת. (קכט)

טעה וברך
שכח ולקח פרי חדש וברך עליו ברכת הנהנין, ופתאום נזכר שהוא פרי חדש, יברך עליו "שהחיינו" ויטעם ממנו, כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה. (קלח)

לא ימצא
פרי חדש שלא ימצא לקנותו לאחר תשעה באב או שיתקלקל ויפסד טעמו, רשאי לברך עליו שהחיינו אפילו בחול, ואפילו לאחר ראש חודש אב. (קלו, קלז)

חולה ומעוברת
מי שחולה אפילו מעט, רשאי לאכול פרי חדש ולברך "שהחיינו". מפני שהפירות פותחים את תאבונו לאכול דברים הטובים לבריאותו. וכל שכן מעוברת שהתאוותה לפרי חדש, שתברך עליו "שהחיינו" ותאכל. (קלח)

קטנים
קטן פחות מבר מצוה, מותר לו לברך על פרי חדש או על בגד חדש, כיון שכל זה אינו מן הדין אלא חומרה וחסידות, ואין צריך להחמיר בקטן. (קלז)

מילה ופדיון הבן
אבא שמל את בנו או פודה את בנו בכורו בימי בין המצרים, פשוט שמברך "שהחיינו" בעת קיום המצוה, מפני שזה זמנה ואי אפשר לדחותה (סימן תקנא סי"ג). ורשאי גם להניח שם פרי חדש או ללבוש בגד חדש ולכוון עליו בברכת "שהחיינו", כיון שבלאו הכי מברך עבור המצוה. (קלה)

שמחת ראיה
הרואה בימי בין המצרים את מכרו שלא ראהו שלושים יום, ושמח מאוד בראייתו, כגון: רבו או אביו או אמו או חברו וכיוצא, מברך עליו "שהחיינו", מאחר שאם לא יברך עתה, בראייתו בפעם השניה [תוך שלושים יום] לא יוכל לברך יותר. (קמ)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏