קרח- לשבח כדי לא לבייש

"מדרש לפרשת השבוע - קרח". "משל ונמשל לשבת קורח" המבארים שכל השבח שהתורה נותנת לקרח ול-250 האנשים: "נשיאי העדה קריאי מועד אנשי שם" זה בכדי לא לביישם... מתאים כ-"דבר תורה קצר לפרשת קורח"

לשבח כדי לא לבייש


"נשיאי העדה קריאי מועד אנשי שם"

 

במדרש תנחומא מובא: 

עמד קרח ועשה להם משתה, ונתעטפו כולן בטליתות תכלת ובאו בני אהרן ליטול מתנותיהן חזה ושוק הימין. 

עמדו כנגדן ואמרו להם: "מי ציווה אתכם ליטול כך, לא משה?!. לא ניתן לכם כלום, שלא דיבר עימו המקום מזה". 

באו והודיעו למשה. הלך משה לפייסן

 

מיד עמדו כנגדו, שנאמר: "ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמישים ומאתים".

 

ומי הם? 
אליצור בן שדיאור וחביריו אשר נקבו בשמות.

 

אף על פי שלא פרסמן הכתוב, נתן סימניהן, ומתוך המקראות אתה מכיר אותם.

 

משל למה הדבר דומה? 


לבן טובים שהיה גונב כלים בבית המדרש, ולא היה רוצה בעל הגנבה לפרסמו, התחיל נותן בו סימניו. 

אמרו לו: מי גנב כליך? 

אמר להם: אותו בן טובים, בעל קומה הוא, עיניו נאות, שערותיו שחורות, חוטמו נאה. 


משנתן סימניו, ידעו מי הוא. ואף כאן אף על פי שסתמן הכתוב ולא פירש את שמותן, ובא ונתן את סימניהם, אתה יודע מי הם...


נאמר להלן:

"אלה קרואי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם" (במדבר א טז), "ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות" (שם שם יז)... 


ונאמר כאן:

"נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרן"

 

הרי אלו אליצור בן שדיאור וחביריו...


 

רוצה להבין כשאומרים קורח במי מדובר? >>>לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏