סוכות- קיום מצווה לשם שמים

"חג סוכות סיפור". "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר" מהי חביבות מצווה? ואיך ניתן לקיימה שלא על מנת לקבל פרס... נלמד מהגאון אליהו מווילנא זצ"ל...

"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר"

 

מהי קיום מצווה לשם שמים ולא על מנת לקבל פרס ניתן ללמוד מהסיפור הבא:

 

רבי הגאון אליהו מווילנא היה מחבב מצווה זו של ארבעת המינים.

בכל שנה באים היו לביתו סוחרי ווילנא ומביאים לפניו ממבחר אתרוגיהם והגאון היה בוחר בעבורו את זה הנראה לו היפה ביותר והמהודר שבכולן.


שנה אחת הביא אחד הסוחרים לפני הגאון אתרוג מהודר ביופיו. שמח הגאון באתרוג וביקש לשלם עבורו את מלא מחירו.


"איני מבקש ממון עבור האתרוג" - אמר הסוחר - "מבקש אני את שכר מצוות ארבעת המינים שיקיים רבינו בחג זה"...


"מסכים אני לתנאי זה" - השיב הגאון ללא היסוס - "אני אקח את האתרוג ולך יהיה שכר המצווה שאקיים באתרוג זה". 


באותה שנה ראו באי ביתו כי הגאון שמח שמחה גדולה יתירה באתרוגו המהודר.


לתמיהתם החליט הגאון להסביר: כל ימי משתוקק אני לקיים את מאמר חז"ל: "הוו שמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס" אדם צריך לעבוד את ה' ללא קבלת כל שכר על מעשיו אולם תמיד יש לאדם את שכר המצווה שקיים...


השנה באה הזדמנות לידי שמקיים אני מצווה ואין אני מקבל את שכרה.


אשרי שזכית לכך! על כך שמח אני שמחה גדולה!... 


(וקראת לשבת עונג)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏