ספירת העומר- בחירתו של רבי עקיבא למנהיג

"ספירת העומר לדון לכף זכות". "סיפור על רבי עקיבא", כיצד הוא עומד בו ומה היה בבחירתו של רבי עקיבא שהפך אותו למנהיג כל כך חשוב ונערץ... "משל ונמשל לספירת העומר". "לדון לכף זכות"

בחירתו של רבי עקיבא למנהיג

 

הגמרא במסכת שבת (קכז:) מביאה סיפור:

מעשה באדם אחד שירד מגליל העליון ונשכר אצל בעה"ב אחד בדרום שלש שנים.

ערב יום הכיפורים אמר לו , תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובני.

אמר לו , אין לי מעות.

אמר לו, תן לי פירות,

אמר לו, אין לי.

אז תן לי קרקע.

אין לי!

אוקיי, תן לי בהמה.

אין לי!

אז תן לי כרים וכסתות.

אין לי!

הפשיל כליו לאחוריו והלך לביתו בפחי נפש.

 

לאחר הרגל, נטל בעה"ב שכרו בידו ועמו משא של שלושה חמורים. אחד של מאכל, אחד של משתה, ואחד של מיני מגדים, והלך לו לביתו.

 

אחר שאכלו ושתו, נתן לו שכרו ואמר לו: בשעה שאמרת לי תן לי שכרי ואמרתי, אין לי מעות! במה חשדתני?

אמרתי שמא פרקמטיא בזול נזדמנה לך ולקחת בהן.

ובשעה שאמרת תן לי בהמה ואמרתי אין לי בהמה, במה חשדתני?

אמרתי, שמא מושכרת ביד אחרים.

 

בשעה שאמרת לי, תן לי קרקע ואמרתי לך אין לי קרקע , במה חשדתני?

אמרתי שמא מוחכרת ביד אחרים היא.

 

ובשעה שאמרתי לך אין לי פירות במה חשדתני?

אמרתי, שמא אינן מעושרות.

 

ובשעה שאמרתי לך, אין לי כרים וכסתות במה חשדתני?

אמרתי, שמא הקדיש כל נכסיו לשמים.

אמר לו בעל הבית: העבודה (= לשון שבועה) כך היה, הדרתי כל נכסי בשביל הורקנוס בני שלא עסק בתורה, וכשבאתי אצל חברי בדרום התירו לי כל נדרי.

 

ואתה כשם שדנתני לזכות המקום ידין אותך לזכות...

 

בגמרא לא מובא מיהו בעל המעשה אבל המכילתא מביאה שהיה זה רבי עקיבא לפני שנהיה גדול הדור - הוא מתנסה ב"לדון לכף זכות" ועומד בזה בהצלחה...

 

האדמו"ר מגור שאל פעם:

 מה המשמעות שבחרו חז"ל את המונח" כף זכות" כמו "כף נעליים"...

 

והוא מבאר בצחות:

לא בכדי בחרו חז"ל משל למה הדבר דומה: לכף נעלים - כאשר לא מצליחים להכניס את הרגל לתוך לנעל משתמשים בכף נעלים כדי להכניסה פנימה בקלות...

 

כן הוא הנמשל:

לא תמיד מצליחים לראות את הטוב שהשני עושה.

תמיד עולים חשדות והדברים לא נראים יפה בעיני המתבונן...

 

כאן יש לדעת שהאפשרות של לדון לכף זכות צריך "כף" בשביל זה...

שגם דברים שלא נכנסים בהגיון על החבר על ידי הכף מכניסים אותם פנימה...

 

זו הייתה גדלותו של רבי עקיבא ובשל כך נבחר להנהיג ולהיות אבי התורה שבעל פה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏