קדושים- עשרת הדיברות בפרשה

"פרשת קדושים" - "דבר תורה קצר". "רעיון נפלא של האור החיים" לביאור דברי רש"י על החשיבות שבפרשת השבוע שנאמרה לכל ישראל גברים נשים וטף לפי שכל עשרת הדיברות נמצאים בפרשת השבוע הדורשת מאיתנו: "קדושים תהיו..."

עשרת הדיברות בפרשה


"דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי ה' אֱלֹקיכֶם"רש"י מבאר: 


"מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלוין בה" (עפ"י ויקרא רבה ת"כ)אור החיים מביא את הגמ' במסכת עירובין נד': 


תנו רבנן: כיצד סדר משנה? משה למד מפי הגבורה. 

נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו, נסתלק אהרן וישב לשמאל משה.

נכנסו בניו ושנה להן משה פירקן, נסתלקו בניו אלעזר ישב לימין משה ואיתמר לשמאל אהרן...


נכנסו זקנים ושנה להן משה פירקן, נסתלקו זקנים. 


נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקן. נמצאו ביד אהרן ארבעה, ביד בניו שלשה, וביד הזקנים שנים, וביד כל העם אחד. 


נסתלק משה, ושנה להן אהרן פירקו. 

נסתלק אהרן, שנו להן בניו פירקן. 

נסתלקו בניו, שנו להן זקנים פירקן. נמצא ביד הכל ארבעה" (עירובין נד:).

 


היוצא מכאן הוא, שעם ישראל מקבל את התורה דרך משה בצורת פירמידה יציבה: 


בראש הפירמידה נמצא משה רבנו ע"ה - המנהיג הרוחני, מתחתיו הכהן הגדול, מתחתיו הכהנים, מתחתיהם הזקנים או נשיאי השבטים, ובבסיס הרחב נמצאים כלל עם ישראל. 


אך למרות שכלל עם ישראל נמצאים כביכול בתחתית הפירמידה, בסופו של דבר כולם מקבלים את תורת ה' ממשה, ומשה חוזר עליה ארבע פעמים. שנאמר: "נמצא ביד הכל ארבעה".


שואל האור החיים: 

יוצא שכל בני ישראל גם שמעו ממשה את כל המצוות אם כן מה שונה פרשה זו מהאחרות?!


הוא מביא את תירוצו של ה"רא"ם" - רבי אליהו מזרחי: 

אצל משה באו קבוצות קבוצות אך את פרשייה זו שמעו כולם ביחד...


והוא מקשה על תשובתו של הרא"ם: 

אם כך יוצא שמשה דיבר יותר מארבע פעמים?!


והנכון לפי דעת האור-החיים: 

שאת כל התורה משה שנה לגברים לבד ואת פרשת קדושים שנה לכולם (כמו בהקהל) גברים נשים וטף כסדר שהיו מקובצים במתן תורה...


ומביא המדרש: 

"אמר ר' לוי: מה ראה לומר הפרשה הזאת בכינוס? למה לא אמר 'דבר אל בני-ישראל' כשאר הפרשיות אלא 'אל כל עדת בני-ישראל'? לפי שכל עשרת הדברות כלולים בה!

 

כיצד? 

בדיברות כתיב: 'אנוכי ה' אלוקיך' וכאן כתיב: 'אני ה' אלוקיכם'...(וכן לכל דיברה ודיברה)...הרי כל עשרת הדיברות כלולים בפרשה, לכך כתיב: "אל כל עדת...".

 

עשרת הדיברות בפרשה:

 

אנכי ה' אלוקיך - אני ה' אלוקיכם


לא יהיה לך - ואלהי מסכה לא תעשו לכם


לא תשא - ואל תשבעו בשמי לשקר


זכור את - ואת שבתותי תשמרו


כבד את אביך - איש אמו ואביו תיראו


לא תרצח - לא תעמוד על דם רעך


לא תנאף - אל תחלל את בתך להזנותה


לא תגנוב - לא תגנב 


ולא תענה - לא תלך רכיל


לא תחמוד - ואהבת לרעך כמוך
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏