מצורע- טהרת נשים היא הביטחון לגאולה

"פרשת מצורע דבר תורה קצר". "הקשר בין טהרת נשות ישראל לבין גאולת ישראל". רעיון המבאר שטהרתה של אישה היא התעודת ביטוח לגאולת ישראל... "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ובזכותן אף נגאל...

טהרת נשים היא הביטחון לגאולה


"ואשה כי יזוב זוב דמה"

בכל ערב שבת אנו אומרים פרקים ממסכת שבת ובסיום פרק "במה מדליקין" מציינים:


"על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות:
 בנידה, ובחלה, ובהדלקת הנר.


מדוע דווקא בשעת לידתן? שאין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה.

 

ומביא המדרש שלשתן מן התורה:

 
נידה, דכתיב: "ואשה כי יזוב זוב דמה". 


חלה, דכתיב: "ראשית עריסותיכם חלה" (במדבר טו כ). 


הדלקת הנר: דתנו רבנן: מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת?
שנאמר: "וקראת לשבת עונג" (ישעיה נח יג), זו הדלקת הנר בשבת.

 


ולמה נמסרו לאשה?
אמר הקדוש ברוך הוא: היא כיבתה נרו של עולם וכו' (תנחומא בתחילת פרשת נח).

נידה, אמר הקדוש ברוך הוא: היא שפכה דמו של אדם. וכתיב: "שופך דם האדם, באדם דמו ישפך" (בראשית ט ו), והיא מתחייבת שתשפך דמה. 


תשמור נדתה, שיתכפר לה על דם ששפכה. וזהו: "ואשה כי יזוב זוב דמה".


לפיכך הקדוש ברוך הוא מדמה טומאת ישראל לטומאת הנדה, שנטמאה ונטהרת.

כך עתיד הקדוש ברוך הוא לטהר את ישראל, שנאמר: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם" (יחזקאל לו כה).

 

יוצא איפה, שטהרתה של אישה היא תעודת הביטוח לגאולת ישראל... 


"בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ובזכותן אף נגאל...

 

כמה זהירות צריכות נשות ישראל בטהרתן...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏