שאלות ותשובות- פרשת משפטים חלק ה

"שאלות ותשובות לפרשת משפטים" מעליית חמישי עד עליית שישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת משפטים

עליית חמישי – עליית שישי  

מעליית חמישי עד עליית שישי


א.        בדינו של מי יש להיזהר מלבוא לקראתו? דינו של אביון.


ב.         מאיזה דיבור יש להתרחק? דיבור של שקר.


ג.         מדוע אין להרוג מי שיצא זכאי בדין? כי אם הוא רשע ה' כבר יענישו.


ד.         מדוע אין לקחת שוחד? כי הוא מעוור עיני חכמים ומסלף משפטים ישרים.


ה.        מדוע אין ללחוץ את הגר? כי קשה לו בכך, כאשר חוו זאת בני ישראל עצמם כשהיו גרים במצרים.


ו.         מה יש לעשות בכרם בזיתים ובתבואה בשנה השביעית? לא לעבוד שם.


ז.         מי ייקח ויאכל מהשדות והכרמים? האביונים ומה שנשאר חיית השדה.


ח.        חוץ מיהודי מי עוד צריך לנוח בשבת? בהמותיו ועבדיו של היהודי וכן הגרים.


ט.        אילו שמות אסור אף לומר? שמות של עבודה זרה.


י.         כיצד מכונים בתורה שלושת הרגלים? פסח חג המצות, שבועות חג הקציר, סוכות חג האסיף.


יא.       מי צריך להגיע שלוש פעמים בשנה לבית המקדש? כל הזכרים.


יב.       איזה קרבן אינו קרב עם חמץ? קרבן פסח.


יג.        מה צריך שיהיה עם חלבי קרבן החג? צריך שיוקטרו על המזבח לא אחרי הבוקר.


יד.       מה יש לעשות עם ביכורי האדמה? להביא לבית המקדש.


טו.       במה אסור לבשל גדי? בחלב אמו.


רש"י


טז.      מי מוגדר כאביון? מי שהוא מדולדל ומתאווה לכל טובה.


יז.        מי שחייבו אותו בית הדין ויצא, ואמר אחד הדיינים שיש לו זכות עליו, האם מחזירים אותו לדון לזכות? כן.


יח.       מי שזיכו אותו בית הדין ויצא, ואמר אחד הדיינים שיש לו כף חובה עליו, האם מחזירים אותו לדון לחובה? לא.


יט.       מדוע לא להחזיר מי שיצא זכאי ופתאום נודעה לו חובה? כי ה' יודע בודאי את דינו, ואם הוא רשע, כבר יש הרבה שלוחים למקום להרגו.


כ.         האם מותר לקחת שוחד כדי לשפוט אמת? אסור.


כא.      מה סופו של חכם, אפילו חכם בתורה, שנוטל שוחד? שתיטרף דעתו וישכח תלמודו ויכהה מאור עיניו.


כב.      מדוע הזהירה תורה הרבה פעמים על היחס לגר? מפני שלבו נוטה לצעדים שליליים, סורו רע. 


כג.       מה פירוש הציווים שנאמרו לגבי שנת שמיטה "תשמטנה" "ונטשתה" (ב' פירושים)? תשמטנה שלא לעבוד באדמה, ונטשתה שלא לאכול מפרי האדמה לאחר זמן הביעור. וכן תשמטנה ממלאכה גמורה כגון חרישה וזריעה, ונטשתה מלזבל וכד'.


כד.      האם צריכים לעשר את תוצרת האדמה של שנת השמיטה? לא.


כה.      האם מותר להניח לבהמה לתלוש עשבים מהקרקע בשבת ולאכול ומדוע? כן, כי אחרת זהו צער בשבילה ולא מנוחה.


כו.       על איזה גר מדובר שצריך לשבות בשבת? גר תושב שברשותך, כי גר צדק הוא ישראל גמור לעניין כל המצוות.


כז.       כיצד אסור להזכיר שם עבודה זרה? כגון שיאמר לחברו המתן לי ליד עבודה זרה פלונית או ניפגש ביום של עבודה זרה פלונית.


כח.      כמו מה שקול איסור עבודה זרה? כמו כל התורה כולה.


כט.      מדוע אסור לעשות שותפות עם עובד עבודה זרה? כדי לא לגרום לגוי להזכיר שם עבודה זרה שלו ולהישבע בה.


ל.         מדוע חודש האביב נקרא כך (ב')? שבו התבואה מתמלאת באיביה. או שהוא אב וראשון לחודשים בהם מתבשלים הפירות.


לא.      כיצד אין להגיע ריקם לבית המקדש ברגלים? יש להביא עולות.


לב.       איזה קרבן היה מתיר בחג השבועות את הבאת המנחות מן החדש ואת הביכורים? שתי הלחם.


לג.       מדוע אוספים את התבואה הביתה בסביבות חג הסוכות? כל הקיץ התייבשה התבואה בשדה ועתה יש להכניסה מפני הגשמים.


לד.       אילו דברים הוצרך הכתוב להדגיש שלא ייעקרו בשנת השמיטה? שבתות ורגלים.


לה.      מה יש לעשות לפני הקרבת קרבן פסח? לבער את החמץ.


לו.       עד מתי בדיוק אפשר להעלות את הקרבן מהרצפה למזבח? עד עלות השחר.


לז.       האם שנת השמיטה חייבת בביכורים? כן.


לח.      כיצד יודע אדם מה הם הפירות שביכרו תחילה? נכנס לשדהו ורואה תאנה שביכרה, כורך עליה דבר לסימן.


לט.      מאילו פירות באים הביכורים? רק משבעת המינים.


מ.        לא תבשל גדי, האם דווקא גדי? לא, אלא גם עגל וכבש.


מא.     מדוע שלוש פעמים נאמר בתורה "לא תבשל גדי בחלב אמו"? אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור הנאה, ואחד לאיסור בישול.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏