שאלות ותשובות- פרשת משפטים חלק ד

"שאלות ותשובות לפרשת משפטים" מעליית רביעי עד עליית חמישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת משפטים

עליית רביעי  – עליית חמישי  

מעליית רביעי עד עליית חמישי


א.        את מי אסור לקלל? דיין ואדם חשוב כגון נשיא.


ב.         איזו מתנה אסור לאחר לה'? ביכורים והתרומה.


ג.         איזה בן שייך לה' ויוצא רק בפדיון? בכור.


ד.         מאיזה יום ללידת הבהמה היא ראויה לקרבן? מיום השמיני.


ה.        מה אין לעשות עם בשר טרפה ומה יש לעשות? אסור לאכול ויש להשליכו לכלבים.


ו.         איזו שמועה אסור לקבל? שמועת שוא ושקר.


ז.         עבור מי אסור להיות עד? עבור רשע.


ח.        מתי יש ללכת אחרי רבים ומתי לא? לדברים רעים לא ולטובים כן.


ט.        מניין שאין לו לדיין להימנע מלומר דעתו בדין? לא תענה על ריב לנטות.


י.         על מה יש להקפיד כשבא עני לדין? שלא לנטות לטובתו כי הוא עני ומסכן.


יא.       מה יש לעשות אם מצאנו שור או חמור של אדם שנוא עלינו? יש להשיב לו את האבדה.


יב.       מה יש לעשות אם ראינו חמור של אדם שנוא עלינו שרובץ תחת משאו? יש לעזור לו.

רש"י


יג.        מניין אזהרה לברכת ה' (- קללה, בלשון נקייה)? א-להים לא תקלל.


יד.       איזה סדר בתרומות אסור לשנות? קודם ביכורים ואז תרומה ואז מעשר.


טו.       בכמה סלעים פודים את הבכור מן הכהן לאחר שלושים יום? חמישה.


טז.      מתי נותנים לכהן בכור בהמה דקה? לאחר שלושים יום.


יז.        מה פירוש להיות קדוש? פרוש מדבר האסור.


יח.       מתי אדם נקרא לא שייך לה'? אם אינו פורש מנבלות וטרפות.


יט.       מדוע מקבל הכלב את בשר הטרפה? כשכר על כך שלא חרץ לשונו כשיצאו ישראל ממצרים.


כ.         מניין שאסור לקבל לשון הרע ושאסור לדיין לשמוע את אחד הצדדים לפני שמגיע הצד השני? לא תישא שמע שווא.


כא.      עם מי אסור להשתתף ולהיות לעד? עם עד שקר.


כב.      אם דנו דיני נפשות ורבו המחייבים על המזכים בדיין אחד האם מכריעים לחובה? לא. אלא רק בשניים.


כג.       אם דנו דיני נפשות ורבו המזכים על המחייבים בדיין אחד האם מכריעים לזכות? כן.


כד.      על מי בסנהדרין אין לחלוק ומה עושים לפיכך? על רב וגדול שבהם, ולכן מתחילים לשאול את הקטנים את דעתם.


כה.      מתי אין צריך האדם לעזור כשרואה בהמת חברו כורעת תחת משאה? אם הוא זקן ואין זה לפי כבודו או שהבהמה היא של גוי עובד עבודה זרה והמשא של ישראל.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏