שאלות ותשובות- פרשת משפטים חלק ג

"שאלות ותשובות לפרשת משפטים" מעליית שלישי עד עליית רביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת משפטים

עליית שלישי  – עליית רביעי  

מעליית שלישי עד עליית רביעי


א.        מה משלם הנותן לבהמתו לאכול בשדות זרים? מיטב שדהו וכרמו.


ב.         האם מתחייב בתשלומין מי שהדליק אש ברשותו והלכה והזיקה ברשות חברו? כן.


ג.         מה דינו של אדם ששמר לחברו כסף או כלים ונגנבו ממנו? אם יימצא הגנב ישלם כפליים, ואם לא, יוגש השומר אל הדיינים לבדוק אם אין זה הוא הגנב. ואם זה הוא ישלם כפליים.


ד.         מה דינו של השומר לחברו בהמה ומתה או הוזקה? ישבע שאין זה הוא וייפטר.


ה.        מה הדין באם נגנבה הבהמה מעם השומר? ישלם לבעלים.


ו.         מה הדין באם נטרפה הבהמה על ידי חיה רעה? יביא עדים על כך וייפטר.


ז.         מה דינו של השואל מחברו בהמה והוזקה או מתה? חייב לשלם, אם בעליה לא היה שם. ואם היה שם, פטור השואל מלשלם. ואם שכיר הוא, יפסיד שכרו בנזק זה.


ח.        מה דינו של הבא על בתולה שעדיין לא התארסה? חייב לקחת אותה לאישה.


ט.        ואם אין אביה מוכן לתיתה לו? ישלם לו קנס.


י.         מה דין המכשפה? מיתה.


יא.       מה דין שוכב עם בהמה? מיתה.


יב.       מה דין זובח לעבודה זרה? מיתה.


יג.        מה יש להקפיד ביחס לגר צדק? שלא לצערו ולא ללחצו.


יד.       מה אסור לעשות ליתום ואלמנה ומה העונש על כך? אסור לענות אותם והעונש מיתה בחרב.


טו.       מה יש להקפיד כשנותנים הלוואה? שלא לקחת ריבית.


טז.      מה צריך להקפיד מי שנתן הלוואה לחברו ולא החזיר בזמן ולקח כמשכון את כסותו ומדוע? להחזיר לו את הכסות עד השקיעה, שיהיה לו במה לשכב לישון.


רש"י


יז.        באילו נזקים דיברה תורה שהבהמה עושה בשדה הזולת? נזקי רגל שרומסת והורסת ונזקי שן שאוכלת ומכלה.


יח.       מתי משלם המזיק מהטוב שבנכסיו ומתי לא? אם משלם מקרקע נותן לו מהטוב ואם במיטלטלין משלם לו בכל דבר, שהכול נקרא טוב, כי אם לא יימכר כאן יימכר שם.


יט.       מה המקרה של המזיק באש ומה דינו? אדם הבעיר אש בשדהו והיא מעצמה מצאה קוצים וליהטה אותם וכך הגיעה לשדה חברו ועשתה נזק לתבואה המחוברת לקרקע או שאינה מחוברת או שליחכה את האדמה החרושה ויש צורך לחרוש פעם שנייה, על הכל חייב לשלם.


כ.         השומר שנעלם לו הפיקדון ואמר שלא גנב, מתי ישלם כפל אם באו עדים והעידו שגנב? אם באו לאחר שנשבע שלא גנב, ולא לאחר שרק אמר שלא גנב.


כא.      מה דינם של עדים שהעידו בשקר על השומר כי הוא גנב הפיקדון ובאו עדים אחרים והזימו אותם והוכיחו את שקרם? ישלמו הם כפליים לבעל הפיקדון.


כב.      מתי מחייבים את השומר שבועה? רק כאשר הודה במקצת ולא כאשר כפר בכל.


כג.       מהו ההבדל בין שומר חינם, ששומר לחברו בחינם, לשומר שכר, שמקבל שכר עבור שמירתו? אם נגנב הפיקדון, שומר חינם פוטר עצמו בשבועה ושומר שכר משלם.


כד.      מה ההבדל בין שומר שכר לשואל? מי ששאל מחברו חפץ חייב אף על נזקים שבאו באונס כגון שמת מעצמו או נשבר או נשבה בכח על ידי ליסטים. ושומר שכר פטור על אונסין.


כה.      מתי שומר שכר פטור באונסים? אם נשבע שלא השתמש בחפץ לעצמו, כי אם השתמש, אפילו שאחר כך אירע האונס, חייב.


כו.       מה הדין בשומר שכר שטוען שחיה רעה טרפה את הבהמה שהופקדה אצלו? יביא עד שכך היה ולא ישלם.


כז.       האם מדובר בכל חיה רעה שטרפה שיהא פטור? רק בזו שאי אפשר להציל מידה כגון אריה וזאב ודוב ונחש. אבל שועל וחתול ונמיה שיכול להציל מידם חייב.


כח.      מתי השואל חייב באונסין ומתי פטור לגמרי? אם בעלי הבהמה או הכלי עושים עמו במלאכה כלשהי, פטור. ואם לאו חייב בהכול.


כט.      מה דינו של השוכר בהמה או חפץ, לעניין חיוב נזקים ואובדן? מחלוקת. או כשומר חינם להיפטר בשבועה אף מגניבה או כשומר שכר להיפטר מאונס בשבועה שלא השתמש בה. אך בוודאי לא כשואל להתחייב באונסין.


ל.         איזה מוהר נותן המפתה לבתולה כדי שיישאנה? כותב לה כתובה.


לא.      אם אין חפץ בו אבי הנערה כמה צריך האיש לתת לו כקנס? 50 כסף.


לב.       האם רק מכשפה נקבה חייבת מיתה? לא, אלא גם מכשף זכר.


לג.       מהי מיתתו של הרובע בהמה? סקילה.


לד.       על אילו עבודות לעבודה זרה חייב מיתה ועל אילו לא? על זביחה ניסוך והקטרה חייב מיתה אפילו אין דרך עבודת אותה עבודה זרה בכך. ועל כיבוד ריבוץ גיפוף ונישוק, אינו במיתה אך ישנו בלאו.


לה.      מהי האונאה האמורה האסורה בגר? אונאת דברים.


לו.       מהו הלחץ האמור האסור בגר? גזלת ממון.


לז.       מניין שמום שבך אל תאמר לחברך? גר לא תונה כי גרים הייתם.


לח.      האם רק יתום ואלמנה אסור לענות? לא ודיבר הכתוב בהווה כי הם חלשים ומצוי לענותם.


לט.      על מה עונש החרב ביתום ואלמנה, על העינוי או על אם צועקים? על אם צועקים.


מ.        מהו עונש העינוי? לא מפורש, אבל הכוונה אם תענה אותו, כבר תיטול את העונש שלך, כי סופו לצעוק וסופך להיענש.


מא.     מה הן הקללות למי שיענה יתום ואלמנה ויצעקו לה'? מיתה בחרב ואין עדות על מיתתו, אשתו אלמנה עגונה שאסורה להינשא, בניו יתומים שאינם יורשים את אביהם כי לא ברור דבר מיתתו.


מב.      אם יהודי וגוי מבקשים הלוואה האם יש מצוה להקדים את היהודי? כן.


מג.       מה עוד למדנו מהקדמת היהודי? עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת.


מד.      את מי אסור לתבוע שיחזיר הלוואה? את מי שיודעים שאין לו להחזיר.


מה.     כיצד צריך להתנהג כלפיו המלווה? כאילו לא הלווה לו.


מו.       מדוע הריבית נקראת נשך? כי היא דומה לנשיכת נחש המתחילה בנשיכה קטנה שבקושי מורגשת עד שעולה לראשו של האדם, כן הריבית מתחילה קטנה ומסיימת בחוב כבד.


מז.      מה הרמז בכפל חבול תחבול? קח משכון מהלווה שלא פרע, אך החזר אם צריך, וקח והחזר אפילו הרבה פעמים.


מח.     כיצד יש ללמוד בעניין זה מהשם יתברך? כי הוא נוטל כל לילה הנשמה ומחזירה לנו למרות שאנו חייבים לו, כמו כן עלינו להחזיר המשכון למרות שחייבים לנו.  


מט.     על איזו כסות מדבר הכתוב להשיב ללווה שלא פרע חובו? כסות יום, יש לתת לו שישתמש בה כל היום ולאחר השקיעה אפשר לקחתה חזרה עד הבוקר שאז יחזירנה לו כדי שיהא לו במה להתכסות.


נ.         מהם הדברים שחייב להחזיר? בגד חיצוני, בגד פנימי- חלוק, מצעים.


 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏