שאלות ותשובות- פרשת משפטים חלק ב

"שאלות ותשובות לפרשת משפטים" מעליית שני עד עליית שלישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת משפטים

עליית שני – עליית שלישי  

מעליית שני עד עליית שלישי


א.        מה דינו של המכה את עבדו או אמתו והרגם? חייב מיתה.

ב.         מתי אינו חייב מיתה? כשלא מתו מיד אלא חיו יום או יומיים.

ג.         מה דינו של הדוחף אישה הרה ומת עוברה? ייענש על פי הדיינים כשיתבענו בעל האישה.

ד.         אם גם האישה מתה מה הדין? נפש תחת נפש.

ה.        אילו אברים נותן כנגד מה שקלקל לחברו? עין שן יד ורגל.

ו.         אילו סוגי מכות יקבל כנגד מה שעשה לחברו? כוויה פצע חבורה.

ז.         מה דינו של המכה והורס את שינו או עינו של עבדו או אמתו? משלח אותם לחופשי.

ח.        מה דין שור שנגח איש או אישה ומתו? השור נסקל ואסור באכילה ובעליו פטור.

ט.        מה דינו של שור מועד שנגח והרג איש או אישה ילד או ילדה? השור ייסקל ובעליו יומת.

י.         מה יוכל לעשות כדי לפדות נפשו מן המיתה? לתת כופר ככל שיידרש.

יא.       מה דינו של שור שהרג עבד או אמה? השור נסקל ובעליו משלם שלושים שקלי כסף לאדון.

יב.       מה דינו של איש שכרה בור או פתח בור קיים ונפלו שם שור או חמור? ישלם לבעלים והמת שלו.

יג.        מה דינו של שור שנגח שור אחר ומת? מוכרים את השור החי והמת וחוצים את הכסף.

יד.       מה דינו של שור מועד שנגח והמית שור אחר? ישלם שור תחת השור והמת שלו.

טו.       מה דינו של הגונב שור ושחטו או מכרו? ישלם כפול חמש משוויו.

טז.      מה דינו של הגונב שה ושחטו או מכרו? ישלם כפול ארבע משוויו.

יז.        מה דינו של ההורג גנב בשעת פריצתו? פטור.

יח.       מה הדין אם ראו עדים את הגנב ובכל זאת הרג אותו בעל הבית? חייב.

יט.       אם אין לגנב לשלם חזרה מה יעשה? יימכר לעבד.

כ.         אם נמצאה הגנבה ביד הגנב כמה משלם? כפול שניים משווי הגנבה.

רש"י

כא.      על איזה עבד מדובר, שאם היכהו האדון ומת אחרי יום או יומיים פטור האדון? עבד כנעני.

כב.      האם חייב האדון על הכאה בכל שבט? רק שבט שיש בו כדי להמית, ועל אבר שבהכאתו ימות האדם.

כג.       באיזו מיתה מתחייב האדון שהרג את עבדו? סיף בחרב.

כד.      לאחר כמה זמן בדיוק ימות העבד הכנעני ויהא האדון פטור ממיתה? 24 שעות, יממה.

כה.      מדוע באה ההקלה הזו? כי כספו הוא.

כו.       מה דינו של המכה רעהו ומת רק לאחר 24 שעות? חייב.

כז.       מה דינו של המתכווין להכות רעהו והיכה אישה הרה ומת העובר? חייב קנס כספי.

כח.      כיצד קובעים כמה עליו לשלם? אומדים כמה הייתה האישה ראויה להימכר עם ובלי הריונה, ומשלם את ההפרש.

כט.      אם האישה עצמה מתה במקרה זה מה הדין (מחלוקת)? יש אומרים שחייב המכה מיתה. ויש אומרים שמשלם קנס כמה שהיתה ראויה להמכר בשוק.

ל.         מדוע לא לכל הדעות חייב מיתה? כי התכוין להרוג את חברו ולא אותה.

לא.      אם היכה חברו וקלקל עינו שינו ידו או רגלו, מה דינו? משלם קנס והשיעור הוא לפי שוויו בשוק לפני ואחרי הנזק.

לב.       מהו העונש על כוויה פצע או חבורה שעשה בחברו? אם עשה לו נזק ופחת שוויו, משלם זאת וגם את הצער שעשה לו בהכאה. ואם לא עשה נזק משלם על הצער ריפוי שבת ובושת.        

לג.       מה דין האדון שהפיל עינו או שינו של עבדו הכנעני ומה הדין בעברי? בכנעני יוצא לחופשי ובעברי אינו יוצא.

לד.       האם רק שן ועין מביאים לחירותו של העבד הכנעני? פרט. לא, אלא כל 24 ראשי אברים, שהם אצבעות הידיים והרגלים והאוזניים והאף וראש הגויה (הברית).

לה.      האם רק על שור הנוגח וממית חייבים? לא, אלא גם בכל בהמה חיה ועוף.

לו.       שור תם שנגח והמית מה דין בשר השור? אסור באכילה גם אם שחטוהו כראוי לאחר שנגמר דינו, ואסור גם בהנאה.

לז.       בכמה נגיחות נעשה השור מועד? 3.

לח.      האם חייבים רק על שור שהמית בנגיחה? פרט. לא, אלא גם בבעיטה, נשיכה, דחיפה.

לט.      מה דינו של בעל השור המועד שנגח והמית? חייב מיתה בידי שמים וקנס.

מ.        איזה קנס משלם הנ"ל? יש אומרים דמי מזיק ויש אומרים דמי ניזק.

מא.     האם חייבים גם על שור שנגח והמית ילדים קטנים? כן.

מב.      על המתת מי התשלום הוא רק 30 שקלי כסף? עבד או אמה כנעניים.

מג.       אדם שפתח או כרה בור חייב על הנופל שמה, מי עוד חייב? הכורה טפח בלבד אך בכך השלים את עומק הבור לעשרה טפחים, הוא חייב על הכל, והכורה את תשעת הטפחים הראשונים פטור מהכול.

מד.      האם יש צורך במילוי הבור עפר או די בכיסויו כדי שיהא פטור? די בכיסוי.

מה.     על מי חייב בעל הבור בנפילתו לבור ועל מי פטור? חייב על כל בהמה וחיה ופטור על אדם וכלים שנפלו לבור.

מו.       אם מדובר על בור ברשות הרבים מדוע נקרא הכורה "בעל הבור"? מפני שעשה תקלה שכל נזק שתגרום הוא אשם בכך ולכן נקרא בעליו.

מז.      במה יוכל בעל הבור לשלם לניזק? כסף או שווה כסף ואפילו סובין אם בא לגבות מן המיטלטלין. ואם בא לגבות מן הקרקע ישלם מן העידית והמיטב שיש לו.

מח.     מה עושים עם נבלת הבהמה שמתה בבור? היא שייכת לניזק והוא יקבל את שוויה מן המזיק.

מט.     במה מתחייב בעליו של שור תם שנגח והמית שור אחר? משלם חצי נזק מגופו, כלומר בודקים כמה שווה נבלת השור המת וכמה היה שווה כשהיה חי, וחצי מההפרש משלם בעל השור התם אך גם זה רק מגופו של השור התם, דהיינו שאם השור התם שווה פחות מחצי נזק, בין אם הוא חי או מת, השור הממית, לוקח אותו הניזק והפסיד.

נ.         במה מתחייב בעליו של שור מועד שנגח והמית שור אחר? משלם נזק שלם מן העליה, כלומר משלם את כל שוויו של השור המת, מגופו של השור החי ואם עדיין לא השלים בכך הנזק, מביא ומשלים מן העליה.

נא.       מדוע הגונב ומוכר או שוחט שור משלם כפול חמש מהשור, ואילו מי שעשה כך בשה משלם רק כפול ארבע (ב' דעות)? רבן יוחנן בן זכאי אומר מפני שבשור לא נתבזה הגנב כי הוא הולך על רגליו לכן ישלם כפול חמש ובשה היה צריך להרימו ולהתבזות בו לכן ישלם כפול ארבע, ור' מאיר אומר שכיוון שבגניבת שור נתבטלה מלאכת בעל הבית עם השור לכן משלם כפול חמש ואילו בשה שאינו עובד כפול ארבע.

נב.       האם תשלומי גניבת שור ושה קיימת גם בשאר הבהמות? לא.

נג.        מתי מתחייב ההורג את הגנב שנכנס אל ביתו ומתי לא? אם ברור לבעל הממון שהגנב לא יהרגנו, כגון שהיה זה אביו, מתחייב על הריגתו, ואם לא ברור, אינו מתחייב, כי חזקה על הגנב שבא גם על דעת להרוג כשיעמוד כנגדו בעל הממון והבא להרגך השכם להרגו.

נד.       מתי משלם הגנב כפליים ממה שגנב? כשנמצאה בידו הגניבה ועדיין לא שחט ולא מכר.

נה.       האם מדובר רק בגניבת בעל חיים או בגניבת כל חפץ? בכל גניבה.

נו.        אם גנב תרנגול אחד חי ונתפש בידו, האם רשאי לשלם שנים מתים? פרט. לא, אלא שנים חיים או שוויים.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏