שאלות ותשובות- פרשת משפטים חלק ז

"שאלות ותשובות לפרשת משפטים" מעליית שביעי עד סוף הפרשה. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת משפטים

עליית שביעי  – עד סוף הפרשה

מעליית שביעי עד סוף הפרשה

 


א.        אם נעבוד את ה' מהי הברכה לנשים? לא תהיה אישה מפלת ולא עקרה.


ב.         מהי ברכת החיים? את מספר ימיך אמלא.


ג.         את מה ישלח ה' כנגד אויבינו בארץ והם יפחידו ויגרשו את אויבינו? את פחדו ואימתו, ואת הצרעה.


ד.         מדוע לא יגרש ה' את אויבינו בשנה אחת? פן תתרבה חיית השדה באותם מקומות, ובתוך השנים החולפות כבר יתרבה עם ישראל עד שינחל את הארץ.


ה.        מה היה אמור להיות גבול הארץ לולא חטאנו? מים סוף עד ים פלשתים ומן המדבר עד נהר פרת.


ו.         למי אסור היה לכרות ברית? ליושבי הארץ ולאלוהיהם.


ז.         מדוע אסור שישבו בארץ כלל? פן יחטיאו אותנו.


ח.        מי נצטווה לעלות להר ולהשתחוות לפני ה' מרחוק? משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל.


ט.        מה היה השלב הבא לאחר שעלו? משה לבדו המשיך לעלות ולגשת אל ה'.


י.         מה ענו העם כשירד משה ואמר להם כמה חוקים ומשפטים? הם הבטיחו שיעשו כל מה שאמר ה'.


יא.       מה כתב משה כשירד מן ההר? את כל מה שה' אמר לו.


יב.       מה בנה משה תחת ההר? מזבח עם שתיים עשרה אבני מצבה  כנגד שנים עשר שבטים.


יג.        את מי שלח משה להקריב על מזבח זה? את בכורות בני ישראל.


יד.       מה הם הקריבו? פרים לעולות ושלמים.


טו.       מה עשה משה עם הדם מכל השחיטות? חצי זרק על המזבח וחצי שמר באגנות.


טז.      מה קרא משה בפני העם ומה ענו העם אחריו? את ספר הברית, וענו אחריו נעשה ונשמע.


יז.        מה עשה משה מיד לאחר הסכמת העם לבוא בברית עם ה'? זרק עליהם את הדם שהיה באגנות והוא סימן לכריתת הברית בין ה' לעם.


יח.       מי עלה שוב להר? משה ואהרן נדב ואביהוא וע' זקנים.


יט.       מה ראו כשעלו להר? את ה' ותחת רגליו מה שנראה כאבן טובה ושמים טהורים.


כ.         האם ניזוקו באותה שעה על שהעזו להסתכל על כך? לא.


כא.      על מה שמחו כל המכובדים הללו כאילו שאכלו ושתו? שהתקבלו ברצון קרבנותיהם.


כב.      מה אמר ה' למשה לאחר שמחה זו? שיעלה אליו בכדי לקבל את לוחות האבן והתורה והמצוות שכתב ה'.


כג.       מי קם ללוות את משה בעלייתו אל ההר? יהושע משרתו.


כד.      מה אמר משה לזקנים לפני שנפרדו? שימתינו לו שם ושאם יש למישהו דין יגש לאהרן וחור.


כה.      מה קרה להר לאחר שעלה אליו משה? כיסה אותו הענן.


כו.       מה שכן על ההר שלכן כיסהו הענן? כבוד ה'.


כז.       כעבור כמה ימים קרא ה' למשה מתוך הענן? כעבור שישה ימים, ביום השביעי.


כח.      כיצד נראה כבוד ה' בראש ההר לעיני בני ישראל? כאש אוכלת.


כט.      לאחר שה' קרא למשה להיכנס אל תוך הענן, כמה זמן שהה שם? ארבעים יום וארבעים לילה.


רש"י


ל.         מי מוגדרת כמְשַכֵּלָה? מי שמפילה נפלים או שבניה מתים.


לא.      כיצד הייתה הצירעה פוגעת באויבינו? מכה אותם בעיניהם ומטילה בהם ארס והם מתים.


לב.       החיוי הכנעני והחיתי. מי מהם היה בארץ ישראל ומי בארץ סיחון ועוג בעבר הירדן מזרחה? החיוי בארץ ישראל, והכנעני והחיתי בעבר הירדן, בארץ סיחון ועוג.


לג.       מאחר והצירעה לא עברה את הירדן אל תוך ארץ ישראל, כיצד היכתה בחוי? עמדה על שפת הירדן וזרקה בהם ארס מרחוק.


לד.       באיזה תאריך אמר ה' למשה בפעם הראשונה לעלות אליו? ד' בסיון.


לה.      אילו דברים אמר משה לעם לאחר שירד מן ההר? שיפרשו שלושה ימים מאישה. שבע מצוות בני נח. מצות שבת. כיבוד אב ואם. פרה אדומה. דינים שניתנו במרה.


לו.       מה כתב משה כשירד מן ההר? את התורה מבראשית ועד מתן תורה לא כולל. וכן דינים שנצטוו במרה.


לז.       משה רבינו לקח חצי הדם וזרק על המזבח וכו', ומי חילק את הדם לחצי? בא מלאך וחילקו.


לח.      כיצד היה מחולק הדם שבאגנות? שתי אגנות, חצי לדם עולות וחצי לדם שלמים.


לט.      עם אילו שלושה דברים נכנסו אבותינו לברית עם ה'? מילה, טבילה, הזאת דם עליהם.


מ.        מהו "ספר הברית" אותו קרא משה באזני העם? מבראשית עד מתן תורה, והמצוות שנצטוו במרה.


מא.     העולים להר הציצו בכבוד השכינה ונתחייבו מיתה, מדוע לא הרגם ה' באותה שעה? בכדי שלא לערבב שמחת התורה.


מב.      מתי פרע זאת ה' מהם? ביום חנוכת המשכן מתו נדב ואביהוא, ובחטא המתאוננים מתו הזקנים.


מג.       מה הזכירה כביכול לה' "לבנת הספיר"? מה שהשתעבדו בני ישראל במצרים בלבנים.


מד.      את מה סימל עניין "עצם השמים לטוהר"? את האור והשמחה שהיתה לפניו בשעה שנגאלו ממצרים.


מה.     מדוע נתחייבו כליה נדב ואביהוא והזקנים? על שהסתכלו בכבוד ה' מתוך גסות הלב לאחר אכילה ושתייה.


מו.       האם עשרת הדברות ניתנו בו' בסיון, יום מתן תורה? פרט. רק נאמרו, ולא ניתנו, ולאחר מתן תורה אמר ה' למשה לעלות להר לארבעים יום ואז ייתן לו את לוחות האבן.


מז.      אם משה רבינו קיבל מה' רק את לוחות הברית כיצד אמר לו ה' שייתן לו את כל התורה תרי"ג מצוות? כל המצוות כלולות ורמוזות בעשרת הדברות.


מח.     לשם מה קם יהושע עם משה אם לא היה צריך לעלות עמו להר? ללוות את רבו עד הגבלת תחום ההר.


מט.     מה עשה יהושע במקום שבו היה חייב לעצור ולא להמשיך עם משה? הקים שם אוהל והמתין למשה עד רדתו מן ההר.


נ.         מי היו אביו ואמו של חור? כלב בן יפונה ומרים אחות משה.


נא.       מי הייתה אפרת? מרים.


נב.       מהם ששת הימים שהמתין משה בענן עד שה' קרא לו (ב')? יש אומרים לפני מתן תורה ועשרת הדברות ויש אומרים מיד לאחר מכן, בתחילת הארבעים יום שעלה להר.


נג.        מה ניתן ללמוד מהמתנה זו של משה שישה ימים? שכל הנכנס למחנה שכינה טעון פרישה שישה ימים.


נד.       כיצד ידע משה דרכו בתוך הענן שהוא עשן וערפל? ה' עשה לו שביל בתוכו.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏