שאלות ותשובות- פרשת תרומה חלק ב

"שאלות ותשובות לפרשת תרומה" מעליית שני עד עליית שלישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת תרומה

עליית שני – עליית שלישי  

מעליית שני עד עליית שלישי


א.        מה הן מידות הכפורת? אמתיים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה.


ב.         ממה תהיה עשויה הכפורת? זהב טהור.


ג.         מה יש ליצור מקשה אחת עם הכפורת? את שני הכרובים.


ד.         היכן וכיצד ימוקמו שני הכרובים? משני קצות הכפורת ופניהם אחד כלפי השני.


ה.        כיצד יהיו כנפי הכרובים? פורשי כנפיים למעלה וסוככים בכנפיהם על הכפורת.


ו.         מה תשמש הכפורת? כמכסה לארון העדות.


ז.         מהיכן ידבר ה' עם משה? מבין שני הכרובים.


ח.        מה הן מידות השולחן? אמתיים ארכו, אמה רוחבו, ואמה וחצי קומתו.


ט.        ממה היה עשוי השולחן? מעצי שיטים מצופה זהב.


י.         מה יש לעשות מסביבו? מסגרת וזר זהב.


יא.       מה יש לחבר לארבע זוויותיו של השולחן והיכן? טבעות זהב, במקביל למסגרת.


יב.       מה יכנסו בטבעות וממה היו עשויים? מוטות הנשיאה (בדים), שהיו עשויים מעצי שיטים מצופים זהב.


יג.        מה הם הכלים של השולחן, וממה היו עשויים? קערות, כפות, קשוות, מנקיות, כולם מזהב טהור.


יד.       מה צריך להיות תמיד על השולחן? לחם הפנים.


רש"י


טו.       מה היה עוביה של הכפורת? טפח.


טז.      מה היו הכרובים? דמויות עם פני תינוקות.    


יז.        היכן היו הכרובים אחד מול השני, לרוחב הכפורת או לארכה? לאורכה (בשני ראשיה).


יח.       האם היו הכרובים עשויים בנפרד מהכפורת ואחר כך חוברו אליה? לא, אלא מקשה אחת עם הכפורת.


יט.       כמה תהיינה גבוהות הכנפיים הפרושות מן הכפורת? עשרה טפחים.


כ.         כיצד בדיוק היה קול ה' נשמע למשה? משה היה נכנס לאוהל מועד ואז הקול היה יורד אל מבין לכרובים ויוצא משם ונשמע למשה באוהל מועד.


כא.      מה מסמל זר הזהב שמסביב לשולחן? כתר מלכות.


כב.      מהי המחלוקת בדבר מסגרת השולחן? יש אומרים שהייתה בגובה משטח השולחן ויש אומרים מתחתיו והמשטח יושב על המסגרת.


כג.       היכן היו קבועות טבעות השולחן שבהן היו מוטות הנשיאה? ברגלי השולחן, במקביל לראשי המסגרת (כנראה הכוונה לצלעות הקצרות של המסגרת היינו רוחב השולחן ולא ארכו, כמו "ראשי הכפורת" שכ' רש"י לעיל פס' יח. כמו ראש השולחן, שהוא המקום הצר יותר שבשולחן).


כד.      כיצד היה נראה לחם הפנים? כמו תיבה פתוחה מלמעלה ופרוצה משני כיוונים, ונוצרו אם כן כשני כתלים שיוצאים מן הלחם ועומדים זה מול זה.


כה.      בתוך מה היה מונח הלחם באפייתו ובתוך מה בהנחתו? בדפוס ברזל באפייתו ובדפוס זהב בהנחתו.


כו.       מתי אופים את לחם הפנים ומתי מסדרים על השולחן? בשישי אופים ובשבת מסדרים.


כז.       מה הן קערותיו של השולחן? הדפוס מזהב שבו מניחים את לחם הפנים.


כח.      כיצד מונח הלחם בקערותיו על השולחן? ארכו של הלחם לרחבו של השולחן.


כט.      מה הן כפותיו של השולחן, כמה היו ולמה שימשו? כעין כוסות ושתיים היו והניחו בהן שתי קומצי לבונה הניתנת על המערכת.


ל.         מה הן קשותיו של השולחן? כמין חצאי קנים חלולים היושבים שלושה על ראש כל לחם להפרידו מזה שמעליו כדי שתכנס שם הרוח ולא יתעפשו. ויש אומרים שהם מוטות חיזוק ללחם שלא יישבר.


לא.      מה הן מנקיותיו של השולחן? מוטות קטנים מאונכים העומדים על הארץ וגבוהים עד לגובה הלחם העליון שבשולחן ויוצאים מהם פיצולים מאוזנים ועליהם יושבים המעין חצאי קנים הנ"ל, בשני צדדים, בכדי שלא יכבד משקל הלחמים העליונים על אלו שמתחתיהם ויישברו. ויש אומרים שהן הקנים שמנקים את הלחם שלא יתעפש כנ"ל.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏