שאלות ותשובות- פרשת בשלח חלק א

"שאלות ותשובות לפרשת בשלח" מעליית ראשון עד עליית שני. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת בשלח

עליית ראשון – עליית שני  

מעליית ראשון עד עליית שני


א.        היכן לא העביר ה' את ישראל ומדוע? דרך ארץ פלשתים, כי יותר בקלות ניתן לחזור משם למצרים.


ב.         מדוע עלולים ישראל לרצות לחזור למצרים? כי יפחדו ממלחמה.


ג.         מהי הדרך בה הוליך ה' את ישראל? דרך המדבר לכיוון ים סוף.


ד.         את מה לקח עמו משה טרם היציאה ממצרים ומדוע? את עצמות יוסף, מפני שהשביע את בני ישראל להעלות עצמותיו ממצרים.


ה.        כיצד הוביל ה' את ישראל במדבר? ביום בעמוד ענן, ובלילה בעמוד אש.


ו.         היכן ציווה ה' שיחנו ישראל ומדוע? ליד הים וליד בעל צפון, כדי שיחשוב פרעה שנלכדו ישראל וירדוף אחריהם וילכד הוא.


ז.         מדוע בכלל חזר בו פרעה משחרור ישראל? ה' חיזק את לבו.


ח.        את מי לקח פרעה עמו לרדוף אחר ישראל? שריו ועמו וצבאו.


ט.        כמה רכבים מובחרים לקח פרעה למרדף? 600.


י.         כיצד יצאו בני ישראל ממצרים, בפחד או בגבורה? בגבורה.


רש"י


יא.       מה ההבדל בין דרך ארץ פלשתים לדרך הים? דרך ארץ פלישתים ישרה ודרך הים עקומה.


יב.       וחמושים עלו בני ישראל, מה הפירוש (ב' פירושים)? או מצוידים בכלי מלחמה, או שאחד מחמשה חלקים יצאו ממצרים, והשאר מתו שם בימי האפלה.


יג.        כיצד השביע יוסף את בניו בענין קבורתו בארץ ישראל? השביע אותם שישביעו לבניהם וכן הלאה שכשייגאלו יעלו עצמותיו ממצרים.


יד.       מדוע לא השביע יוסף את בניו שהם יעלוהו, כשם שעשה הוא לאביו? הוא היה שליט והיה ביכולתו, שלא כבניו, שלא יניחום לכך המצרים.


טו.       מנין שגם את עצמות השבטים העלו לארץ? יוסף אמר לאחיו שיעלו את עצמותיו איתם.


טז.      למה נועד עמוד הענן ולמה עמוד האש? הענן להורות הדרך והאש להאיר.


יז.        כיצד קרה שלא היה רגע בלא עמוד אש או ענן? עד שלא שקע זה עלה זה.


יח.       מה היה מסע ישראל בשלושת הימים הראשונים כשיצאו ממצרים? הראשון – מרעמסס לסוכות. שני – מסוכות לאֵתם, השלישי – מאֵתם חזרה לכיוון פי החירות.


יט.       מדוע היה צורך לחזור על עקבותיהם? כדי להטעות את פרעה שיחשוב שתעו בדרך וירדוף אחריהם.


כ.         מהו פי החירות ומדוע נקרא כך? פיתום, והוא גיא שבין שני סלעים גבוהים. ונקרא פי החירות על שם שנעשו שם בני חורין.


כא.      מיהו בעל צפון ומה עניינו? אחד מאלהי מצרים שהשאירו הקדוש ברוך הוא קיים, בכוונה כדי להטעות את מצרים שיחשבו שיש בו ממש ויסמכו עליו.


כב.      מתי מתגדל ומתכבד שם ה'? כשהוא עושה נקמה ברשעים.


כג.       מדוע פרעה נענש לפני חילו? הוא התחיל בעבירה.


כד.      מה היה שבחם של ישראל שחזרו לפי החירות? שהוא לכיוון המצרים, ולא הרהרו אחרי משה, אלא אמרו אין לנו אלא דברי בן עמרם.


כה.      כיצד התנהלו המצרים בשבעת הימים שאחרי היציאה? פרעה שלח מרגלים עם ישראל לוודא שחוזרים לאחר שלושה ימים, ומשלא חזרו, באו ביום הרביעי ודיווחו לפרעה, והלה רדף אחריהם בחמישי ושישי. בליל שביעי ירדו לים, ובשביעי ביום כבר אמרו ישראל שירה.


כו.       מדוע נהפך לב עבדי פרעה לרדוף אחרי ישראל? בשביל הממון שהשאילום.


כז.       כיצד שכנע פרעה את עמו לרדוף אחרי ישראל? אמר להם, לקינו בגללם ונטלו ממוננו, אני אצא לפניכם למלחמה ואחלק השלל בשווה עמכם שלא כשאר מלכים.


כח.      מניין היו הסוסים לרדוף אחרי ישראל? מהירא את דבר ה' שהכניס בהמותיו וניצלו.


כט.      מה הסיק מכאן ר' שמעון? כשר שבמצרים הרוג, טוב שבנחשים רצוץ מוחו.


ל.         מדוע היה צורך לה' לחזק את לב פרעה לרדוף? כי היה מתלבט.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏