שאלות ותשובות- פרשת בשלח חלק ז

"שאלות ותשובות לפרשת בשלח" מעליית שישי עד עליית שביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת בשלח

עליית שביעי  – עד סוף הפרשה

מעליית שביעי עד סוף הפרשה


א.        היכן לא היו לעם מים? ברפידים.


ב.         מה התלוננו העם ומה ענה משה? דרשו מים, ומשה ענה מדוע הם רבים עמו ומנסים את ה'.


ג.         כיצד צעק משה לה'? מה אעשה, תכף הם סוקלים אותי באבנים!


ד.         מה אמר ה' למשה? שייקח מזקני ישראל, ואת המטה, ויעבור לפני העם, וילך לסלע שבהר חורב, ויכה אותו ומשם יצאו מים שישתה העם.


ה.        כיצד נקרא אותו מקום ומדוע? מסה ומריבה על שם הנסיון והריב.


ו.         מה בדיוק ניסו בני ישראל? רצו לראות אם ה' בתוכם.


ז.         מי בא לרפידים להלחם בישראל? עמלק.


ח.        מה ביקש משה מיהושע? שיבחר אנשים למלחמה.


ט.        את מה לקח משה לראש הגבעה ומי עלה עמו? את המטה, ועלו עמו אהרן וחור.


י.         מה השפיע על המלחמה וכיצד? ידי משה, כשהרימם גברו ישראל וכשהורידם גברו עמלק.


יא.       מה עשו למשה כדי שישאיר ידיו למעלה? הושיבוהו על אבן ותמכו בידיו.


יב.       עד מתי היו ידי משה מורמות ומי תמך בהן? עד השקיעה, אהרן וחור.


יג.        מה ציווה ה' את משה לאחר הניצחון על עמלק? לכתוב בספר ולומר ליהושע שימחה ה' את זכר עמלק מתחת השמים.


יד.       מה בנה משה לאחר הניצחון וכיצד קרא לו? מזבח, ה' ניסי.


רש"י


טו.       מה הניסיון בו העמידו בני ישראל את ה'? רצו לבחון אם יוכל לתת מים בארץ יבשה, במדבר.


טז.      מדוע ביקש ה' ממשה לעבור לפני העם? כדי להוכיח לו שלא ייסקלוהו, ובחינם הוציא לעז עליהם.


יז.        לאיזה צורך לקח משה איתו מהזקנים לפני שהוציא מים מן הסלע? שיעידו שלא היו שם מעיינות לפני כן.


יח.       מדוע היה צורך לקחת את המטה להוצאת המים? כדי להוכיח לעם שהמטה מוכן גם לטובה ולא רק לפורענות כפי שחשבו.


יט.       ממה היה המטה עשוי ובמה זה מתבטא? מסנפרינון והוא דבר חזק שאף הצור נבקע מפניו.


כ.         מדוע הביא ה' על ישראל את עמלק? כי שאלו אם ה' נמצא בתוכם.


כא.      מניין שיהא כבוד תלמידך חביב עליך כשלך? משה אמר ליהושע בחר לנו אנשים.


כב.      להיכן היה צריך יהושע לצאת כדי להלחם בעמלק? מן הענן החוצה.


כג.       אילו אנשים היה צריך יהושע לבחור (ב' פירושים)? גבורים ויראי חטא, או שיודעים לבטל כשפים, כי היו בני עמלק מכשפים.


כד.      מניין לתענית ציבור שיהיו שלושה לפני התיבה? ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה, ובתענית היו שרויים.


כה.      מי היה חור? אחיין של משה, בנה של מרים וכלב בן יפונה.


כו.       כיצד השפיעו ידיו של משה על המלחמה? כשהיו מורמות היה זה מראה שמשעבדים ישראל לבם לאביהם שבשמים, לכן גברו.


כז.       מדוע נעשו ידי משה כבדים? בשביל שנתעצל במצווה ומינה אחר תחתיו.


כח.      מדוע ישב משה על אבן ולא על כר? כדי להשתתף בצערם של ישראל.


כט.      מדוע היה צורך למשה להעמיד חמה במקומה במלחמת עמלק? כדי לבלבל העמלקי שראו באצטגנינות באיזה שעה ינצחו.


ל.         מה עשה יהושע לגיבורי עמלק ולמה לא לחלשים? חתך ראשם, ולא עשה כן לחלשים, כי כך נצטווה.


לא.      מה בדיוק נצטווה משה לכתוב בספר? שעמלק הוא הראשון שבא להלחם בישראל.


לב.       ושים באזני יהושע. מה בדיוק נצטווה משה לומר ליהושע? שכשיכנסו לארץ ישלם לעמלק את גמולו.


לג.       מה פירוש כי יד על כס יה? ה' הרים ידו להישבע בכיסאו, כי מלחמתו ושנאתו לעמלק תהיה עולמית בלא הפסק.


לד.       מדוע לא נאמר "כסא" במלואו ושם ה' במלואו? שגם בזה נשבע ה', שלא יהיה שמו ולא כיסאו שלמים עד שיימחה זכר עמלק.

 
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏