שאלות ותשובות- פרשת יתרו חלק א

"שאלות ותשובות לפרשת יתרו" מעליית ראשון עד עליית שני. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת יתרו

עליית ראשון – עליית שני 

מעליית ראשון עד עליית שני


א.        מי היה יתרו? כהן מדין חותן משה.


ב.         מה הוא שמע? על הניסים שעשה ה' לישראל והוציאם ממצרים.


ג.         את מי הוא לקח ולאן? את צפורה בתו אשת משה ושני בניה גרשום ואליעזר אל משה שחנה עם ישראל במדבר ליד הר סיני.


ד.         מדוע קרא משה לבניו כך? גרשֹם, גר הייתי בארץ נוכריה, אליעזר, אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה.


ה.        מה ביקש יתרו למסור למשה קודם בואו? שהוא בדרך אליו עם אשתו ובניו.


ו.         כיצד קיבל משה את חותנו? יצא לקראתו, השתחווה לו, נישקו, שאלו לשלום והביאו לאהלו.


ז.         מה סיפר משה לחותנו? על מה שעשה ה' לפרעה ולמצרים, ועל תלאות הדרך, והשגחה פרטית שה' מצילם מכל רע.


ח.        כיצד הגיב על כך יתרו? שמח מאוד והתרגש וברך את ה', ואמר שעתה יודע כי אין כה', שהרי היכה את המצרים בדבר שרצו להכות בו את ישראל.


ט.        מה עשה יתרו אחר כך? לקח עולה וזבחים לה', וישבו לסעודה מפוארת הוא ומשה, והצטרפו אהרן והזקנים.


רש"י


י.         על אילו ניסים שמע יתרו ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק.


יא.       כמה שמות היו ליתרו? 7.


יב.       מי היה רעואל (ב' פירושים)? יש אומרים יתרו, ויש אומרים אביו של יתרו.


יג.        אם היה אביו של יתרו, מדוע אם כן קראו לו בנות יתרו אבא? אין אדם נמנע מלקרוא לסביו אבא.


יד.       מניין ששקול משה ככל ישראל? אשר עשה ה' למשה ולישראל.


טו.       על אילו תלאות הדרך והצלות ה' סיפר משה לחותנו? מַן, באר ועמלק.


טז.      מה הטובה הגדולה מכל שעשה עמנו ה'? שהוציאנו ממצרים.


יז.        מדוע שלח משה את אשתו חזרה לאביה לפני שהגיע למצרים? אהרן יעץ לו כך, מפני שכבר יש צרות ושעבוד במצרים ואין צורך להוסיף לשם אנשים שיסבלו.


יח.       כיצד התגלגל הדבר שהובא משה לחרב פרעה? דתן ואבירם הלשינו שהרג המצרי ונידון משה למוות.


יט.       כיצד ניצל משה מחרב פרעה? נעשה צווארו כעמוד שיש.


כ.         מה היה שבחו של יתרו שבא אל המדבר? כי עזב כבוד גדול, והגיע למקום שממה לשמוע דברי תורה.


כא.      מדוע ביקש יתרו להודיע למשה שהוא מגיע עם אשתו ובניו? כדי שיצא לקראתו, ואם לא לקראתו - לקראת אשתו, ואם לא לקראתה - לקראת בניו.


כב.      מי יצא לקראת יתרו? המון העם, כל מי שידע שמשה ואהרן יוצאים לקראתו.


כג.       מדוע סיפר משה לחותנו את הניסים? כדי למשוך לבו ולקרבו לתורה.


כד.      על איזו תלאה סיפר משה ליתרו? שעל הים ושל עמלק.


כה.      על מה הֵצר יתרו ומדוע? על איבוד המצרים, כיון שבא גם הוא מן הגויים.


כו.       כמה דורות יעברו ועד אז לא תבזה בפני גר את העם שבא ממנו? עשרה דורות.


כז.       על איזו טובה שעשה ה' סיפר משה ליתרו? טובת המן והבאר והתורה.


כח.      מהי הטובה הגדולה ביותר ומדוע? שיצאו ממצרים שישים ריבוא, ועד עתה אפילו עבד אחד לא הצליח לברוח ממצרים.


כט.      מניין שלא הייתה עבודה זרה שלא עבד יתרו? כי גדול ה' מכל האלוהים.


ל.         במה קיבלו המצרים מידה כנגד מידה? רצו לאבד את ישראל במים ובמים אבדו הם.


לא.      מה עשה משה בשעת הסעודה? היה משמש את הסועדים.


לב.       מה נחשב למי שנהנה מסעודה שתלמידי חכמים נמצאים בה? שנהנה מזיו השכינה.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏