שאלות ותשובות- פרשת יתרו חלק ה

"שאלות ותשובות לפרשת יתרו" מעליית חמישי עד עליית שישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת יתרו

עליית חמישי – עליית שישי  

מעליית חמישי עד עליית שישי


א.        כיצד הגיע השליו בערב? ירד וכיסה את כל המחנה.


ב.         כיצד הגיע המן בבוקר? ירדה שכבת טל במדבר ועליה שכבת המן שדומה לכפור.


ג.         מה ענה משה לעם כששאלו על המן מה הוא זה? שזהו הלחם שנתן להם ה' ושייקחו ממנו כמדת עומר עבור כל אחד מבני המשפחה.


ד.         האם הקשיבו למשה בעניין לקיטה כמספר הנפשות ובאיזה עניין לא הקשיבו? כן. ובעניין שציווה לא להותיר עד בוקר, היו אנשים שהותירו.


ה.        מה קרה למן שהותירו עד בוקר? הבאיש והעלה תולעים.


ו.         כיצד הגיב משה על כך? קצף עליהם.


ז.         מתי היו צריכים ללקוט את העומר ומדוע? בבוקר, כי בבֹא השמש הוא נמס.


ח.        מה דיווחו נשיאי העדה למשה ביום השישי? שקבלו מַן כפליים.


ט.        מה אמר להם משה? שיאפו ויבשלו אותו וישאירו את הנותר עבור שבת בבוקר.


י.         האם הבאיש המן הנותר עבור שבת? לא.


יא.       האם בשבת יֵרד מן לדברי משה והאם יַצאו ללקוט? לא ירד, ובכל זאת יצאו ללקוט.


יב.       מה אמר ה' למשה בעקבות היציאה בשבת? מדוע אינכם מאמינים במצוותי, נתתי לכם את השבת וקיבלתם ביום שישי כפליים, אל תצאו ביום השביעי.


יג.        כיצד קראו בני ישראל למן, כיצד היה מראהו וכיצד טעמו? מן, מראהו כזרע לבן, וטעמו כעוגת דבש, המטוגנת בדבש.


יד.       מדוע ציווה משה בשם ה' לשמור מלא העומר מן לדורות? כדי שיראו כולם את הלחם שהאכיל ה' את אבותינו במדבר.


טו.       את מי ציווה משה לשמור את העומר בצנצנת? את אהרן.


טז.      כמה זמן ועד היכן אכלו בני ישראל את המן? 40 שנה עד בואם אל קצה ארץ כנען.

רש"י


יז.        מה היה השליו? עוף שמן מאוד.


יח.       באילו שלבים ירד המן? ירד טל ועליו מן ועליו טל ונמצא הוא כמונח בקופסא.


יט.       מה היה הנס במן בענין הכמות? היו שלקטו הרבה והיו שלקטו מעט, וכשהגיעו לביתם ראו שיש בדיוק עומר לגולגולת.


כ.         מי הם האנשים שהותירו מהמן עד בוקר? דתן ואבירם.


כא.      מה קודם למה, הבאישה להתלעה או להפך? הבאישה להתלעה.


כב.      כיצד ידעו אומות העולם על טעם המן ושבחן של ישראל? המן הנשאר נימוח, ונעשה נחלים, מהם שותים האיילים שאותן צדים האומות וטועמים בהם טעם מן.


כג.       כמה לקטו ביום שישי וכמה מצאו? לקטו כרגיל ומצאו כפול.


כד.      במה היה משונה המן עבור שבת? בריחו וטעמו. לשבח.


כה.      בני ישראל יצאו ללקוט ביום השבת, מדוע כעס ה' גם על משה? הוא לא אמר להם פרשת שבת כשנצטווה, אלא נשתהה עד יום שישי.


כו.       על מה הולך לשון אפיה ועל מה לשון בישול? מה שבתנור לשון אפיה, ומה שבסיר ובמים לשון בישול.


כז.       מתי עוד חוץ משבת לא ירד מן? ביום הכיפורים וימים טובים.


כח.      המשל אומר עם הקוצים לוקים הכרובים, מה הנמשל? עם הרשעים מתגנים הכשרים.


כט.      כיצד הזהיר ה' את ישראל על השבת? בזה שהוריד להם מן כפליים ביום שישי.


ל.         מניין שהיוצא חוץ לתחום בשבת יש לו 4 אמות ולא יותר? שבו איש תחתיו.


לא.      מדוע דווקא 4 אמות? 3 לגופו ועוד 1 לפישוט ידיים ורגליים.


לב.       מניין ל-2000 אמה של תחום שבת? אל יצא איש ממקומו.


לג.       מה היה המראה של המן? עגול ולבן.


לד.       מה היה טעמו? כטעם בצק שמטגנים בדבש.


לה.      מי השתמש בהמשך הדורות בצנצנת המן וכיצד? ירמיהו הנביא היה מוכיח אנשי דורו שיעסקו בתורה ויבטחו בה' על פרנסה והראה להם המן כראיה.


לו.       מה היה המסר מהמן לענין פרנסה? שהרבה שלוחים למקום להכין מזון ליראיו.


לז.       היכן הניחו את צנצנת המן? לפני ארון הברית.


לח.      מניין שטעמו בני ישראל בעוגות שהוציאו ממצרים טעם מן? שהרי כתוב ש-40 שנה אכלו מן ולמעשה היו 40 שנה פחות חודש מט"ו אייר בשנה הראשונה עד ט"ו ניסן בשנה ה-40. הרי שבחודש זה טעמו במצוֹת טעם מן.


לט.      מניין שכ-40 יום בשנה ה-40 לצאתם ממצרים לא ירד מן אך ניזונו ממנו? שהרי בז' באדר כשנפטר משה פסק המן ורק בט"ז בניסן אכלו מתבואת הארץ. הרי שניזונו בימים אלו מהמן שלקטו בז' באדר.


מ.        לסיכום כמה ימים מתוך 40 שנה לא ירד מן ואם כן מדוע נחשב כאילו אכלו מן? כ-70 יום, 30 בהתחלה ו-40 בסוף, בהתחלה טעמו בלחם טעם מן, ובסוף הספיק המן ל-40 יום.


מא.     מהו שיעור המן "עומר לגולגולת"? כשיעור חלה, מ"ג ביצים וחומש ביצה.

 
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏