שאלות ותשובות- פרשת יתרו חלק ו

"שאלות ותשובות לפרשת יתרו" מעליית שישי עד עליית שביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת יתרו

עליית שישי – עליית שביעי  

מעליית שישי עד עליית שביעיא.        לאיזה חלק של ההר ירד ה' ולאן קרא למשה לעלות? ראש ההר.


ב.         מה אמר ה' למשה לאחר שעלה? שירד להזהיר את העם כולל הכהנים שלא יעלו להר.


ג.         מה אמר משה לה' בעקבות דרישה זו? שהם לא יוכלו לעלות כי כבר הוזהרו.


ד.         מה הגיב על כך ה'? אמר למשה שבכל זאת ירד להזהירם ושיעלה חזרה עם אהרן בלבד.


ה.        מה ציווה ה' בדיברה הראשונה? להאמין כי הוא זה שהוציאנו ממצרים.


ו.         מה ציווה ה' בדיברה השנייה? שלא יהיה לנו אל אחר חוץ מה' לא בשמים לא בארץ ולא במים, ואסור להשתחוות להם ולעבדם, כי ה' מקנא על זאת ומעניש גם דורות הבאים על כך, ולעומת זאת עושה חסד לאלפי דורות שיבואו ממי שאהב אותו ושמר מצוותיו.


ז.         מה הדיברה השלישית? שלא להזכיר שם ה' בלא צורך ושלא ינוקה העושה זאת.


ח.        מה הדיברה הרביעית? לקדש את השבת באיסור מלאכה ושאסור גם לבנים לעבדים לבהמות ולגרים, כמו שה' שבת ביום השביעי בבריאת העולם.


ט.        מה הדיברה החמישית? לכבד הורים ובשכר זאת מאריכים ימים.


י.         מה הן שאר הדברות? לא לרצוח לא לנאוף לא לגנוב לא להעיד שקר לא לחמוד ביתו של החבר ולא אשתו ולא דבר מרכושו.


רש"י


יא.       כיצד ירד ה' על ההר? השמים התחתונים ירדו על ההר ועליהם כסא הכבוד.


יב.       מנין שיחיד מישראל שמת נחשב הרבה לפני ה'? ונפל ממנו רב.


יג.        מיהם הכהנים שנצטוו שלא לעלות להר? הבכורות.


יד.       מנין שמזרזין את האדם קודם מעשה ובשעת מעשה? סמוך למעמד הר סיני הזהיר משה את העם מלעלות להר אף שכבר הזהירם קודם לכן.


טו.       מי עלה להר ובאיזו דרגה? משה אהרן והכוהנים, משה עלה עד למעלה, אהרן גבול לעצמו, והכוהנים תחתיו גבול לעצמם, והעם כלל לא עלו.


טז.      מה אמרו ישראל בתוך הדיברות? על עשה אמרו הן ועל לאו אמרו לאו.


יז.        בזכות מה ראוי שנהיה משועבדים לה'? אפילו על יציאת מצרים בלבד.


יח.       מדוע היה צורך לה' לומר שהוא זה שהוציאם ממצרים? כי במצרים היה נדמה כאיש מלחמה ועתה במעמד הר סיני כזקן בעל רחמים. ושלא יחשבו שיש כמה רשויות אלא הוא אותו אחד.


יט.       מדוע לא נאמר אנכי ה' אלוקיכם בלשון רבים? כדי לתת פתחון פה למשה ללמד סנגוריא על העם, שהציווי אנוכי נאמר רק לו ולא לעם.


כ.         מנין שאסור אף לקיים עבודה זרה ולא רק להכין? לא יהיה לך.


כא.      מדוע נקראת העבודה זרה אלוהים אחרים (ב' פירושים)? שהיא אלוהים של אנשים אחרים, שהם עשאוה אלוהים למרות שאינה כלום. וכן שהם אחרים לעובדיהם, שצועקים אליהם ולא נענים.


כב.      מניין שכל הדורות נאסרו בעבודה זרה? "על פָנַי", כל זמן שאני קיים.


כג.       כיצד אסור להכין דמויות לעבודה זרה? לא בפסל ולא בתמונה.


כד.      מה המשמעות של "אל קנא"? שמקנא להיפרע ואינו מוותר על עבודה זרה.


כה.      מתי ה' פוקד עוון אבות על בנים? כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם.


כו.       בכמה גדולה מידה טובה ממידת פורענות ומניין? פי חמש מאות, בעוון נענש עד דור רביעי, ובמצווה משׂתכרים עד 2000 דור.


כז.       מהו איסור לא תשא? לא להשבע לשקר ולא לחינם, לא על אבן שהוא זהב ולא על אבן שהוא אבן.


כח.      מהו העניין בלזכור את יום השבת? שאם נזדמן חפץ יפה, יש לייחדו לשבת.


כט.      מנין שיש להיות רגוע בשבת כאילו המלאכה כבר עשויה? ועשית כל מלאכתך.


ל.         האם מותר לאפשר לקטן לכבות אש בשבת, מניין? אסור, אתה ובנך ובתך.


לא.      במה ברך ובמה קידש ה' את השבת? ברכו במן שירד כפול מאתמול, וקידשו במן שלא ירד בשבת.


לב.       מה עונשו של מי שאינו מכבד הוריו ומניין? מקצרים ימיו. שבתורה לומדים מדבר את הפכו.


לג.       במה שייך עניין ניאוף? באשת איש.


לד.       במה אמורה דיברת לא תגנוב? בגונב נפשות.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏