שאלות ותשובות- פרשת יתרו חלק ז

"שאלות ותשובות לפרשת יתרו" מעליית שביעי עד סוף הפרשה. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת יתרו

עליית שביעי  – עד סוף הפרשה

מעליית שביעי עד סוף הפרשה


א.        מה ראו העם במעמד הר סיני? את הקולות של הדברות, של השופר, את הלפידים ואת העשן.


ב.         מה קרה לעם כשראו? נעו למרחוק.


ג.         מדוע בקשו העם ממשה שידבר הוא עמהם ולא ה'? פחדו למות.


ד.         כיצד הרגיע משה את העם? אמר להם שה' בא לרוממם ולתת בהם יראת שמים.


ה.        בתוך איזה מסווה היה ה' על הר סיני? בערפל.


ו.         מה אמר ה' למשה שיאמר לישראל כסיכום המעמד? שהם הלא ראו בעיניהם שה' דיבר עמהם מן השמים, ושלא יעשו אלוהי כסף וזהב.


ז.         איזה מזבח ציווה ה' לבנות? מזבח אדמה.


ח.        לאיזה צורך? הקרבת עולות ושלמים מהבקר והצאן.


ט.        מה הבטיח ה' לעניין ברכתו אותנו? שבכל מקום שישרה שם שכינתו - שם תהא ברכתו.


י.         מהו הציווי לגבי מזבח אבנים? שאם עושים מזבח אבנים, הן צריכות להיות שלמות ולא גזוזות וחתוכות בברזל.


יא.       מדוע אסור לעשות מדרגות למזבח? כדי שלא תתגלה עליו הערווה בהרמת הרגל.

 

רש"י


יב.       מי התרפא במעמד הר סיני? עיוורים חרשים ואילמים.


יג.        מה היה מיוחד בקולות של הר סיני? שהיה אפשר לראותם.


יד.       על אילו קולות מדובר שראו אותם? מה שיצא מפי ה'. ולא קולות וברקים וכו'.


טו.       מה המרחק שנרתעו ישראל לאחור? 12 מיל.


טז.      מי החזירם למרגלות הר סיני? מלאכי השרת.


יז.        כיצד יגדל כבודם של ישראל בעיני האומות בעקבות מעמד הר סיני? שידעו שה' בכבודו נגלה אליהם.


יח.       כיצד קיבלו בני ישראל יראת שמים במעמד הר סיני? כשראוהו נורא ואיום בצורה אימתנית, ידעו שאין זולתו ויפחדו ממנו.


יט.       מהן שלוש המחיצות דרכן נכנס משה אל ה'? חשך ענן וערפל שהוא ענן עב.


כ.         מתי אדם מאמין יותר, כשרואה או שומע ומדוע? כשרואה, שאם רק שומע, לפעמים אינו מאמין.


כא.      מנין שאסור לעשות פסל או תמונה של כוכב או מזל? לא תעשון איתי.


כב.      ממה חייבים להיות הכרובים עשויים וממה אסור? חייב מזהב, ואסור מכסף.


כג.       כמה כרובים חייבים להיות וכמה אסור? חייבים להיות 2 ולא יותר.


כד.      היכן אסור לעשות כרובים? בכל מקום חוץ מבית המקדש.


כה.      כיצד היה עשוי מזבח אדמה? מלא באדמה ועל האדמה ולא על גבי עמודים וכד'.


כו.       מניין שיש לכוון לשם ה' בתחילת בניית המזבח? תעשה לי.


כז.       היכן מקריבים והיכן שוחטים? הקרבה על המזבח, שחיטה ליד המזבח.


כח.      היכן היה מותר להזכיר שם המפורש? במקום שכינה והוא בבית הבחירה.


כט.      מתי היה מוזכר השם המפורש? בשעת נשיאת כפיים.


ל.         כמה פעמים בתורה נאמר "אם תעשה" והפירוש הוא שחובה לעשות? שלוש.


לא.      מתי נקרא אדם מחלל את המזבח? כשגוזז עם ברזל אחת מאבניו.


לב.       מדוע אסור להניף ברזל על המזבח (ב' פירושים)? המזבח מאריך ימי אדם והברזל מקצר, ואין ראוי שיונף המקצר על המאריך. וכן שהמזבח מביא שלום בין ישראל לאביהם שבשמים ואין ראוי שיעלה עליו כורת ומחבל.


לג.       מנין שהמטיל שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו שלא תבואהו פורענות? קל וחומר ממזבח אבנים שאינן שומעות ורואות ומדברות אך מטילות שלום כנ"ל, שאסור להניף עליהן ברזל.


לד.       כיצד תהיה העליה למזבח וכיצד לא? כבש חלק ומשופע, ולא מדרגות.


לה.      כיצד עלולה הייתה הערווה להתגלות כשעולים במדרגות למזבח? אף שהיו להם מכנסיים, מכל מקום הרחבת הפסיעות קרובה לגילוי ערווה.


לו.       מנין שיש להקפיד מאוד מלבזות החבר? קל וחומר מאבנים של מזבח שהן דוממות ואין בהן דעת להקפיד, ובכל זאת אסור לבזותם בגילוי ערווה, קל וחומר חברו.

  

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏