שאלות ותשובות- פרשת בא חלק ד

"שאלות ותשובות לפרשת בא" מעליית רביעי עד עליית חמישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת בא

עליית רביעי  – עליית חמישי  

מעליית רביעי עד עליית חמישי


א.        מתי אמר ה' למשה שהוא יֵצא להכות במצרים? כחצות הלילה.


ב.         אילו בכורות ימותו במצרים? מבכור פרעה עד בכור השפחה וגם בכור בהמה.


ג.         מה גודל הצעקה שתהיה במצרים על מכה זו? לא היתה כמותה ולא תהיה.


ד.         בזמן מכת בכורות מי לא יחרץ לשונו ליהודים ומדוע? הכלב. כדי שיראו ההבדל בין המצרים ליהודים.


ה.        מה הבטיח משה לפרעה שיקרה לאחר מכת בכורות? שירדו עבדי פרעה אל משה ויפצירו בו לצאת עם העם ממצרים.


ו.         איזו מצוה קיבלו ישראל עוד במצרים? קידוש החודש.


ז.         מהו החודש הראשון בשנה של היהודים? חודש היציאה ממצרים.


ח.        באיזה תאריך נצטוו ישראל שיקחו שה איש לביתו? בעשרה בניסן.


ט.        מה הדין אם אין די בבני הבית בשביל אכילת שה? ישתתף עם שכנו.


י.         איזה שה יש לקחת? תמים זכר בן שנה מהכבשים או עיזים.


יא.       עד מתי ישמרוהו ומתי ישחטוהו? ישמרוהו עד י"ד בניסן ואז ישחטוהו בין הערבים.


יב.       מה יעשו עם דמו? יתנוהו במזוזות ומשקוף של פתח כל בית בו יאכלוהו.


יג.        כיצד יאכלו את בשרו? צלוי שלם עם מצות ומרורים.


יד.       כיצד אסור לאכלו? מבושל או צלוי לא כל צרכו.


טו.       עד מתי חייבים לאכלו, ומה יעשו בו לאחר מכן? עד הבוקר, שאז ישרפוהו.


טז.      באיזו צורה יש לאכלו? חגורים לדרך, עם נעליים ברגליים ומקל ביד ובחפזון.


יז.        מה עוד קרה במכת בכורות חוץ מהמוות? כל האלילים לקו.


יח.       מה יעזור הדם שבבתי היהודים? ה' יפסח על בתיהם כשיכה במצרים.


יט.       כיצד יציינו יום זה של מכת בכורות במצרים? יחוגו אותו לדורות.


כ.         כיצד יחוגו חג זה? שבעה ימים אוכלים מצות ולא חמץ, ביום הראשון והשביעי אסורים במלאכה חוץ ממלאכת אוכל נפש.


כא.      מה דינו של האוכל חמץ בימים אלו? חייב כרת.


רש"י


כב.      מדוע אמר משה שתבוא המכה כחצות ולא כמו שאמר לו ה' בחצות? הקדוש ברוך הוא יודע זמנו ואמר בחצות בדיוק, אבל משה חשש שיטעו אצטגניני פרעה ויאמרו שמשה בדאי, כי לא יכוונו את השעה כראוי.


כג.       מדוע לקו בכורות השבויים? שלא יאמרו שיראתם תבעה עלבונם והכתה את מצרים.


כד.      מדוע לקו בכורות השפחות? גם הם שעבדו את ישראל ושמחו בצרתם.


כה.      מדוע לקו בכורות הבהמות? משום שהיו עובדים אותן המצרים וכשה' נפרע מאומה של עובדי עבודה זרה, נפרע גם מאלהיה.


כו.       מהו לשון חריצות? שנינות.


כז.       כיצד חלק משה כבוד למלכות בהתראת מכת בכורות? אמר לפרעה שעבדיו ירדו אליו, אל משה, להתחנן שיצאו ממצרים, והתכוין לפרעה.


כח.      מיהם הנקראים העם שלרגלי איש? ההולכים אחר עצתו והילוכו.


כט.      מדוע יצא משה מלפני פרעה בחרי אף? על שאמר לו אל תוסף ראות פני.


ל.         מדוע נאמרה המצוה הראשונה גם לאהרן? לחלוק לו כבוד על שטרח במופתים כמשה.


לא.      מצוה ראשונה האם נאמרה בתוך העיר או מחוצה לה ומדוע? מחוץ, קל וחומר מתפילה שתיפסק מכה, שהיתה מחוץ לעיר מפני הגילולים.


לב.       במה התקשה משה להבין והראה לו זאת ה' באצבע? בשיעור גודל הלבנה שתהיה ראויה לקידוש החודש.


לג.       באיזו שעה נאמרה הנבואה למשה ואהרן, ומתי הראהו הלבנה? סמוך לשקיעת החמה היתה הנבואה, ועם חשכה הראה לו את הלבנה.


לד.       מי אמר את נבואת מצות לקיחת הפסח וכיצד? משה ואהרן שהיו נותנים רשות זה לזה לדבר, והיה הדיבור יוצא מבין שניהם.


לה.      באיזה תאריך נאמרה הנבואה ובאיזה תאריך הביצוע? בא' בניסן הנבואה ובי' בניסן הביצוע של לקיחת השה.


לו.       הנמנים על השה, מתי יוכלו לעבור להמנות על שה אחר? רק לפני השחיטה.


לז.       האם חולה וזקן שאינם יכולים לאכול בשר יוכלו להמנות על השה ומדוע? לא, כי צריכים אדם הראוי לאכילה.


לח.      בן כמה צריך להיות השה בדיוק? שנה ומטה ולא ומעלה.


לט.      כמה ימים לפני שחיטת הפסח היו צריכים לקחתו ומדוע? 4, כדי לבקרו ממום.


מ.        על איזה פסח מדובר שיקחוהו 4 ימים לפני שחיטתו ועל איזה לא ומדוע? מדובר על פסח מצרים ולא על פסח דורות, כי במצרים שהיו שטופים בעבודה זרה היה צורך לתת להם להתעסק במצוות כמה ימים.


מא.     בזכות אילו מצוות נגאלו ישראל? דם פסח ודם מילה שמלו באותו לילה.


מב.      מניין ששלוחו של אדם כמותו? נאמר שכל ישראל ישחטו הפסח וזהו בלתי אפשרי, אלא ודאי ששלוחו של אדם כמותו.


מג.       בכמה כיתות נשחט הפסח בציבור בכל דור ומניין? 3, קהל עדת ישראל.


מד.      מתי הוא זמן בין הערביים? מחצות היום עד השקיעה.


מה.     באילו בתים לא נתנו דם במזוזות ומדוע? בית התבן והבקר, שאין דרים בהם.


מו.       האם צריך לאכול בקרבן הפסח גידים ועצמות? לא, רק בשר.


מז.      מה נקרא מרור? כל עשב מר.


מח.     מה עושים עם קרבו ומעיו של השה? מדיחים אותם ונותנים אותם לתוכו וכך צולים הכל יחד.


מט.     במה עובר מי שאין אוכל את הפסח צלוי? בעשה ולא תעשה.


נ.         סתם "בוקר" משמעו מאיזו שעה? הנץ החמה.


נא.       ממתי אסור הפסח באכילה? מעלות השחר.


נב.       באיזה בוקר יש לשרוף את הנותר מהפסח? בבוקר שאחרי הבוקר של יום טוב.


נג.        מה קרוי פסח ועל שם מה? הקרבן, על שם הפסיחה הקפיצה והדילוג מעל בתי ישראל.


נד.       מה צריכים ישראל לעשות כמו כן? להזדרז בדילוג וקפיצה לעשות כל ענייני הפסח.


נה.       בכמה זמן לקו בכורי מצרים? כולם ברגע אחד.


נו.        אילו עוד בכורות לקו במצרים? כל שהיו במצרים אף שהיו מעם אחר.


נז.        מה היה עם בכורות מצרים שבמקום אחר חוץ מארץ מצרים? גם הם לקו.


נח.       מדוע האדם לקה לפני הבהמה במכת בכורות? הוא התחיל בעבירה.


נט.       מה קרה לאלילי מצרים? של עץ הרקיבו ושל מתכת נמסו.


ס.        האם ה' שלח שליח להכות במכת בכורות? לא, אלא הוא יתברך בעצמו.


סא.     הדם על המזוזות האם ניתן בחוץ או בפנים? בפנים.


סב.      מדוע היה צורך בדם שבפתחים? רצה ה' לראות שאנו עסוקים במצוותיו ולפסוח עלינו.


סג.       מה היה דינו של מצרי בבית ישראל? היה לוקה.


סד.      מה היה דינו של ישראל בבית מצרי? לא היה לוקה.


סה.     באיזה תאריך בחודש אכלו את הפסח ובאיזה יצאו ממצרים? בליל ט"ו בניסן אכלו, וביום ט"ו בניסן יצאו.


סו.       מתי חובה לאכול מצות בפסח ומתי רשות? חובה בלילה ראשון והשאר רשות.


סז.      מתי יש להשבית החמץ מן הבתים? בערב פסח ולפני שחיטת הפסח.


סח.     מי אינו ענוש כרת באכילת חמץ בפסח? האנוס.


סט.     במה מתבטא עניין החג הנקרא "מקרא קודש"? לכבדו באכילה ושתיה וכסות.


ע.         באיזה עניין אסורה אף מלאכת אוכל נפש בחג? כשעושים לצורך גוים, או כשעוסק במכשירי אוכל נפש.


עא.      מניין שמצוה הבאה לידך אל תחמיצנה? ושמרתם את המצות, לצורך הדרש יש לקרוא - מצוות.


עב.       מה בפסח הוא ציווי לדורות? הקרבן ואיסור המלאכה.


עג.       מניין שחמץ שלו שאינו בביתו גם אסור? בכל גבולך.


עד.       מתי מותר שיהיה חמץ בבית יהודי בפסח? כשהוא שייך לגוי ואין ליהודי עליו אחריות.


עה.      מה ההבדל בין חמץ לשאור ועל מה ענוש כרת? השאור מחמץ דבר הבא איתו במגע ולא כן החמץ, ועל שניהם חייב כרת.


עו.       מניין שאף תערובת חמץ אסורה? כל מחמצת.


עז.       באיזו מצה אין יוצאים ידי חובה ומדוע? של מעשר שני וחלות תודה, שנאכלים רק בירושלים, ובמצה צריך שיהא מותר לאכלה בכל מקום שנאמר בכל מושבותיכם.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏