שאלות ותשובות- פרשת בא חלק ו

"שאלות ותשובות לפרשת בא" מעליית שישי עד עליית שביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת בא

עליית שישי – עליית שביעי  

מעליית שישי עד עליית שביעי


א.        מתי היכה ה' את כל בכורות מצרים? בחצי הלילה של ט"ו בניסן.


ב.         מי קם באמצע הלילה לקול הצעקות? פרעה וכל עבדיו.


ג.         באילו בתים של מצרים היו מתים? אין בית אשר אין שם מת.


ד.         למי קרא פרעה באמצע הלילה ומה דרש מהם? למשה ואהרן, ודרש מהם לצאת ממצרים.


ה.        מה ביקש פרעה באופן אישי ממשה ואהרן לאחר שציוה שיצאו? שיברכו גם אותו.


ו.         מדוע לחצו מצרים על ישראל לצאת? כי אמרו כולנו מתים.


ז.         מה נשאו עמם בני ישראל כשיצאו ממצרים? בצק שלא החמיץ, שיירי מזון, כלי כסף וזהב ושמלות ומקנה כבד מאוד.


ח.        מדוע נתן ה' את חן העם בעיני מצרים? כדי שישאילו להם רכוש.

 

ט.        כמה גברים יצאו מרעמסס לסוכות? 600,000 חוץ מטף.


י.         מי עוד עלה עם היהודים ממצרים? ערב רב.


יא.       מדוע לא החמיץ בצקם וכבר אפו אותו? המצרים דחקו בהם וגרשום.


יב.       כמה שנים כתוב שישבו בני ישראל במצרים? 430.


יג.        כיצד מכונה הלילה בו נגאלו ישראל במצרים? ליל שימורים.


יד.       מי רשאי לאכול קרבן פסח ומי לא? היהודים ועבדיהם המהולים מותרים, והגוים התושבים והשכירים אסורים.


טו.       האם מותר לאדם לאכלו בכמה מקומות או להוציאו החוצה או לשבור בו עצם? הכל אסור.


רש"י


טז.      מי היכה במצרים ומניין? ה' ובית דינו שנאמר וה' היכה.


יז.        האם לקו גם בכורות לא מצריים? כל הבכורות במצרים לקו גם אם שייכים 

לאומה אחרת.


יח.       פרעה היה בכור ולא מת, מדוע? כדי שיראה קריעת ים סוף.


יט.       מי היה מעורר את עבדי פרעה בליל המכה? פרעה בעצמו.


כ.         כיצד היה מת בכל בית אם לא בכל בית יש בכור? גדול הבית גם נקרא בכור, או שהיו המצריות מזנות תחת בעליהן ומביאות מהם בכורים.


כא.      מה צעק פרעה ברחובות באמצע הלילה? היכן משה היכן אהרן.


כב.      מדוע הוצרך פרעה לבקש ברכה ממשה ואהרן? כי היה בכור ופחד למות.


כג.       מדוע אמרו המצרים שמתים כולם אם ידעו שאמר משה שהבכורות ימותו? כי היו מתים בבית אחד 5 או 10, מהזְנוּת של המצריות.


כד.      מהו משארותם שצררו היהודים על שכמם? שאריות מצה ומרור.


כה.      מדוע נשאו בעצמם השאריות אם יכלו הבהמות לשאתן? מחיבוב המצוה.


כו.       מה היה חשוב יותר לישראל, כלי כסף וזהב או בגדים? בגדים.


כז.       עד היכן רצו המצרים שיזדרזו בני ישראל לצאת? היו נותנים יותר ממה שביקשו.


כח.      בין רעמסס לסוכות 120 מיל, כיצד הגיעו לשם ישראל לפי שעה? בנס וקפיצת הדרך, שנאמר ואשא אתכם על כנפי נשרים.


כט.      אילו גברים נמנו ב-60 ריבוא? מעל גיל 20.


ל.         מהו ערב רב? תערובת גדולה של גרים מאומות עובדי אלילים.


לא.      מה היה שבחם של ישראל שיצאו בלא צידה? שבטחו והאמינו בה'.


לב.       ממתי נמנו 430 שנה לישראל במצרים? מברית בין הבתרים.


לג.       ממתי נמנו 400? מלידת יצחק.


לד.       כמה זמן היה השעבוד? 210 שנים.


לה.      כיצד היה דיוק בזמן הגאולה ביחס לשנים? בט"ו בניסן היתה גזירת ברית בין הבתרים, בט"ו בניסן נולד יצחק, ובט"ו בניסן נגאלו.


לו.       מדוע נקרא ליל הגאולה ליל שימורים (ב' פירושים)? כי שמר והמתין ה' להביאו כדי לקיים הבטחתו. וכן שהיה משומר מן המזיקין.


לז.       מתי נאמרו למשה ואהרן דיני הפסח? בי"ד ניסן.


לח.      מי עוד נקרא בן נכר חוץ מגוי? מומר שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים.


לט.      האם מילת העבד מעכבת את רבו מלאכול בקרבן פסח? מחלוקת.


מ.        האם מותר לבני חבורה שנמנו על הפסח להחלק? אסור.


מא.     האם מותר לשנות מקום מחצר לבית באכילת הפסח ומתי? כן, כשיורדים גשמים.


מב.      מתי יש איסור לשבור עצם? כשיש עליו כזית בשר או מוח.


מג.       מי שמתו אחיו מחמת מילה והוא לא נימול האם אוכל בקרבן פסח? לא.


מד.      מניין שהגר שווה ליהודי לכל המצוות? תורה אחת יהיה וכו'.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏