שאלות ותשובות- פרשת בא חלק ז

"שאלות ותשובות לפרשת בא" מעליית שביעי עד סוף הפרשה. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת בא

עליית שביעי  – עד סוף הפרשה

מעליית שביעי עד סוף הפרשה


א.        איזה בכור יש לקדש ובאילו נבראים? פטר רחם, באדם ובבהמה.


ב.         מה אסור שייראה בגבולנו בחג הפסח? חמץ ושאור.


ג.         למי יש לספר על יציאת מצרים ומטרתה? לבנינו.


ד.         היכן יש לכתוב ולהצמיד לגופנו את יציאת מצרים? בתפילין שבראש וביד.


ה.        איזו בהמה טמאה יש לפדות את בכוריה? חמור.


ו.         מה יש לעשות לבכור חמור שלא פדו אותו? לערוף ראשו.


ז.         מה יש לענות לבן ששואל על ענין פדיון בכור אדם ובהמה? שה' הוציאנו ביד חזקה ממצרים והרג בכוריהם באדם ובבהמה.


רש"י


ח.        מהו פטר רחם? פותח רחם, שהוא הראשון שיצא.


ט.        מדוע ביקש ה' לקנות את הבכורות? כי הכה כל בכור במצרים.


י.         מנַין שיש להזכיר יציאת מצרים בכל יום? זכור את היום הזה.


יא.       מהו חסד ה' בכך שהוציאנו ממצרים בחודש האביב? שהוא חודש נוח ליציאה מצד מזג האויר, לא קר ולא חם.


יב.       כיצד ארץ ישראל היא זבת חלב ודבש? חלב נוטף מן העיזים ודבש מן התאנים והתמרים.


יג.        מה שואל הבן הרשע? מה העבודה הזאת לכם.


יד.       מה עושים עם הבן שאינו יודע לשאול? פותחים עמו בדברי אגדה.


טו.       בעבור מה הוציאנו ה' ממצרים? בעבור קיום המצוות.


טז.      מה יש לרמוז לבן הרשע? שאם היה במצרים, לא היה ראוי להגאל.


יז.        על איזו יד יש לקשור התפילין ומניין? שמאל, שנאמר "על ידכה" יד כהה וחלשה.


יח.       האם היו מקודשים גם הבכורות הנולדים במדבר? מחלוקת.


יט.       כיצד יש לראות את ירושת הארץ? לא כירושה מאבות אלא כאילו לנו ניתנה מאת ה'.


כ.         מניין שהבכור שהיה נֵפֶל - קדוש, ופטר את הבא אחריו? "שגר בהמה", ששגרתו בלא זמנו.


כא.      מדוע נבחר החמור שבכורו יתקדש (ב' פירושים)? בכורי מצרים נמשלו לחמורים, וכן שסייע החמור לישראל לשאת השלל כשיצאו ממצרים.


כב.      כיצד עניין הפדיון בשה? בעל בכור החמור נותן שה לכהן תמורת בכור החמור, והשה יהיה חולין וכן בכור החמור.


כג.       מדוע מי שלא פודה בכור חמורו יש לו להורגו? הוא הפסיד ממון כהן ולא נתן לו שה, יפסיד גם הוא ממונו.


כד.      כמה פדיונו של בכור אדם? חמשה סלעים.


כה.      מהן משמעויות המילה מחר? או ממש מחר או גם לאחר שנים רבות.


כו.       על אילו סוגי בנים דיברה התורה בפרשתנו? רשע, תם ושאינו יודע לשאול ובפרשה אחרת על החכם.


כז.       מה הרמז בתורה לכך שבתפילין יש 4 פרשיות? "טטפת", טט בכתפי - שתיים, פת באפריקי - שתיים.


כח.      מדוע יש לראות התפילין תמיד? כדי לזכור הנס ולדבר בו.

 © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏