שאלות ותשובות- פרשת מקץ חלק ד

"שאלות ותשובות לפרשת מקץ" מעליית רביעי עד עליית חמישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת מקץ

עליית רביעי  – עליית חמישי  

מעליית רביעי עד עליית חמישי


א.        היכן היה רעב בשנות הרעב? בכל הארצות חוץ ממצרים.


ב.         מה אמר פרעה לכל העם שצעקו אליו ללחם? שיעשו מה שיאמר להם יוסף.


ג.         מה עשה יוסף כשהתחזק הרעב? פתח את כל האוצרות של התבואה.


ד.         מאין הגיעו אל יוסף לקנות תבואה? מכל הארצות.


ה.        מה ביקש יעקב מבניו שיעשו בעקבות הרעב? שירדו מצרימה להביא מזון.


ו.         כמה אחים ירדו, מי לא ירד ומדוע? 10, ובנימין לא ירד כי אביו פחד עליו.


ז.         מה עשו האחים כשהגיעו אל יוסף לקנות תבואה? השתחוו לו על הארץ.


ח.        האם יוסף ואחיו הכירו זה את זה? הוא הכירם והם לא הכירוהו.


ט.        מה אמר להם יוסף כשזכר את חלומותיו? דיבר איתם קשות וקרא להם מרגלים.


י.         מה ענו לו האחים? שהם באו רק לקנות אוכל והם בני איש אחד, ובעיקרון הם 12, אלא שהקטן עם האבא והאחר איננו.


יא.       מה אמר להם יוסף כדי שיוכיחו שאין הם מרגלים? שישלחו אחד להביא את הקטן (בנימין) והשאר ייאסרו.


יב.       מה עשה להם יוסף שלושה ימים? אסר אותם.


רש"י


יג.        מדוע רעבו המצרים בתחילת שנות הרעב אם אצרו להם בעריהם? תבואתם הרקיבה ושל יוסף התקיימה.


יד.       מה קָבלו העם לפרעה לאחר שאמר להם ללכת ליוסף ומה ענה להם? אמרו לו שיוסף מבקש שימולו עצמם, וענה להם לעשות כדבריו, כי מאחר שגזר על תבואתם והרקיבה, עלול גם לגזור שימותו.


טו.       מי הם פני הארץ שרעבו אף הם? העשירים.


טז.      איזה שבר ראה יעקב במצרים במעין נבואה? שיש לו תקוה טובה במצרים.


יז.        מה פירוש "למה תתראו" שאמר יעקב לבניו (ג' פירושים)? למה תַראו עצמכם שבעים, או למה תתבלטו לעיני הרואים שאינכם צריכים אוכל, או למה תהיו כחושים ברעב.


יח.       מה הרמז ב"רדו שמה"? רדו כמנין 210 שנים שהיו ישראל במצרים.


יט.       מה חשבו האחים על יוסף כשירדו למצרים? שהם מתחרטים במכירתו ויתנהגו עמו באחוה ויפדו אותו בכל מחיר.


כ.         במה היו שוים האחים כשירדו למצרים ובמה לא? באהבת יוסף לא היו שוים, וברצון להביא מזון היו שוים.


כא.      מנין שהשטן מקטרג בשעת הסכנה? מזה שיעקב דאג מאסון לבנימין בדרך ולא בבית.


כב.      מדוע נכנסו האחים למצרים בפתחים שונים? שלא תשלוט בהם עין הרע, שכולם נאים וכולם גיבורים.


כג.       מדוע יוסף הכיר את אחיו והם לא הכירוהו? כשנפרדו היו הם עם זקן כמו עתה, והוא היה אז בלי זקן ועתה עם זקן.


כד.      מהי ערוות הארץ? גילוי הארץ, מהיכן נוחה להיכבש.


כה.      היכן נצנצה רוח הקודש באחים שיוסף הוא הנמצא מולם? כשאמרו לו "כולנו בני איש אחד".


כו.       מניין ניסה יוסף להוכיח שהם מרגלים? כי נכנסו בפתחים שונים למצרים.


כז.       מדוע סיפרו האחים על יוסף שאיננו? הם תרצו בזה מדוע נכנסו מפתחים שונים, כדי לחפשו ולבקש אחריו.


כח.      במה היה נשבע יוסף כשהיה נשבע לשקר? בחיי פרעה.

כט.      מה אמרו האחים שיעשו אם לא ירצו לפדות את יוסף אפילו בממון רב? שיפדוהו בכח ויהרגו אחרים או ייהרגו בעצמם.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏