שאלות ותשובות- פרשת מקץ חלק ה

"שאלות ותשובות לפרשת מקץ" מעליית חמישי עד עליית שישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת מקץ

עליית חמישי – עליית שישי  

מעליית חמישי עד עליית שישי


א.        מה אמר יוסף לאחיו לאחר שלושת ימי המאסר? שאחד מהם יאסר, והשאר ילכו להביא מזון לביתם ויחזרו עם האח הקטן.


ב.         במה האשימו האחים את עצמם? בשראו צרת יוסף כשהתחנן אליהם ולא שמעו לרחם עליו.


ג.         מי הוכיח את האחים על שאמר להם לרחם על יוסף ולא ריחמו? ראובן.


ד.         מדוע לא חשבו האחים שיוסף מבין שפתם? כי היה מתורגמן ביניהם.


ה.        מה עשה יוסף כששמע דיון זה שבין האחים? הסתובב והתרחק מהם ובכה.


ו.         את מי אסר יוסף מיד לאחר מכן? שמעון.


ז.         מה ציוה יוסף שיחזירו לאחים? את הכסף שנתנו עבור התבואה.


ח.        מה ראה האחד שפתח את שקו במלון? שכספו באמתחתו.


ט.        מה הגיבו האחים כשראו זאת? פחדו מאוד, ותמהו 'מה ה' עושה לנו'.


י.         מה עשו האחים לאחר שהגיעו ארצה וספרו לאביהם את הקורות אותם? רוקנו שקיהם.


יא.       מדוע פחדו יעקב ובניו כשרוקנו את השקים? היו שם צרורות כספיהם ששילמו עבור התבואה.


יב.       מה הבטיח ראובן כשסירב יעקב לשלוח את בנימין? שהוא יחזירנו, ואם לא, הוא מוכן שימית יעקב את שני בניו.


יג.        האם הסכים יעקב לשלוח את בנימין, ומתי ביקש מבניו ללכת שוב למצרים? לא, וכשנגמר האוכל ביקש שוב שילכו.


יד.       מי אמר ליעקב שלא יוכלו לרדת בלעדי בנימין? יהודה.


טו.       מה ענו השבטים כשטען יעקב שלא היה להם לספר על בנימין? שלא ידעו שיבקש שיורידוהו.


טז.      כיצד שיכנע יהודה את יעקב לשלוח את בנימין? אמר שאם לא ילכו, ימותו כולם, ושהוא ערב להחזיר את בנימין, ואם לא, יהא זה חטא לעולמים.


יז.        מה ביקש יעקב שיקחו איתם הפעם? לתת לאיש הנכבד במצרים מאכלים משובחים מהארץ, ושיחזירו את הכסף שקיבלו בחזרה.


יח.       מה ברך יעקב את האחים לפני צאתם למצרים? שה' יתן אותם לרחמים לפני האיש, ושיחזרו עם שמעון ובנימין.


רש"י


יט.       על איזה דמים נתבעו האחים? דם יעקב ודם יוסף.


כ.         מי היה המתורגמן שעמד בין יוסף לבין האחים? מנשה.


כא.      מדוע בכה יוסף כששמע שיחת האחים? שמע שהיו מתחרטים.


כב.      מדוע אסר יוסף דוקא את שמעון (ב' פירושים)? הוא השליכו לבור, הוא אמר ללוי הנה בעל החלומות, שהתנכל אליו יותר מהאחרים. או שנתכוין יוסף להפרידו מלוי שלא יתייעצו יחד להרגו.


כג.       מה עשה יוסף עם שמעון לאחר שהלכו האחים? הוציאו והאכילו והשקהו.


כד.      מיהו שגילה ראשון שכספו הוחזר? לוי.


כה.      מהו לשון סחורה? סחור סחור וסיבוב שמחזרים אחר קניה ומכירה.


כו.       מדוע לא קיבל יעקב הבטחתו של ראובן? כי גם המתת בני ראובן היא לרעתו של יעקב, כי נכדיו כבניו.


כז.       כיצד נצנצה ביהודה רוח הקודש? אמר ליעקב שאם ירדו מצרימה נחיה כולנו וכלל בזה את יעקב, שבירידה זו תחי רוחו לבסוף.


כח.      מה הספק ומה הודאי לפי טענת יהודה? ספק אם יתפס בנימין וודאי שנמות ברעב אם לא נלך.


כט.      מה הם פירות זמרת הארץ? המשובחים, שהכל מזמרים כשהם באים לעולם.


ל.         ביקש יעקב שמי שאמר לעולם די, יאמר די לצרותיו, מה היו צרותיו? צרת לבן צרת עשיו צרת רחל צרת דינה צרת יוסף צרת שמעון צרת בנימין.


לא.      אחיכם אחר, איזה רמז נאמר כאן ברוח הקודש? שזהו יוסף.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏