שאלות ותשובות- פרשת מקץ חלק ז

"שאלות ותשובות לפרשת מקץ" מעליית שביעי עד סוף הפרשה. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת מקץ

עליית שביעי  – עד סוף הפרשה

מעליית שביעי עד סוף הפרשה

 

א.        מה עשה יוסף כשראה את בנימין ונכמרו עליו רחמיו? מיהר לחדר לבכות.


ב.         מה עשה יוסף לאחר שבכה? רחץ פניו, יצא מן החדר, התאפק וביקש שיערכו לחם.


ג.         כמה שולחנות ערכו ולמי? שלושה, ליוסף ומשפחתו, לאחים, ולמצרים.


ד.         מדוע לא אכלו המצרים עם העִברים? העיברים אוכלים בהמה דקה שהמצרים יראים ממנה ועובדים אותה.


ה.        מדוע תמהו האחים איש אל רעהו כשישבו בשולחן? כי הושיבם כסדר לידתם.


ו.         בכמה היתה גדולה המנה שקיבל בנימין משאר האחים? פי חמש.


ז.         מה ציוה יוסף את המשרת בקשר לאמתחות האחים? להחזיר לכל אחד את כספו ולבנימין להוסיף את גביע הכסף של יוסף בתוך אמתחתו.


ח.        מתי שולחו האחים חזרה לביתם? בבוקר.


ט.        מה אמר יוסף למשרתו לומר לאחים שיצאו הרגע מן העיר? שהם כפויי טובה על שגנבו את גביע הכסף של יוסף.


י.         מה ענו האחים למשרת? הלא מעצמנו החזרנו כסף שמצאנו, ואיך נגנוב מאצלך, הגנב יומת וכל השאר יהיו עבדים.


יא.       מה ענה להם המשרת? הגנב יהיה לעבד והשאר יהיו נקיים.


יב.       כיצד חיפש המשרת באמתחותם והיכן מצא? התחיל בגדול וסיים בקטן ושם מצא.


יג.        מה עשו האחים כשנמצא הגביע אצל בנימין? קרעו שמלותם העמיסו חמוריהם ושבו לעיר.


יד.       מה עשו האחים מיד כשהגיעו לפני יוסף? נפלו על פניהם.


טו.       מה אמר להם יוסף? איך עשיתם דבר כזה וחשבתם שלא אדע מי עשה זאת.


טז.      מה ענה לו יהודה? שאין להם מה לענות, כי ה' רוצה להענישם ומוכנים כולם להיות לו לעבדים.


יז.        מה ענה יוסף? חלילה שכולם יהיו עבדים, רק מי שנמצא הגביע בידו יהיה עבד והשאר שיעלו לשלום אל אביהם.

  

רש"י


יח.       אילו שאלות שאל יוסף את בנימין (ד' שאלות)? אם יש לו אח, אם יש לו בנים, מה שמותם והסיבה לשמות.


יט.       מהו לשון נכמרו רחמיו? נתחממו רחמיו.


כ.         מהו לשון ויתאפק? התאמץ.


כא.      כיצד הושיב יוסף את האחים? היכה בגביע ואמר שמותם לפי הסדר ולפי סדר אמותיהם.


כב.      עם מי ישב בנימין ומדוע? עם יוסף, כי כך אמר יוסף מאחר ולשניהם אין אם.


כג.       מהו לשון משאות? מנות.


כד.      מדוע קיבל בנימין דוקא חמש מנות? את שלו ואת של יוסף אסנת מנשה ואפרים.


כה.      ממתי לא שתו האחים יין ועד מתי? מאז מכירת יוסף ועד סעודה זו.


כו.       מהו לשון גביע? כוס ארוכה.


כז.       מהו לשון חלילה? חולין ורחוק מאיתנו.


כח.      כמה קל וחומר אמורים בתורה? עשרה.


כט.      מדוע החל המשרת לחפש באמתחת הגדול? שלא יבינו שיודע שזה אצל הקטן.


ל.         כיצד הצליחו להעמיס איש על חמורו בלא סיוע מאחר? בעלי זרוע היו.


לא.      מדוע נחשבה העיר הגדולה בה היה יוסף כקטנה בעיני האחים? לענין מלחמה לא פחדו להלחם בה.


לב.       כיצד התוודה יהודה כשהואשמו בגניבה? אמר שברור להם שלא גנבו דבר, אלא שה' גולל זאת עליהם כדי לגבות שטר חובו.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏