שאלות ותשובות- פרשת ויגש חלק ג

"שאלות ותשובות לפרשת ויגש" מעליית שלישי עד עליית רביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת ויגש

עליית שלישי  – עליית רביעי  

מעליית שלישי עד עליית רביעי


א.        כיצד פייס יוסף את אחיו על המכירה? שלא הם שלחוהו למצרים אלא ה' ולטובה.


ב.         כיצד תאר יוסף את עצמו (ג')? אב לפרעה, אדון לכל ביתו, מושל בכל ארץ מצרים.


ג.         מה ביקש יוסף מאחיו שיאמרו לאביו? שיספרו לו את הכבוד אליו הביאו ה', ושיֵרד אליו מצרימה עם כל משפחתו ויוסף יכלכלם.


ד.         למי נישק יוסף ועל מי בכה ומי היה הראשון? נישק לכולם ובכה על כולם, ובנימין היה ראשון.


ה.        כיצד הגיבו פרעה ועבדיו כששמעו שבאו אחי יוסף? הוטב בעיניהם.


ו.         מה אמר פרעה ליוסף? שיאמר לאחיו לקחת כל טוב לכנען ולהביא משם את כל המשפחה בעגלות ולקבל את כל טוב מצרים.


ז.         איזו מתנה קיבלו האחים מיוסף ומה קיבל בנימין? כולם קיבלו שמלה אחת לכל אחד ולבנימין 300 כסף וחמש חליפות שמלות.


ח.        מה שלח יוסף לאביו? עשרה חמורים ועשר אתונות נושאים מטוב מצרים שיהא להם לדרך.


ט.        מה ביקש יוסף מאחיו לפני שיצאו לדרך? שלא יתרגזו בדרך.


י.         כיצד הגיב יעקב כששמע מבניו שיוסף חי? בתחילה לא האמין.


יא.       מתי האמין יעקב וחיתה רוחו? כששמע כל מה שאמר להם יוסף, וראה את העגלות ששלח יוסף לשאת אותו בהן.


רש"י


יב.       מנין שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות? ועלו אל אבי, וירדו מצרימה וכו'.


יג.        באיזו לשון דיבר יוסף עם אחיו לאחר שנתודע להם? בלשון הקודש.


יד.       מדוע השווה יוסף את כל אחיו לבנימין? להראות שאין בלבו שנאה עליהם, כמו שאין על בנימין.


טו.       על מה בכו יוסף ובנימין? יוסף בכה על שני מקדשות שעתידים להיות בחלקו של בנימין ולהיחרב, ובנימין בכה על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף ולהיחרב.


טז.      מתי הבינו האחים שלבו של יוסף שלם עמהם? כשראוהו בוכה.


יז.        היכן ניבא פרעה ואינו יודע מה ניבא? שאמר שיקחו משפחת יעקב את טוב ארץ מצרים, ובאמת הם עתידים לקחת ביציאת מצרים.


יח.       מהו חֵלב הארץ? הטוב שבארץ.


יט.       מהו "טוב מצרים" ששלח יוסף לאביו? יין ישן וגריסין של פול.


כ.         מהו שאמר יוסף לאחיו "אל תרגזו בדרך" (ד' פירושים)? אל תעמיקו בדבר הלכה. אל תפסעו פסיעה גסה. אל תצאו ותיכנסו לעיר אלא באור יום. אל תתרגזו אחד על השני בדבר מכירת יוסף.


כא.      מה היה הרמז בעגלות ששלח יוסף ליעקב? שפרש ממנו בזמן שלמדו פרשת עגלה ערופה.


כב.      איזו רוח חייתה אצל יעקב? שרתה עליו שכינה.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏