שאלות ותשובות- פרשת ויחי חלק א

"שאלות ותשובות לפרשת ויחי" מעליית ראשון עד עליית שני. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת ויחי

עליית ראשון – עליית שני  

מעליית ראשון עד עליית שני


א.    כמה זמן חי יעקב וכמה במצרים? 147, ובמצרים 17.


ב.         מה ביקש יעקב מיוסף כשקרבו ימיו למות? שיקברנו עם אבותיו בחברון.


ג.         מה ביקש יעקב כשהסכים יוסף והאם עשה זאת יוסף? שיישבע לו, ונשבע.


ד.         מה עשה יעקב כששמע את השבועה? השתחווה על ראש המיטה.


ה.        מה עשה יוסף כשהודיעוהו שאביו חולה? הלך אל אביו עם שני בניו.


ו.         מה עשה יעקב כששמע שיוסף מגיע? התחזק וישב על המיטה.


ז.         מה גילה יעקב ליוסף באותה שעה? שה' נגלה אליו בלוז, וברך אותו על ריבוי הזרע וירושת הארץ.


ח.        מה הבטיח יעקב ליוסף? שבניו מנשה ואפרים יהיו כמו השבטים לעניין חלוקת הארץ.


ט.        מה אמר יעקב לגבי שאר הילדים שיביא יוסף אם יביא? ייקראו בנחלתם על שם אחיהם מנשה ואפרים.


י.         מה אמר יעקב ליוסף לגבי רחל אמו? שהיא מתה בדרך ונקברה בדרך לאפרת שהיא בית לחם.


יא.       מה אמר יוסף לאביו כששאלו על בניו מי אלה? ענה שהם בניו שנתן לו ה'.


יב.       מה הגיב על כך יעקב? ביקש שיביאם אליו יוסף והוא יברכם.


רש"י


יג.        מדוע פרשה זו סתומה (ב' פירושים)? כי מאז פטירת יעקב נסתמו עיני ישראל מהשעבוד. וכן רצה יעקב לגלות הקץ לבניו ונסתם ממנו.


יד.       מה רמוז בביטוי ויקרבו ימי ישראל למות? שלא הגיע לימי אבותיו.


טו.       על מי נאמר כך? על יעקב שחי 147, ואביו 180. ועל דוד שחי 70 ואביו ישי חי 80.


טז.      מדוע קרא יעקב דווקא ליוסף לבקשו להיקבר בארץ ישראל? כי בידו הייתה היכולת.


יז.        מדוע חסד עם המתים נקרא חסד של אמת? כי אין העושהו מצפה לגמול.


יח.       מדוע סרב יעקב להיקבר במצרים (ג' פירושים)? שעתיד להיות עפרה כינים. ושמתי חו"ל יקומו לתחיה רק בגלגול מחילות. ושלא יעשוהו עבודה זרה.


יט.       מדוע השתחווה יעקב ליוסף כשנשבע לו? מפני המלכות, שועל במלכותו - השתחוֶה לו.


כ.         מניין שהשכינה למעלה מראשותיו של חולה? יעקב כשהיה חולה השתחוה על מיטתו לשכינה.


כא.      כיצד הייתה מיטתו של יעקב שלֵמה? שלא היה רשע בזרעו, שהרי אפילו יוסף שהיה מלך, ונשבה בין הגויים, עומד אף הוא בצדקו.


כב.      מי אמר ליוסף שאביו חולה וכיצד ידע? אפרים, שהיה רגיל בתלמוד אצל יעקב, וכשחלה יעקב, הלך מגושן למצרים לומר זאת לאביו.


כג.       מדוע הביא יוסף אל אביו את בניו מנשה ואפרים? כדי שיברכם לפני מותו.


כד.      מניין שחולקים כבוד למלכות? יעקב התיישב על מיטת חוליו לכבוד יוסף, אף שהיה בנו.


כה.      כיצד הבין יעקב שאחד מבניו עתיד להחלק לשני שבטים? לפני לידת בנימין נתברך יעקב מה' שיצאו ממנו גוי וקהל גויים, גוי זה בנימין ולא נולד לו אחריו בן, א"כ קהל גויים שזה שניים נאמר על אחד הקיימים.


כו.       באיזה מרחק מאפרת היא בית לחם נקברה רחל? 2000 אמה, כתחום שבת.


כז.       מדוע לא קבר יעקב את רחל בחברון ואף לא בבית לחם אלא בדרך? כך ציוהו ה' כדי שתבקש רחמים על בניה כשיעברו שם בעת הגלות.


כח.      מדוע הזכיר יעקב ליוסף את ענין קבורת רחל? כדי להוציא הקפדה מלבו על שקבר את אמו בדרך, ואילו הוא מבקש להוליכו לקבורה עד לישראל ולחברון.


כט.      מדוע לא רצה יעקב בתחילה לברך את אפרים ומנשה? כי ראה שעתידים לצאת מהם רשעים, מאפרים ירבעם ואחאב, וממנשה יהוא בן נמשי.


ל.  מדוע לבסוף ברכם? יוסף הראה לו שבאו בכשרות, והראה לו שטר אירוסין וכתובה, וביקש יוסף רחמים על כך עד שהשרה ה' רוח הקודש על יעקב.





© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏