שאלות ותשובות- פרשת וישב חלק ג

"שאלות ותשובות לפרשת וישב" מעליית שלישי – עליית רביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וישב

עליית שלישי  – עליית רביעי  

מעליית שלישי עד עליית רביעי


א.  מה עשו האחים כאשר הגיע אליהם יוסף? הפשיטו ממנו את כתונת הפסים והשליכוהו לבור.


ב.         מה עשו מיד לאחר שזרקוהו לבור? ישבו לאכול לחם.


ג.         מה ראו בעודם אוכלים לחם? שיירת ישמעאלים מגלעד ופניהם למצרים, טעונים בסחורה של בשמים.


ד.   מה אמר יהודה לאחיו? שלא יועיל כלום אם יהרגוהו, מוטב שימכרוהו לישמעאלים.


ה.        מי עוד עבר שם חוץ מהישמעאלים והשתתף במסחר יוסף? סוחרים מדיינים.


ו.         בכמה נמכר יוסף לישמעאלים ולאן לקחוהו? בעשרים כסף והורד למצרים.


ז.         מה עשה ראובן כשחזר לבור וראה שיוסף לא שם? קרע את בגדיו.


ח.        מה אמר ראובן לאחיו כששב אליהם? הילד איננו ולאן אברח מצערו של אבא.


ט.        מה עשו האחים עם הכתונת ומה אמרו לאביהם? טבלו אותה בדם שעיר ששחטו, והראו לאביהם וביקשוהו שיכיר אם היא של יוסף.


י.         מה אמר יעקב כשראה זאת ומה עשה? שאכן זו כתונת יוסף, ושחיה רעה אכלה אותו, וקרע בגדיו ושם שק במתניו, והתאבל על יוסף זמן רב.


יא.       מה אמר יעקב כשבאו כל בניו ובנותיו לנחמו והאם התנחם? לא התנחם, ואמר שכך יֵרד לקברו כשהוא אבל על בנו.


יב.       מי מכר את יוסף לפוטיפר שר הטבחים שבמצרים? המדיינים.


רש"י


יג.        מה היה בבור אליו נזרק יוסף? נחשים ועקרבים.


יד.       מדוע נשאו שיירת הישמעאלים בשמים, ולא נפט וכד' כדרכם? שלא יוזק הצדיק מריח רע.


טו.       מה היה סדר מכירתו של יוסף? האחים לישמעאלים והם למדיינים והם למצרים.


טז.      היכן היה ראובן בשעת מכירת יוסף (ב' פירושים)? הגיע תורו לשמש את אביו, וכן היה עסוק בשקו ותעניתו על שבילבל יצועי אביו.


יז.        מדוע הטבילו הכתונת דווקא בדם שעיר? שדמו דומה לדם האדם.


יח.       מה הרמז ב"חיה רעה אכלתהו" שאמר יעקב? שתתגרה ביוסף אשת פוטיפר.


יט.   מדוע לא גילה ה' ליעקב שיוסף חי? השבטים החרימו מי שיגלה והסכים ה' עמהם.


כ.    מי כן ידע שיוסף חי חוץ מהשבטים ומדוע לא גילה ליעקב? יצחק, ולא גילה כי ראה שה' אינו רוצה לגלות.


כא.      כמה שנים התאבל יעקב על יוסף ומדוע? 22, כנגד 22 שנה שלא קיים כיבוד אב ואם, כשהיה אצל לבן ובדרכים.


כב.      בנותיו של יעקב באו לנחמו, מי היו בנותיו חוץ מדינה (ב' פירושים)? תאומות נולדו עם כל שבט ונשאום לנשים. או שכנעניות היו, ואדם קורא לכלותיו בנותיו.


כג.       מדוע לא הצליח יעקב להתנחם? כי רק מת משתכח מן הלב ולא חי.


כד.      מה היה ביד יעקב סימן שלא יראה פני גיהנום? אם לא ימות אף אחד מבניו בחייו.


כה.      מי בכה יחד עם יעקב ומדוע, והאם היה מתאבל ומדוע? יצחק אביו מפני צרת בנו, אך לא היה מתאבל כי ידע שיוסף חי.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏