שאלות ותשובות- פרשת וישב חלק ו

"שאלות ותשובות לפרשת וישב" מעליית שישי עד עליית שביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וישב

עליית שישי – עליית שביעי  

מעליית שישי עד עליית שביעי


א.        מה ניסתה אשת פוטיפר לעשות ליוסף? לפתותו לעבירה.


ב.         מה אמר לה יוסף? שלא יעשה כן, כי קיבל מאדוניו הכל חוץ מאשתו, ואיך יעשה דבר רע כזה לחטוא לה'.


ג.         מה הגיבה אשת פוטיפר? המשיכה להפציר בו יום יום.


ד.         מה קרה יום אחד כשאיש לא היה בבית מלבד יוסף? תפסה אותו בבגדו ודרשה עבירה.


ה.        מה עשה יוסף? הניח בגדו אצלה וברח החוצה.


ו.         מה אמרה תכף המרשעת לאנשי ביתה ואחר כך לבעלה? שהוא ניסה לפתותה והיא צעקה, ואז הוא ברח.


ז.         מה הגיב על כך בעלה? כעס מאוד והכניס את יוסף לבית הסוהר.


ח.        בעיני מי נתן ה' את חן יוסף? שר בית הסוהר.


ט.        איזה מינוי קיבל יוסף משר בית הסוהר? להיות אחראי על כל האסירים.


רש"י


י.         מדוע גם לפני מתן תורה היה זה חטא להיות עם אשת איש? כי גם בני נח נצטוו על העריות.


יא.       מה סופו של ההולך עם גויה? להיות עמה לעולם הבא.


יב.       איזה יום ניצלה המרשעת לפתות בו את יוסף? יום חג לעבודה זרה שכולם הלכו, והיא אמרה שחולה היא, ונשארה עם יוסף בבית.


יג.        מדוע נכנס יוסף לבית באותו זמן (ב' פירושים) וכיצד ניצל? או למלאכתו, או לעבירה, וניצל כשראה דמות דיוקנו של אביו.


יד.       מדוע נקרא יוסף איש עברי (ב' פירושים)? או מעבר הנהר, או מזרעו של עבר.


טו.       מתי סיפרה המרשעת לבעלה על אשר כביכול עולל יוסף? בשעת תשמיש.

טז.      איזה חסד קיבל יוסף? להיות מקובל בעיני כל רואיו.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏